КЗЛД прие становище за копирането и съхранението на копия от свидетелства за управление на МПС

гост-автори: адв. Цвета Спартанска,

                         адв. Димитър Джутев

След постъпило запитване от Националното сдружение на българските превозвачи, КЗЛД прие изрично становище относно правото на работодателите да копират и съхраняват копия на свидетелство за управление на МПС, контролен талон и карта на водача и удостоверение за психологическа годност на шофьора.

Съгласно чл. 25г от Закона за защита на личните данни свидетелството за управление на МПС може да се копира само ако това е предвидено със закон. Изхождайки от тази разпоредба, КЗЛД изследва предвидените в различни закони случаи, изискващи съхранението и предоставянето на такива документи.

Едно от изискванията за копиране на свидетелство за управление на МПС е регламентирано в чл. 189, ал. 5 от ЗДвП. При издаване на електронен фиш, собственикът на превозното средство заплаща глобата в 14-дневен срок от получаването му или предоставя в съответната териториална структура на МВР писмена декларация с данни за лицето, извършило нарушението, както и копие на свидетелството му за управление на МПС.

С оглед на това КЗЛД постановява, че всеки администратор на лични данни следва да разполага с необходимите документи, доказващи кой, кога и на какво основание е управлявал автомобилите на дружеството.

Копие от шофьорската книжка е необходимо и в други нормативно определени случаи, които са свързани както със ЗДвП и Закона за автомобилните превозвачи, така и с Кодекса за застраховане. В становището се посочва, че доколкото администраторите на лични данни са длъжни по закон да следят дали предоставят автомобилите на правоспособни водачи, при евентуално нарушение, установено при проверка от служители на МВР, автомобилът, собственост на дружество, може да бъде спрян от движение от 6 месеца до 1 година. Съответно при завеждане на щети, нанесени по автомобила, отново е налице задължение на управителя на дружеството да докаже, че автомобилът е бил използван от правоспособен водач.

Комисията приема, че администраторът има задължение за запазване на копие от свидетелството за управление на МПС и във връзка с трудовото правоотношение със съответния шофьор. Това задължение произтича от характера и естеството на длъжността, която изисква доказване на съответната квалификация или правоспособност на шофьора чрез представяне и съхраняване на свидетелството за управление на МПС и на други относими документи. В този смисъл са и изискванията на чл. 1, ал. 1, т. 2 от Наредба № 4 за документите, които са необходими за сключване на трудов договор.

Работодателят, действащ в качеството си на администратор на лични данни, разполага с възможността да използва копия от свидетелството за управление на МПС както във връзка с трудовото правоотношение, така и за целите на приложимото към дейността му специално законодателство - ЗДвП и ЗАП. Комисията посочва, че в правомощията на ИА “Автомобилна администрация” е извършването на контролни проверки на пътя и в предприятията, като агенцията има право да изисква определена документация за проверка. При поискване от ИА “Автомобилна администрация” администраторите могат да копират и предоставят такива относими документи, като след приключване на проверката тези копия следва да бъдат унищожени.

В заключение КЗЛД приема, че транспортните компании - администратори на лични данни, имат (макар и непряко) законово задължение за копиране и съхранение на копия на определен набор документи, съдържащи лични данни на служители - удостоверение за правоуправление на МПС и контролен талон на автомобил, като това задължение кореспондира с принципите и разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните и ЗЗЛД.

--------------------

Автори:
адв. Цвета Спартанска, адвокат в Адвокатско дружество “Георгиева и Джутев”, spartanska@gdlaw.bg
адв. Димитър Джутев, LL.M., съдружник в Адвокатско дружество “Георгиева и Джутев”, dzhutev@gdlaw.bg

Важна забележка!
Настоящото изложение не съставлява правно становище, препоръка за действия или бездействия. То отразява единствено мнението на авторите.

Винаги търсете правна помощ и съдействие по конкретни въпроси от своята дейност.

 

 

Илюстрация:https://www.haskovo.net


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар