Насоки за преглед, коригиране и допълване на предварително попълнени данни в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ

На страницата на НАП, в помощ на потребителите са публикувани:

От НАП съветват, че 

В случай че сте получили суми от наложен платеж от пощенски оператор, трябва да се направи избор върху излезлия пред Вас прозорец за включването им в съответното Приложение № 2,№ 3 или № 5, за облагаемите доходи. 

Ако получените доходи са необлагаеми следва да се избере Приложение №13 (Образец 2013) необлагаеми доходи и имущество, получено по наследство, завет, дарение или с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт). Изборът на Приложение №13 става от част ІІІ в лявата част на екрана над „Данни за декларатора“.
В част ІІІ се поставя чек на ред 13 и се прави потвърждение на тази част 

В случай че лицето желае да си посочи тези суми като необлагаеми, следва да се направи избор на код на дохода в колона „Код на дохода“ и да посочи „цена на придобиване“ (по желание на лицето) и да се заредят тези данни в Приложение №13 трябва да бъдат потвърдени на бутон „Потвърди“ 


 


 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар