[Znamkak.com] ДДС ефекти при ВОП

гост-автор: Теодор Тодоров

Вътреобщностното придобиване (ВОП) е дефинирано в чл.13 на ЗДДС. Най-общо се свежда до придобиване право на собственост върху стока, както и фактическото получаване на същата, на територията на страната от територията на друга страна членка, когато доставчикът е регистриран за целите на ДДС в друга държава членка.

Съгласно чл.13 (2) от ЗДДС за ВОП се счита и придобиването на ново превозно средство, което се изпраща или транспортира до страната от територията на друга страна членка, независимо дали доставчикът е данъчно задължено лице за целите на ДДС в другата държава. 

Съгласно чл.13 (3) от ЗДДС за ВОП се счита и получаването на стоки на територията на страната от данъчно задължено лице (ДЗЛ), които ще се използват за целите на неговата икономическа дейност, когато стоките са изпратени или транспортирани от или за негова сметка от територията на друга държава членка, в която лицето е регистрирано за целите на ДДС и където стоките са произведени, извлечени, обработени, закупени, придобити или внесени от него в рамките на неговата икономическа дейност. С други думи ДЗЛ си прави вътрешна доставка само на себе си. Третирането на този вид ВОП се различава с много малко от третиране на ВОП, когато доставчик и получател са две различни лица.

...................

Пример:

На 22.05.2019 г. българско дружество купува стока от Германия и я транспортира в България. Доставката би била облагаема по смисъла на ЗДДС, ако беше осъществена на територията на България. Съгласно договора, стоката е била изцяло платена в аванс на 22.04.2019 г. от българското дружество по банковата сметка на немското дружество. За продажбата немското дружество издава фактура за 25 000 евро, без да начислява ДДС в нея. Стоката пристига на територията на България на 03.06.2019 г. Транспортът на стоката струва още 2 500 евро. 

Данъчната основа е 25 000 евро. Сумата на транспорта не се включва в дан.основа на ВОП, защото...........

Цялото съдържание е достъпно за абонати на ZnamKak.com

От тази статия ще научиш:
1. Каква е дефиницията на Вътреобщностното придобиване (ВОП)
2. Как се определя мястото на изпълнение на доставката
3. Кога възниква данъчното събитие при ВОП
4. Кога данъкът става изискуем
5. Кой е платецът на данъка
6. Какви документи се издават при ВОП
7. Как се определя данъчната ставка

Можеш да намериш ТАБЛИЦА със сравнение между ДДС ефектите при доставки, извършвани на територията на страната (обикновени доставки) и вътреобщностни придобивания (ВОП). Както и ПРИМЕР, който я онагледява.

Искаш ли да знаеш повече за Вътреобщностното придобиване ?

Чакаме те в ZnamKak.com  !

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход

За да знаеш повече. И да ти е лесно !

Защото човек може толкова, колкото знае!

 

Илюстрация: Business photo created by dashu83 - www.freepik.com


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар