9% ДДС за вино, бира, фитнеси и туроператори от 1 август 2020

Днес беше обсъждането на второ гласуване на Законопроект за изменение на Законa за местните данъци и такси.  Парламентарната Комисия по бюджет и финанси предложи разширяване кръга на стоките и услугите, облагани с по-ниска ставка от 9%. 

С по-ниския данък ще бъдат виното, бирата, туристическите оператори и екскурзиите със случаен превоз. Към тази група бяха добавени фитнесите и спортните съоръжения, сред които басейни, игрища и други.

Промените ще могат да влязат в сила от 1 август и да действат до края на 2021 г. като временна мярка, заедно с намаленото ДДС за ресторантите, кетъринга, книгите и детските стоки.

Текст в момента:

Чл. 66.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.04.2011 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2020 г., в сила от 01.07.2020 г. до 31.12.2021 г.) Ставката на данъка е 9 на сто за:
1. настаняване, предоставяно в хотели и подобни заведения, включително предоставянето на ваканционно настаняване и отдаване под наем на места за площадки за къмпинг или каравани;
2. доставка на книги на физически носители или извършвана по електронен път или и двете (включително учебници, познавателни книжки и учебни комплекти, детски книги с илюстрации, за рисуване или оцветяване, печатни или ръкописни нотни издания), различни от публикации, които са изцяло или основно предназначени за реклама, и различни от публикации, които са изцяло или основно съставени от видеосъдържание или аудио-музикално съдържание;
3. ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на приготвена или неприготвена храна; това не се прилага за ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на бира, вино и спиртни напитки, включително в случаите по чл. 128;
4. храни, подходящи за бебета или за малки деца по приложение № 4;
5. бебешки пелени и подобни бебешки хигиенни артикули по приложение № 4.

 

Предложение на промяна

1. В чл. 66, ал. 2:
а) в т. 3 думите „бира, вино и“ се заличават;
б) създават се т. 6 и 7:
„6. доставка на обща туристическа услуга в случаите по чл. 136, както и екскурзиите, организирани от туристически оператори и туристически агенти със случаен автобусен превоз на пътници;
7. доставка на услуга за използване на спортни съоръжения“.
2. В § 1 от допълнителните разпоредби:
а) точки 98 и 99 се отменят;
б) създава се т. 101:
„101. "Случаен автобусен превоз по чл. 66, ал. 2, т. 6“ е превоз по смисъла на § 1, т. 24 от допълнителните разпоредби на Закона за автомобилните превози.“


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар