60% компенсации само за 7 сектора от икономиката ?

Съгласно § 6 от обнародвания Закон за мерките и действията по време на извънредното положение , по време на действието на този закон, но за срок не по-дълъг от три месеца, Националният осигурителен институт превежда 60 на сто от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г. за лица, осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване от осигурители, отговарящи на критерии, определени с акт на Министерския съвет. Средствата се превеждат по банков път на съответния осигурител в срок до 5 работни дни въз основа на предоставена от Агенцията по заетостта писмена информация.
Средствата са за сметка на фонд „Безработица“ на държавното обществено осигуряване.
 В случай че осигурителят не изплати пълния размер на трудовото възнаграждение на работниците и служителите, за които са получени, той ги възстановява.

В подготвения ПРОЕКТ на Постановление за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели, преустановили работа поради обявено извънредно положение условията за тези компенсации са силно ограничени. Виж https://www.capital.bg/ Кои работодатели и как ще получат компенсация от 60% от брутните заплати на служители  

Срещу стеснения обхват се обявиха КНСБ и Конфедерация на труда „Подкрепа" Виж позиция на КНСБ и становище на КТ Подкрепа

За какво става въпрос ?

В подготвения Проект на Постановление се посочва, че за изплащане на компенсации  могат да кандидатстват работодатели, които:

1. са местни физически или юридически лица, както и чуждестранни юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в Република България;
2. в месеца, предхождащ въвеждането на извънредното положение, повече от 50 на сто от работниците и служителите са наети в сектори и икономически дейности, за които е наложена забрана или ограничение на дейността в периода на извънредното положение, посочени в Приложение 1;
3. са преустановили работа на най-малко 50 на сто от списъчния състав на персонала към датата на издаване на заповедта по чл. 1, ал. 1;
4. нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината;
5. не са обявени в несъстоятелност или не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация;
6. през периода, за който се изплащат компенсациите, не получават финансиране от държавния бюджет, ЕСФ или други публични средства за заетостта на работниците и служителите по чл. 1, ал. 3;
7. запазят заетостта на лицата, за които са получили компенсация, за период не по-малък от 3 месеца след изтичане на периода, за който се изплащат компенсациите;
8. не прекратяват трудови договори на работници и служители на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от Кодекса на труда за периода, за който се изплащат компенсации.
9. нямат установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност през период от 6 месеца преди издаване на заповедта за преустановяване на работа.

Чл. 3. (1) Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта издава заповед за откриване на процедура за кандидатстване на работодатели за изплащане на компенсации по чл. 1.
(2) Информация за реда и условията за кандидатстване се публикува на интернет страницата на Агенцията по заетостта и на информационните табла в Дирекции „Бюро по труда“.

 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар