Авансови плащания при вътрешнообщностна доставка /ВОД/ и вътрешнообщностното придобиване/ВОП/

автор: Мария Янчева

Определението за данъчно събитие по ЗДДС е доставката на стоки и услуги (включително вътрешнообщностната доставка на стоки), както и вътрешнообщностното придобиване и вносът на стоки (чл.25, ал.1 ЗДДС).

Общото правило гласи, че то възниква на датата, на която собствеността на стоката е прехвърлена или услугата е извършена (чл.25, ал.2 ЗДДС) и на тази дата данъкът за облагаемите доставки става изискуем и следва да бъде начислен от регистрираните лица (чл.25, ал.6 ЗДДС). За изискуемостта на данъка са предвидени и някои изключения, като едно от тях е получаването на авансово плащане – данъкът става изискуем при получаване на плащането (чл.25, ал.7 ЗДДС).

По отношение на възникване на данъчното събитие специалните разпоредби за вътрешнообщностни доставки (ВОД) и придобивания (ВОП) препращат към общите правила за доставки на територията на страната (чл.51, ал. 1 и чл.63, ал.1 ЗДДС). Но по отношение на изискуемостта на данъка са предвидени различни срокове – при ВОД и ВОП изискуемостта настъпва на 15-ия ден на месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие, а ако има издадена фактура преди това – на датата на издаване на фактурата (чл.51, ал.3 и 4 ЗДДС и чл.63, ал.3 и 4 ЗДДС). Но ако фактурата е издадена във връзка с получено или направено авансово плащане преди датата на възникване на данъчното събитие, тя не поражда изискуемост на ДДС (чл.51, ал. 5 и чл.63, ал.5 ЗДДС).

С оглед специалните разпоредби за ВОД и ВОП, могат да се изведат следните правила при получени или направени авансови плащания:

  1. Получено авансово плащане за ВОД – доставчикът няма задължение да издаде фактура, тъй като на основание чл.113, ал. 5 ЗДДС срокът за издаване на фактура е не по-късно от 15-то число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие, чиято дата е прехвърлянето на собствеността на стоката. Ако все пак за авансовото плащане се издаде фактура, то тя следва да се включи в дневника за продажби за периода, през който данъкът е станал изискуем съгласно чл.51 ЗДДС, а не за периода, през който е издадена фактурата (чл.124, ал.3 ЗДДС).

  2. Направено авансово плащане за ВОП – при ВОП данъкът е изискуем от получателя по доставката на основание чл.84 ЗДДС. Начисляването става с протокол по чл.117, ал.1, т.1 ЗДДС, като срокът за издаването му е не по-късно от 15 дни от датата, на която данъкът е станал изискуем съгласно чл.63 ЗДДС. Получена фактура за направено авансово плащане преди възникване на данъчното събитие на ВОП е изрично изключена като основание за възникване на изискуемост на данъка (чл.63, ал.5 ЗДДС). Следователно получателят по доставката няма задължение да издаде протокол и да начисли данък при плащане на аванс за ВОП. 

 
------

Мария Янчева е управител на Счетоводна кантора АРКФИН, office@arcfin.org

Илюстрация: Designed by Freepik


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

1 Коментари

  1. Avatar
    Яница 2020-11-15 22:21:27

    страхотно е,много добър пример

Напиши коментар