15.08 - извънреден почивен ден за Варна

                     

За поредна година 15 август – празник на Варна и Успение на Пресвета Богородица, ще бъде празничен и неприсъствен ден за варненци. Това реши Общинският съвет на  заседание си от 26.06.2018
Първоначално по въпроса се произнасяше Министерски съвет, но след промени в Закона за местното самоуправление през последните години решението се взема от Общинския съвет. 

В тази връзка припомняме една статия на Боряна Георгиева от миналата година:

 

  гост автор: Боряна Георгиева

Тази година се навършват 25 години, откакто празникът на Варна се отбелязва в деня на Успение на Пресвета Богородица. За първи път 15 август е обявен за почивен ден през 2007 година. Оттогава насам традицията се спазва всяка година. Първоначално по въпроса се произнася Министерският съвет, но след промени в Закона за местното самоуправление през последните години решението се взема от Общинския съвет.

Съгласно чл.154 ал.2 от КТ Министерският съвет може да обявява и други дни еднократно за национални официални празници,както и дни за честване на определени професии,дни за оказване на признателност и да размества почивните дни през годината.

Обявяването на определени дни за празнични за работещите на територията на съответните общини има местно значение,което не попада в обхвата на чл.154 ал.2 от КТ и е от компетентност на органите за местно самоуправление и местна администрация,съгласно чл.21 ал.1 т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

чл. 21, ал.1, т.23.  решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи, включително за обявяване на определен ден за празничен и неприсъствен на територията на общината, района, кметството или населеното място по предложение на кмета на общината след съгласуване с областния управител;

На това основание Общинският съвет на община Варна със свое решение всяка година  обявява 15 август за празничен и неприсъствен ден на територията на община Варна.

Поради горното, 15.08.2017 не е официален празник по смисъла на чл.154 ал.2 от КТ,но е неприсъствен и празничен ден за работещите на територията на община Варна, поради което за тях норматива  за 2017 година е 22 работни дни вместо 23 работни дни за месец август.

Това се отнася и за работещите в поделения на институции и организации със седалище гр.София,които се намират на територията на община Варна. По този въпрос има публикувани много становища на МТСП, едно от тях е 92-567/01.08.2012

 

Отчитане на извънреден труд

В случаите,когато се налага работниците и служителите да полагат труд на обявени по реда на чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА за празнични и неприсъствени дни на територията на община Варна, работодателят заплаща извънреден труд в размер на не по-малко от 75 на сто за работа през почивните дни,съгласно чл.262 т.2 от КТ.

 

Чл. 262. (1) Положеният извънреден труд се заплаща с увеличение, уговорено между работника или служителя и работодателя, но не по-малко от:
1. 50 на сто - за работа през работните дни;
2. 75 на сто - за работа през почивните дни;
3. 100 на сто - за работа през дните на официалните празници;
4. 50 на сто - за работа при сумирано изчисляване на работното време.
(2) Когато не е уговорено друго, увеличението по предходната алинея се изчислява върху трудовото възнаграждение, определено с трудовия договор.

 

Залагането на 15.08 като почивен поради ползване на отпуск и генерирането по този начин отново на 23 работни дни за август е неправилно за работещите на територията на община Варна.

 

Болничен на 15 август

В Приложение 9,  в т. 9 се вписвят дните, с право на парично обезщетение, през които лицето е следвало да работи. На 15.08 лице от град Варна не следва да работи и този ден не се включва в дните с право на обезщетение.

 

 

Попълване на Декларация Образец 1

В писмо на НАП  2_1370/04.09.2012г.  са дадени указания за попълване на Декларация Образец 1:

При отработени 22 работни дни за работещите на територията на община Варна информацията да се подава като

пълен месец в т.16.1 .Ако на 15.08 е работено,  единият ден над нормата се записва в часове извънреден труд.

 

„Ако през месец Август 2012 г. лице е отработило всички работни дни през месеца,за осигурителен стаж се зачита пълен месец и данните следва да бъдат попълнение по следния начин:

-          в т.16 „Дни в осигуряване – общо”, позиция 1 – попълва се „0”;

-          в т.16 „Дни в осигуряване – общо”, позиции 2 и 3 - в две позиции вместо „23” се попълва „22”;

-          в т.16.1.”Отработени и други дни с осигурителни вноски” в две позиции вместо „23” се попълва „22”.

----------

Боярна Георгиева е Специалист ТРЗ,основател на Група на практикуващи ТРЗ и ЛС във Фейсбук

Илюстрация: Designed by Freepik


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

1 Коментари

  1. Avatar
    Ставрева 2018-09-12 09:44:41

    Здравейте,
    Ако служителят от Варна е на СИРВ и на 15.08.2018 г. е на работа , но е компенсиран с друг почивен ден, то тогава полага ли му се 75 на сто увеличение на възнаграждението за 15.08.2018 г?

Напиши коментар