Нови длъжности и длъжности с променени кодове от 01.01.2019

Със заповед № РД 01-1093/19.12.2018 на Министъра на труда и социалната политика е утвърден списък с нови длъжностни наименования ва Националната класификация на професиите и длъжностите, както и списък на длъжности с променени кодове. Измененията и допълненията влизат в сила от 01.01.2019 г.

 

Нови длъжности:

Променени кодове:


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар