Корекция на подадени данни със Справки по чл. 73 ал. 1 и 6 от ЗДДФЛ - обновена


1. Корекция на подадени данни със Справка по чл. 73 ал. 6 от ЗДДФЛ

• Едно лице може да има подадени и приети ОСНОВНИ данни от един работодател само един път. Справка с коригиращи/заличаващи данни за лицето, без да се налага уведомяване на НАП, може да бъде подавана и в срока на подаване на  справката до 28.02, и след него до 30.09. , ако основните данни за лицето са приети и се налага корекция/заличаване .

• Когато са подадени данни от един работодател за едно лице, независимо от попълнените данни в Част II за лицето, корекцията/заличаването се прави за цялата Част II. Това е така, защото код корекция се отнася за цялата справка.

• При корекция/заличаване на данни трябва да има пълно съвпадение между данните, които следва да бъдат коригирани/заличени и коригиращите/заличаващите данни на следните полета от справката:
- ЕИК на работодателя, подател на данните
- Тип идентификатор, /0-ЕГН, 1-ЛНЧ/ЛН/Сл. № от регистъра на НАП/
- ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Сл. номер от регистъра на НАП,
- работодател по основно трудово правоотношение към 31 декември на данъчната година. /1 или 0/

 

Пример:
- Подали сме Справка по чл. 73 ал. 6 с основни данни на едно лице на 26.01. с код на дохода 101 и 102. Налага се да се коригира сумата на облагаемия доход само на код 101. Само за това лице ще се подаде Коригираща Справка по чл. 73 ал. 6 с попълнена цялата Част II. – т.е с вид код на дохода 101 – с коригираната сума и 102 - с непроменените данни

• Не се допуска подаването в един файл на основни и коригиращи данни за едно и също физическо лице, подадени от един работодател. 

• Не се допуска подаването в един файл на основни и заличаващи данни за едно и също физическо лице, подадени от един работодател. 

• След подадени и приети коригиращи данни за едно физическо лице и работодател, подател на данните, се подават само нови коригиращи или заличаващи данни.

 

2. Корекция на подадени данни със Справката по чл. 73 ал. 1 от ЗДДФЛ

• Не се допуска наличие на повече от един запис с основни данни, подадени от един и същи ЕИК на платец на дохода, за едно и също физическо лице и един и същи код на доход.

• Коригиращи/Заличаващи данни за едно лице и код на доход се подават само след подадени и приети основни за данни за същото лице, код на доход и платец на дохода.

• С код Корекция/Заличаване за лицето може да бъде подавана и в срока на подаване на Справката до 28.02 и след него до 30.09. без да бъде уведомявана НАП, ако вече са приети основни данни за лицето и се налага корекция/заличаване.


Пример: Ако има подадени основни данни със Справката по чл. 73 ал. 1 за едно лице с два вида код на дохода и се налага корекция само по единия вид доход – ще подадем Справка по чл. 73 ал. 1 с код корекция със записа само на сгрешения код на дохода. Това е така, защото във формата на  Справката по чл. 73, ал. 1 поле с код корекция има за всеки ред, за разлика от Справката по чл. 73 ал. 6, където код корекция се отнася за цялата част II.

Пример: Ако се налага корекция на вида на дохода – например подадени и приети ОСНОВНИ данни, с код на дохода 301, и се налага промяна на кода – от 301 да стане 302. Първо ще се подаде Справка с код Заличаване /8/ на код 301, за да заличим код 301, а след това нови Основни данни /0/ с код на дохода 302.


• Не се допуска подаването в един файл на основни и коригиращи данни за едно и също физическо лице и един и същ код на дохода, подадени от един платец.

• Не се допуска подаването в един файл на основни и заличаващи данни за едно и също физическо лице и един и същ код на дохода, подадени от един платец.

 

Искаш ли да научиш повече ?

Влез в ZnamKak.com !

За да прочетеш повече за особеностите при подаване на Справките по чл. 73 ал. 6 и ал. 1 и да намериш примери за попълването им !

Защото човек може толкова, колкото знае!

 


 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар