Намалено и непълно работно време

автор: Ваня Иванова

Според продължителността на работния ден, работно време може да бъде работно време с нормална продължителност, намалено работно време, непълно работно време, удължено работно време, работно време с променливи граници.


Кога говорим за НАМАЛЕНО работно време и кога за НЕПЪЛНО работно време?
 

Намалено работно време

Правилата са регламентирани в чл. 137 от КТ.

Намалено работно време се установява за:

  • работници и служители, които извършват работа при специфични условия и рисковете за живота и здравето им не могат да бъдат отстранени или намалени, независимо от предприетите мерки, но намаляването на продължителността на работното време води до ограничаване на рисковете за тяхното здраве;

  • работници или служители, ненавършили 18 години.

Намаленото работно време има законоустановена продължителност. Видовете работи, за които се установява намалено работно време, са регламентирани в  Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време /Наредбата/

Работниците имат право на намалено работно време само ако извършват тези работи за не по-малко от половината, от установената с Кодекса на труда, нормална продължителност на работното време /4 часа. /

Изключение правят незрящите и лицата под 18 годишна възраст:

Право на 7-часов работен ден имат работници и служители с пълна загуба на зрение независимо от вида на извършваната работа. /чл Наредбата за опред. на видовете работи, за които се установява намалено работно време/

Работното време на работниците и служителите, ненавършили 18 години, е 35 часа седмично и 7 часа дневно при петдневна работна седмица / чл. 305 ал.3 КТ/


Документиране

Работниците и служителите, които имат право на намалено работно време , се определят с писмена заповед на работодателя.

  Чл. 5. от Наредбата за опред. на видовете работи, за които се установява намалено работно време

Работниците и служителите, които имат право на намалено работно време по наредбата, се определят с писмена заповед на работодателя след предварителни консултации с представителите на синдикалните организации и с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда, със службата по трудова медицина и с комитета/групата по условия на труд и в съответствие с оценката на риска

 

Размер на възнаграждението- запазва  се определеното  месечно трудово възнаграждение и другите права по трудовото и осигурителното законодателство.

При намаляването на работното време по ал. 1 и 2 не се намаляват трудовото възнаграждение и другите права на работника или служителя по трудовото правоотношение /Чл.137 (4)  КТ/


Нощен труд на работещите при намалено работно време

Когато работниците и служителите с намалено работно време, полагат нощен труд, неговата продължителност не може да бъде по-дълга от дневната продължителност на работното им време и не повече от установената в Кодекса на труда нормална продължителност на работното време през нощта т.е. 7 часа при 5 дневна работна седмица.

 

Трудов и осигурителен стаж

Работата при намалено работно време се зачита за пълен трудов стаж и осигурителен стаж

 

Непълно работно време

Непълното работно време е част от законоустановеното работно време.

Правилата са регламентирани в чл. 138 и 138 а от КТ:

  • Непълно работно време, уговорено в  трудовия договор

Чл. 138. (1) Страните по трудовия договор могат да уговарят работа за част от законоустановеното работно време (непълно работно време). В тези случаи те определят продължителността и разпределението на работното време.

 

Работниците и служителите, с които са  сключени договори за непълно работно време, не могат да бъдат поставяни в по-неблагоприятно положение от работещите на пълно работно време само заради това, че са сключили такъв трудов договор. Това няма да важи, когато правата дадени с нормативен акт се определят в зависимост от продължителността на работното време, продължителността на трудовия стаж или други фактори.

Трудов договор, сключен за част от законоустановеното работно време, се смята за сключен за работа при нормална продължителност на работното време в случаите, когато от контролните органи бъде установено, че работникът или служителят по този договор полага труд извън установеното за него работно време, без да са налице условия за полагане на извънреден труд в случаите, допустими от закона.

 

  • Непълно време, въведено едностранно от работодателя

Чл. 138а. (1) При намаляване на обема на работа работодателят може да установи за период до три месеца в една календарна година непълно работно време за работниците и служителите в предприятието или в негово звено, които работят на пълно работно време, след предварително съгласуване с представителите на синдикалните организации и на представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2.:

 

За установяване на непълно работно време от работодателя е необходима заповед на работодателя:

Чл. 9 Наредбата за работното време, почивките и отпуските

Установяване на непълно работно време по чл. 138а, ал. 1 КТсе извършва с писмена заповед на работодателя за всеки отделен случай не по-късно от 10 работни дни преди датата на преминаването към непълно работно време. В заповедта изрично се посочват срокът и работните места, за които се въвежда непълно работно време, продължителността на работното време и данни за проведеното съгласуване с представителите на синдикалните организации и представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 КТ

 

Размер на възнаграждението

Трудовото възнаграждение се определя пропорционално на отработените часове или според изработеното

 

Зачитане на трудов стаж при непълно работно време

/Чл. 9 Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж/

За един ден трудов стаж се зачита времето, през което работниците или служителите са изработили най-малко половината от максимално установената с КТ нормална дневна продължителност на работното време или установеното за тях с решение на Министерския съвет намалено работно време.

При изработени през отделни месеци на годината по-малко от работните дни, трудовият стаж се признава за толкова месеца, колкото се получават, като общият брой на изработените дни през тези месеци се раздели на 21 при петдневна работна седмица и на 25 при шестдневна работна седмица.

 

Зачитане на осигурителен стаж при непълно работно време

/чл.38 ал. 3 Наредба за пенсиите и осигурителния стаж/

за времето след 31 декември 2002 г

За един ден осигурителен стаж се зачита времето, през което лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1 - 4 и 6 са отработили пълното законоустановено за тях работно време за деня и за това време са внесени или са дължими осигурителните вноски върху възнаграждението им, а за работниците и служителите - върху не по-малко от минималния осигурителен доход за съответната професия по икономическа дейност;

осигурителният стаж на лицата , които са работили при непълно работно време и са били осигурени върху не по-малко от минималния осигурителен доход за професията по икономическа дейност за съответната продължителност на работното време, се изчислява, като сборът от отработените часове се раздели на установената с нормативен акт продължителност на работното време.

 

Полагаем отпуск при непълно работно време

Когато по трудовото правоотношение е договорено между страните непълно работно време, правото и размера на платен годишен отпуск се установява по реда на чл. 23, ал. 2 от Наредбата за работното време почивките и отпуските. В него е регламентирано, че работникът и служителят, който работи през част от законоустановеното работно време (непълно работно време), има право на платен годишен отпуск пропорционално на времето, което му се признава за трудов стаж.

 

Прочетете още:

Работно време с променливи граници

 

Илюстрация:Designed by Freepik


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

1 Коментари

  1. Avatar
    Тодорка Драева 2018-10-22 15:53:25

    Предстои ми пенсиониране 06.2019г.,но работодателя ми от 01.10.18г. ще ме осигурява на 6 ч за което все още нямам заповед.Какъв съвет ще ми дадете?

Напиши коментар