Данъчни промени 2021 част 2: Промени, свързани с дистанционните продажби, в сила от 1 юли 2021 г.;

Промени, свързани с дистанционните продажби, в сила от 1 юли 2021 г.;

С тях се въвеждат в националното ДДС законодателство на промени, свързани с въвеждане разпоредбите на Директива (ЕС) 2017/2455 на Съвета от 5 декември 2017 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО и Директива 2009/132/ЕО по отношение на някои задължения, свързани с данъка върху добавената стойност, приложими при доставките на услуги и дистанционните продажби на стоки

Съгласно Решение (ЕС) 2020/1109 на Съвета от 20 юли 2020 година за изменение на директиви (ЕС) 2017/2455 и (ЕС) 2019/1995 по отношение на датите на транспониране и прилагане в отговор на пандемията от COVID-19 всички държави членки трябва да въведат изискванията на директивите най-късно до 30 юни 2021 г

1. Въведени са нови разпоредби, които обхващат следните доставки:

 • Вътреобщностни дистанционни продажби на стоки
 • Дистанционни продажби на стоки внасяни от трети страни или територии
 • Вътрешни дистанционни продажби
 • Доставки, улеснявани от лице, което управлява електронен интерфейс

2. Въведени са правила, свързани с прага за определяне място на изпълнение при доставки на вътреобщностни дистанционни продажби на стоки и доставки на далекосъобщителни услуги, на услуги за радио- и телевизионно излъчване и на услуги, извършвани по електронен път. От 01.07.2021 г. прагът ще е общо 10 000 Евро за календарната година за всички държави членки на ЕС.

3. Въвеждат се нови правила, свързани с прилагане на режим в Съюза и режим извън Съюза и създаване на нови специални режими:

 • Съществуващите режими извън Съюза и в Съюза в закона за доставки на далекосъобщителни услуги, услуги по разпространение на радио и телевизия или услуги, извършвани по електронен път, извършени от данъчно задължени лица неустановени, съответно установени в Европейският съюз се разширят до всички други услуги, предоставяни на данъчно незадължени лица, установени в ЕС, като например – транспортни услуги, отдаване под наем превозни средства и др., с място на изпълнение в друга държава членка.
 • Обхватът на доставките, попадащи в режим в Съюза се разширява и с вътреобщностни дистанционни продажби на стоки или някои вътрешни дистанционни продажби на стоки. С разширяване обхвата на доставките лицата ще могат вече да декларират и плащат ДДС само в една държава членка, независимо от това къде е дължим данъкът. 
 • Доставки, улеснявани от лице, което управлява електронен интерфейс -  използването на електронния интерфейс (устройство или програма, която позволява комуникация между две независими системи или система и краен получател и може да включва уебсайт, портал, платформа, интерфейс за приложни програми и други подобни средства) позволява на получател и на доставчик, предлагащ стоки за продажба, да осъществят контакт, който води до доставка на стоки чрез този електронен интерфейс. Лицето, което управлява този интерфейс е различно от доставчика и получателя.При този вид доставки се счита, че лицето, което управлява интерфейса е и получател (за тази доставка се прилага нулева ставка по чл. 35а ЗДДС) и доставчик на тази стока.
 • Въвежда се на нов режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, който може да се прилага за стоки, под формата на пратки със собствена стойност, ненадвишаваща левовата равностойност на 150 евро, с изключение на стоките, облагаеми с акциз, когато вносът им се осъществява в която и да е държава членка и независимо за коя държава членка са предназначени.
 • Въвежда се нов режим за деклариране и отложено плащане на данъка при внос, който ще може да се прилага от лица, които не са регистрирани за прилагане на режим на дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии под формата на пратки със собствена стойност, ненадвишаваща левовата равностойност на 150 евро. 
 • Мястото на изпълнение на доставки, за които се прилагат специалните режими е в държавата членка по потребление. Данъчната основа, датата на възникване на данъчното събитие и изискуемостта на данъка при доставки на услуги и вътреобщностни дистанционни доставки на стоки се определят по законодателството на държавата членка по идентификация.
 • Данъчната ставка на доставките при тези режими е приложимата ставка в държавата членка по потребление.

 

Внимание! Всички тези промени ще обсъдим обстойно на нашия онлайн семинар  на 20.01. 2021г. с Валентина Василева. Следете нашия сайт за допълнителна информация!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар