Възстановяване на работа след незаконно уволнение

автор: Ваня Иванова

Оспорване на законността на уволнението

Съгласно  чл. 344 от КТ ,работникът или служителят има право да оспорва законността на уволнението пред работодателя или пред съда и да иска:

1. признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна;

2. възстановяване на предишната работа;

3. обезщетение за времето, през което е останал без работа поради уволнението;

4. поправка на основанието за уволнение, вписано в трудовата книжка или в други документи.

 

Работодателят може и по свой почин да отмени заповедта за уволнение до предявяването на иск от работника или служителя пред съда.

В случаите, когато за извършване на уволнението се изисква предварителното съгласие на инспекцията по труда или на синдикален орган и такова съгласие не е било искано или не е било дадено преди уволнението, съдът отменя заповедта за уволнение като незаконна само на това основание, без да разглежда трудовия спор по същество.

Трудовите спорове по оспорването на уволнението  се разглеждат от районния съд в тримесечен срок от по стъпването на исковата молба и от окръжния съд - в едномесечен срок от постъпването на жалбата.

Обезщетения при незаконно уволнение

Съгл Чл. 225. КТ При незаконно уволнение работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа поради това уволнение, но за не повече от 6 месеца.

Когато през времето на незаконното уволнение  работникът или служителят е работил на по-нископлатена работа, той има право на разликата в заплатите. Това право има и работникът или служителят, който незаконно е бил преместен на друга по-нископлатена работа.

Когато незаконно уволнен работник или служител бъде възстановен на работа и след явяването му в предприятието, за да заеме работата, на която е възстановен, не бъде допуснат да я изпълнява, работодателят и виновните длъжностни лица отговарят солидарно към работника или служителя в размер на брутното му трудово възнаграждение от деня на явяването му до действителното му допускане на работа.

 

Възстановяване на предишната работа

При възстановяване на работника или служителя на предишната му работа от работодателя или от съда той може да я заеме, ако в двуседмичен срокот получаване на съобщението за възстановяване се яви на работа, освен когато този срок не бъде спазен по уважителни причини.

Съобщението за възстановяване по чл. 345, ал. 1КТ не се отъждествява със съдебното решение. То е отделен съдебен документ, който се връчва на работника или служителя и той може да заеме работата, на която е възстановен, в посочения срок.

Работодател, който не се съобрази с изискването на чл. 345, ал. 1 КТ, ще допусне грубо нарушение на трудовото законодателство. За това нарушение може да му бъде потърсена административнонаказателна отговорност по чл. 414 КТ. Също така работодател, който не изпълни влязло в сила съдебно решение за възстановяване на неправилно уволнен работник или служител, се наказва с лишаване от свобода до 3 години (чл. 172, ал. 2 от Наказателния кодекс).

 

Подаване на Уведомление по чл. 62

Отмяната на една заповед като незаконосъобразна означава, че трудовото правоотношение се възстановява във вида и със съдържанието, с което е било преди уволнението, все едно не е било прекратявано.  Щом като съдът е отменил акта на прекратяване на съществуващия трудов договор, би следвало уведомлението за прекратяване на трудовия договор в НАП да се заличи

 

Трудов  стаж въз основа на съдебно решение

Продължителността на трудовия стаж, установен със съдебно решение, се вписва в трудовата книжка от работодателя, а при отказ или когато това е невъзможно - от инспекцията по труда по седалището или адреса на работодателя. (Чл. 350а КТ)

При вписване на данните за придобития трудов стаж трябва да се включи и времето, през което служителят е бил без работа поради признатото за незаконно от съда уволнение- от датата на уволнението до фактическото му възстановяване на работа (чл. 354, ал. 1, т. 1 КТ).

 

Осигурителен стаж

Съгласно чл. 9 ал 3 т. 2 от КСО  за осигурителен стаж се зачита времето, през което лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 и чл. 4а, ал. 1 са били без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи - от датата на уволнението до възстановяването им на работа, но не по-късно от 14 дни от влизането в сила на акта, с който се признава незаконността на уволнението от съответния компетентен орган; за този период се внасят осигурителни вноски за сметка на осигурителя, а за лицата по чл. 4а, ал. 1 - от работодателя им върху последното брутно възнаграждение, ако лицето не е било осигурявано; ако лицето е било осигурявано, осигурителните вноски се внасят върху разликата между последното брутно възнаграждение и осигурителния доход за периода, ако този доход е по-малък;

 

Попълване на Декларация обр. 1 и 6

За нуждите на декларация Образец 1 лицето се подава с вид осигурен  18

18 – за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 и чл. 4а от Кодекса за социално осигуряване, за които за осигурителен стаж се зачита времето, през което не са работили поради неправилно недопускане или отстраняване от работа или са били без работа поради уволнение, което е признато като незаконно от компетентните органи, или когато са отстранени и впоследствие възстановени на работа по реда, определен в специални закони

Осигуровките са за сметка на работодателя. Осигурителните вноски  са в размерите за фонд "Пенсии", съответно фонд "Пенсии за лицата по чл. 69" и за допълнително задължително пенсионно осигуряване и Учителския пенсионен фонд

 В декларация образец 6 се подават

Когато в т. 8 е попълнен код 6 за дължимите осигурителни вноски за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 от Кодекса за социално осигуряване, се посочва датата, на която е влязъл в сила актът.

Вид плащане 6 - Допълнителни доходи от трудова дейност, начислени или изплатени след 25-о число на месеца, следващ месеца, попълнен в т. 9

18. Дата на изплащане/начисляване- Когато в т. 8 е попълнен код 6 за дължимите осигурителни вноски за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 от Кодекса за социално осигуряване, се посочва датата, на която е влязъл в сила актът.

 

Прекратяване на възстановеното трудово правоотношение

По отношение на прекратяване на възстановеното трудово правоотношение, приложение намира разпоредбата на чл. 325, т. 2 КТ. Всяка от страните може да прекрати трудовия договор на цитираното правно основание, без да се дължи предизвестие, когато "работникът или служителят бъде възстановен на предишната му работа от съда и същият не се яви да я заеме в срока по чл. 345, ал. 1". Срокът за заемане на работата, на която работникът или служителят е възстановен от съда, е двуседмичен от получаване на съобщението за възстановяване. При неспазване на цитирания срок по неуважителни причини отпада правната възможност работникът или служителят да заеме предишната си работа. Следователно най-ранната дата, от която всяка от страните има право да прекрати трудовото правоотношение, съгласно чл. 325, т. 2 КТ, е след изтичането на двуседмичния срок. Възстановеното трудово правоотношение не може да се прекрати преди изтичането на двуседмичния срок, включително и по взаимно съгласие на страните.

 

Право на отпуск за времето на незаконно уволнение

В  последните години има установена съдебна практика, че след като трудовият стаж за времето на незаконното уволнение се признава за такъв, но като време, през което не е съществувало трудово правоотношение (чл. 354, т. 1КТ), то работникът или служителят няма право на платен годишен отпуск. Следователно работодателят не дължи обезщетение за неползван платен годишен отпуск по чл. 224КТ, в случаите когато трудовото правоотношение се прекратява на основание чл. 325, т. 2КТ.

 

Връщане на изплатените обезщетения за безработица

Ако едно лице е получило обезщетение за безработица и впоследствие уволнението му е признато за незаконно,  то трябва да ги възстанови на НОИ

 

 Чл. 54е Изплатените парични обезщетения за безработица се възстановяват от лицата, чието уволнение е отменено като незаконно, за периода на полученото обезщетение по чл. 225, ал. 1от Кодекса на труда, чл. 104, ал. 1от Закона за държавния служител, чл. 172, ал. 1от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, чл. 237, ал. 1от Закона за Министерството на вътрешните работи, чл. 110от Закона за Държавна агенция "Разузнаване", чл. 123от Закона за Националната служба за охрана и чл. 226от Закона за съдебната власт.

 В 7-дневен срок от изплащане на обезщетенията по ал. 1 осигурителят е длъжен да представи копия от съдебното решение и платежните документи в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

7 Коментари

 1. Avatar
  ПИПИ 2020-06-30 10:48:24

  Възстановена съм на работа от съда след незаконно уволнение. Там бях назначена като държавен служител. Шест месеца след уволнението ми съм на тр. договор в частна фирма. искам да уговоря прекратяване на тр договор по чл. 331 от КТ с бившите работодатели. Трябва ли да прекратя тр. договор в частната фирма за да получа тези обезщетения?

 2. Avatar
  Цветкова 2019-11-14 16:24:40

  Служител е възстановен на работа със съдебно решение. През втората година от периода на незаконното уволнение, което е от почти 3 години, лицето е работило при друг работодател на по-ниска заплата. Съда ни осъди да платим обезщетение от 6 брутни заплати, които ние изплатихме, но чл.225 (2) от КТ казва, че ние дължим разликата в заплатите когато лицето е работило на по-нископлатена работа през периода на незаконното уволнение. Дължим ли тази разлика при положение, че сме изплатили обезщетението за 6 месеца?

 3. Avatar
  Ваня Иванова 2019-08-08 08:01:32

  Според мен всички обезщетения, касаещи прекратяването на трудовото правоотношение вече не са валидни и трябва да се възстановят от страните. Възстановяването би могло да стане с писмо за доброволно възстановяване или пък с някакъв протокол за прихващане ( с обезщетението по чл. 225) , но с волеизявлението на двете страни. Ако няма съгласие - тогава по съдебен ред. Консултирайте се с адвокат !

 4. Avatar
  П. Пенчева 2019-08-06 14:18:56

  Служител е уволнен на 05.06.2017 г. Изплатено му е обезщетение по чл. 220, ал. 1 от КТ за неспазено предизвестие за 1 месец. След това е възстановен на работа от съда. Следва ли да върне обезщетението по чл. 220, ал. 1 при положение, че съдът е постановил да му се изплати обезщетение по чл. 225, ал. 1 за два месеца, считано от 05.07.2017, т.е. един месец след уволняването му (уволнен от 05.06.2017 г., а обезщетението е от 05.07.2017 г. до 04.09.2017 г.). Ако имаме основание да се възстанови обезщетението - каква е процедурата, с покана до лицето за доброволно възстановяване или задължително трябва да се заведе съдебно дело?

 5. Avatar
  Пенка 2018-08-01 15:03:24

  Научете се да пишете, срамота

 6. Avatar
  Евелина 2018-01-19 13:18:39

  Обаждаш се на 112 да дойде полиция и да направя констативен протокол. С него в ИТ.

 7. Avatar
  петков 2017-12-04 18:02:37

  въстановен съм на работа от съда .отидох на тредия ден от получаване от съда документ.работодателя или го няма или има работа не ме приема и назначава ходя вече няколко дни подред .не са минали оше 14 дни трябвали да извикам ИТ и техен служител да отидем с него при работодатела.

Напиши коментар