На сайта на НАП са качени новите декларации за данъчни облекчения съгл. чл. 22в и 22г от ЗДДФЛ

На страницата на НАП са качени новите декларации за данъчни облекчения съгл. чл. 22в ал.8 и 22г ал.7 от ЗДДФЛ

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца 
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания

Промените, касаещи данъчните облекчения са част от промените в ЗДДФЛ , обнародвани в ДВ бр. 98 от 27.11.2018 г. /§ 32 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на  ЗКПО/

Каква е промяната

  • Отпада представянето на писмена декларация от другия родител, съответно от другия приемен родител, близък или роднина, че няма да ползва намалението за съответната данъчна година.

В декларацията по чл. 22в/съответно по чл.22г е добавена т. 5

Известно ми е, че данъчното облекчение за деца по чл. 22в от ЗДДФЛ се ползва, при условие че другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина, няма да ползва намалението за съответната данъчна година

  • ВАЖНО! Данъчното облекчение за деца се ползва при условие, че другият родител (приемен родител или член на семейство на роднини или близки), няма да ползва намалението за конкретната данъчна година. Когато, в нарушение на това условие, пълният размер на данъчното облекчение за съответната година е ползван от повече от едно лице, всяко от лицата дължи частта от данъка, съответстваща на размера на ползваното облекчение.
  • Данъчното облекчение се ползва до размера на сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 ЗДДФЛ и при условие че другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина, няма да ползва намалението за съответната данъчна година. Когато размерът на данъчното облекчение е по-висок от сумата на годишните данъчни основи по чл. 17 ЗДДФЛ, разликата може да се ползва от другия родител, съответно от другия приемен родител, близък или роднина, чрез подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50
  • Данъчното облекчение може да се ползва и от родител, на когото не е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод, когато за него са налице условията по чл. 22в, ал. 1-3 от ЗДДФЛ, съответно условията по чл. 22г, ал. 1-3 от ЗДДФЛ.  
  • ВАЖНО!Данъчните облекчения се ползват, при условие че данъчно задълженото лице няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване на годишната данъчна декларация включително когато декларацията се подава по реда на чл. 53, ал. 2 от ЗДДФЛ, както и по реда на чл. 103 и 104 от ДОПК (чл. 23, ал. 2 от ЗДДФЛ).

В тази връзка е добавена точка 6 и в двете декларации

Декларирам, че: 6.1. Към …….. 20…. г. (посочва се датата, на която декларацията се представя пред работодателя) нямам подлежащи на принудително изпълнение публични задължения >> 0 6.2. ще подавам годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ


Ред за ползване на данъчните облекчения

Данъчното облекчение за деца/ Данъчно облекчение за деца с увреждания  може да се ползва, както следва:

1. От лицата, които имат доходи от трудови правоотношения - чрез работодателя по основно трудово правоотношение при определянето на годишния данък за този вид доходи. В тези случаи декларацията по чл. 22в ал. 8 от ЗДДФЛ /декларацията по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ включително приложенията към нея, се представя пред работодателя в срок от 30 ноември до 31 декември на съответната година. В тези случаи се попълва ред 6 в Част І на декларацията.

Към декларацията по чл. 22г ал 7 задължително се прилага копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК. Броят на приложените копия на решения на ТЕЛК/НЕЛК се посочва на ред 1 в Част ІІІ.

2. С подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ в компетентната Териториална дирекция на НАП – в срок от 10 януари до 30 април на следващата година. В тези случаи декларацията за ползване на данъчно облекчение за деца по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ/декларацията за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ се прилага към годишната данъчна декларация, като конкретният размер на облекчението се определя в Приложение № 10 (образец 2010).

Към декларацията по чл. 22г ал 7 също задължително се прилага копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК, като броят на приложените копия на решения на ТЕЛК/НЕЛК се посочва на ред 1 в Част ІІІ.

Когато данъчното облекчение за деца по чл. 22в от ЗДДФЛ/данъчното облекчение за деца с увреждания по чл. 22г от ЗДДФЛ е ползвано в пълен размер при работодателя по основното трудово правоотношение, но физическото лице е задължено да подава годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за съответната година, декларация за ползване на данъчно облекчение за деца не се попълва отново, а това обстоятелство се отбелязва на съответното място в Приложение № 10.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар