15 дни отпуск по бащинство - промяна на изискуемия осигурителен стаж от 01.08

Съгласно чл. 163, ал. 8 от КТ, когато майката и бащата се намират в брак или живеят в едно домакинство, бащата има право на 15-дневен отпуск при раждане на дете от датата на изписване на детето от лечебното заведение.

Досега бащата имаше право на този вид отпуск при условие, че има  12 месеца осигурителен стаж като осигурен за този риск. От 01.08 изискуемият стаж става 6 месеца ( Държавен вестник брой: 62, от дата 5.8.2022 г. ЗАКОН за изменение и допълнение на Кодекса на труда )

 

Нов текст

Чл. 50(6) КСО ( в сила от 01.08.2022 г.) Осигуреният за общо заболяване и майчинство баща има право на парично обезщетение при раждане на дете в размера, определен по реда на чл. 49, за срок до 15 дни през време на отпуска по чл. 163, ал. 8 от Кодекса на труда, когато има 6 месеца осигурителен стаж като осигурен за този риск.

Стар текст

Чл. 50(6) КСО   Осигуреният за общо заболяване и майчинство баща има право на парично обезщетение при раждане на дете в размера, определен по реда на чл. 49, за срок до 15 дни през време на отпуска по чл. 163, ал. 8 от Кодекса на труда, когато отговаря на условията по чл. 48а

Чл. 48а КСО Осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение за бременност и раждане вместо трудово възнаграждение, ако имат 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск.

Размерът на паричното обезщетение не се променя. 

Чл. 49. (1) Дневното парично обезщетение при бременност и раждане се определя в размер на 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица - внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 24 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на временната неработоспособност поради бременност и раждане.

 

Важно! В Приложение №10 има промяна, свързана с изискуемия стаж за отпуска по чл. 163, ал. 8. Новите документи ще се подават след 18. 09, виж ТУК


3а. Към деня, от който е разрешен отпускът по чл. 163, ал. 8 или чл. 164б, ал. 8 от Кодекса на труда, лицето няма 6 месеца осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на основание чл. 50, ал. 6 и чл. 53в, ал. 2.
На............20.... г. лицето придобива изискуемия осигурителен стаж.
(данните се попълват, когато лицето придобива осигурителния стаж през периода на разрешения отпуск
)
 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар