Какво трябва да знаят лицата, на които им предстои пенсиониране ?

гост-автори:Ж. Стойкова, М. Димитрова

Във връзка с промените в Кодекса за социално осигуряване и прилагане разпоредбите на §22ц от ПЗР на КСО, лицата, на които им предстои пенсиониране, следва да знаят :

До 1 януари 2023 г. едновременно с подаване на заявление за отпускане на пенсия, лицето има право да избере размерът на пенсията да му бъде определен с 3 –те последователни години до 31.12.1996г/стара методика/. или с осигурителния доход само от 2000 г /нова формула/

  • В случай, че лицето избере изчисляване на пенсията с 3-те години до 31.12.1996г., към заявлението задължително се прилагат документи за брутното трудово възнаграждение или доход, върху който са внесени осигурителни вноски за три последователни години от последните 15 години осигурителен стаж по избор на пенсионера преди 1 януари 1997г./обр.УП-2/
  • В случай, че лицето желае отпускане на пенсията само по новата формула от 01.01.2019г., същото не следва да представя УП-2
     

В 6-месечен срок от влизането на тази разпоредба до 4 ноември 2019г., лицата с подадени заявления за пенсия след 01.01.2019 г., както и тези, на които е отпусната пенсия само по новата формула, могат да упражнят еднократно правото си за преизчисляване на пенсията им с 3 последователни години до 31.12.1996г.

При подадено заявление и направен избор от лицето в тези случаи пенсията им се отпуска в новия размер от същата начална дата, ако това е по-благоприятно за тях.
Към заявлението за преизчисляване на пенсията от 3 годишен базисен период , се прилага УП-2 с брутното трудово възнаграждение, за посочения в заявлението период

При подготовка на документите за пенсиониране, бъдещите пенсионери трябва да знаят:

  • Лицата трябва да представят УП-2 с най-добрият 3 годишен базисен период до 31.12.1996г. Това означава, да се изчислят брутните възнаграждения за 15 години и да се определи най-благоприятното за даденото лице.
  • НОИ не изчислява и не определя 3 годишните базисни периоди. Лицето е длъжно само да посочи избраният от него период.
  • За целта в т.5 на заявлението, която съдържа искане за изчисляване пенсията по този начин, лицето следва да посочи избран от него период от три последователни години осигурителен стаж преди 1997 г., и задължително да се подпише на специално предвиденото място под това волеиззявление.

• При изчисляване на пенсията по формулата до 31.12.2018г., освен 3-те години до 31.12.1996г. участва и дохода след 01.01.1997г. до дата на заявлението или дата на придобиване право на пенсията.

• При лице, което има подадено заявление за пенсиониране в ТП на НОИ или има отпусната пенсия само в минимален размер, същото следва да получи уведомително писмо от ТП на НОИ, че има право да поиска изчисляване на пенсията му от 3 годишен базисен период. За целта лицето декларира това си искане и представя УП-2 за избраните 3 години. Ако лицето не желае да упражни това право, същото прави декларация. В този случай, сe счита че лицето е изчерпало правото си да ползва 3-те години при изчисляване на пенсията.

• При получаване на такива писма от ТП на НОИ е добре лицата да се информират и преценят необходимостта от 3-те години и изчисляването на пенсията по старата формула, в противен случай ще изгубят тази възможност и пенсията им ще се изчисли само по новата формула.

----------

гост-автори:

Ж. Стойкова тел.0896/744004, М. Димитрова тел. 0888/698824- Център за пенсионни услуги гр. Бургас, pcenter@abv.bg


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар