21 въпроса относно осигуряване и данъци на самоосигуряващо се лицe

Ако искаш да се осигуряваш като самоосигуряващо се лице, необходимо да е си изясниш следните въпроси:

1. Кога мога да се осигурявам като СОЛ?

2. Кои лица  упражняват свободна професия и/или занаятчийска дейност по занятие?

3. Откога съм задължен да се осигурявам като СОЛ?

4. Какви са размерите на осигурителните вноски?

5. Какви декларации следва да подава самоосигуряващото се лице?

6. Мога ли да променям вида на осигуряването?

7. Как следва да се осигурявам, ако съм  СОЛ –пенсионер?

8. Мога ли да променя осигуряването си от универсален пенсионен фонд във фонд Пенсии на ДОО?

9. Върху каква сума следва да внасям осигурителните вноски?

10.Може ли съдружник в ООД да не се осигурява?

11. Какъв е срокът за внасяне на Осигурителните вноски?

12. Кога не се внасят осигурителни вноски?

13. Ред за внасяне на осигурителните вноски

14. Ако съм собственик на две дружества и полагам личен труд в тях, следва ли да се осигурявам и в двете като самоосигуряващо се лице?

15Как се определя окончателният размер на месечния осигурителен доход?

16. Кога не следва да определям годишен осигурителен доход

17. Може ли да се приспада отрицателен финансов резултат?

18. Какъв е редът, по който се осигуряват самоосигуряващите се лица, които упражняват дейност и по трудово правоотношение?

19.  Дължат ли се осигурителни вноски при изплащане на доходи за работа без трудово възнаграждние със самоосигуряващо се лице, независимо от дейността, за която е регистрирано?

20.  Удостоверяване на осигурителен стаж и осигурителен доход, на самоосигуряващите се лица.

21. Кои самоосигуряващи се лица имат право на болничен?


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар