Ваучерите за туристически услуги - най-често задаваните въпроси и техните отговори

 

Източник:Министерство на туризма (government.bg)

На сайта на Министерството на туризма е създадена нова секция, където подробно ще бъдат коментирани възможностите, които предлагат ваучерите за туризъм. Ето кои са най-често задаваните въпроси и техните отговори:

1. Какво представляват ваучерите за храна?

Ваучерите за храна са допълнителна социална придобивка, предоставяна от работодателите на техните служители за подпомагане на покупателната способност и увеличаване на тяхната мотивация. Те са освободени от данъци и осигуровки в размер до 200 лв. на месец на работник. Ваучерите за храна са признат разход за данъчни цели на фирмите, те са освободени от облагане с данък върху доходите на работника/служителя и върху тези средства не се правят осигурителни вноски.

2. За какви услуги важат ваучерите за туристически услуги? Например, влиза ли в тях сметката за обяд в ресторант?

Съгласно Закона за туризма „Основни туристически услуги" са настаняване, хранене и транспортиране, а „Допълнителни туристически услуги" са услуги, свързани с:

- пътувания, развлечения, прояви и други събития с културен и опознавателен характер;

- конгресни и делови прояви (организиране на срещи, конференции, семинари, обучения, презентации и други корпоративни събития);

- спортно-анимационни и водноатракционни услуги,

здравни, СПА и уелнес услуги, ползване на въжени линии;

- отдаване под наем на плажни съоръжения, ски екипировка, превозни средства и на плавателни средства за спорт;

- туризъм и развлечение, услуги, предоставяни от школи и клубове по танци, езда, ветроходство и други водни спортове;

- услуги, предоставяни от ски училища, както и други услуги, предлагани и потребявани от туристите по време на тяхното пътуване и престой.

В тази връзка всички доставчици на туристически услуги могат да се възползват и да сключат договор за обслужване с оператор на ваучери за храна.

3. Къде може да се използват ваучерите?

Към момента над 10 000 търговски обекта в цялата страна приемат ваучери за храна. Доставчиците на туристически услуги вече сключват договори за обслужване с оператори на ваучери за храна.

Може да се запознаете със списък на лицата, получили разрешение за осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна, на сайта на Министерството на финансите - https://www.minfin.bg/bg/531.

4. Могат ли да се ползват чрез посредници - туроператори, сайтове за групово пазаруване, онлайн резервационни системи?

Единствено доставчиците на туристически услуги могат да се възползват от ваучерите за туристически услуги и ще имат възможността да сключат договор за обслужване с оператор на ваучери за храна.

5. Могат ли ваучерите да се ползват за пътувания в чужбина?

Ваучерите са средство да бъде подпомогнат туристическият бизнес, както и всеки, който желае почивка в България, но те са валидни и за пътуване извън страната при определени условия. Всички доставчици на туристически услуги, регистрирани за упражняване на търговска дейност на територията на Република България, могат да сключат договор за обслужване с оператор на ваучери за храна.

6. Има ли ограничения за ползването на тези ваучери за туристически цели?

Няма ограничения.

7. Имат ли ваучерите срок на валидност?

Ваучерите имат срок на валидност, която задължително се изписва върху тях. По закон тя е до 12 месеца. Операторите на ваучерите са длъжни да осребряват всички издадени от тях ваучери, които са пуснати в обращение и са валидни към датата на приемането им, както и един месец след изтичане на срока на валидност на ваучерите.

8. Какви са правилата за приемане на ваучери за храна?

Доставчиците, които са сключили договор за обслужване на ползватели с оператор, са длъжни да:

- не връщат остатък до номиналната стойност на предоставения ваучер;

- не продават вино, спиртни напитки, пиво или тютюневи изделия срещу ваучери за храна;

- попълват на гърба на всеки използван от ползвател ваучер за храна датата, на която е ползван и да поставят печата на съответния доставчик;

- предоставят стоки и услуги по цени, обявени в съответния търговски обект, без да включват надценка или да коригират цените с размера на възнаграждението, дължимо на оператора.

9. Как се отчитат счетоводно и плащат ли се данъци върху сумите, платени с ваучери?

Това става съобразно нормативните изисквания, приложими и към момента за ваучерите за храна. Прилагат се съответно правилата на Закона за корпоративното подоходно облагане по отношение на ваучерите за храна и наредбата по чл. 209, ал. 6 от същия закон (Наредба № 7 от 9 юли 2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване на дейност като оператор).

----------------------

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2022 Г

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1(2) (Доп. - ДВ, бр. 52 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г.) Ваучерите за храна по чл. 209, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане, издадени в рамките на квотата по чл. 58, могат да се използват и за заплащане на ползвани за битови нужди, електрическа и топлинна енергия, природен газ и вода, на дейности, осъществявани от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата и на показ на филми съгласно Закона за филмовата индустрия и на туристически услуги съгласно Закона за туризма.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар