[Znamkak.com] Чуждестранни работници, командировани да работят в България

Казус: Чуждестранно дружество от трета страна (извън ЕС), която не формира място на стопанска дейност в България, командирова дългосрочно (за 12 месеца) свои служители у нас. Процедурите, свързани с АЗ, ИА “ГИТ” и МВР са уредени.

Какво се случва с облагането на работниците?

Коментар:
Отговорът на казуса се свежда до въпроса, трябва ли изобщо и ако трябва, от кой момент  да се приложи законодателството на България към последиците от трудовите отношения, възникнали между чуждестранното дружество и командированите му в България работници. Независимо, че в казуса е пояснено, че дружеството е от страна, която не е членка на ЕС, то данъчното третиране с дружество от ЕС би било идентично.

Общи положения: На юристите е известно, но на нас, като счетоводители, по-вероятно не, че в България съществува Кодекс на международното частно право (КМЧП). Целта на този кодекс е да уреди в кои случаи и при кои правоотношения се прилага българското законодателство, както кои случаи и при кои правоотношения, споровете между страните са компетентни за решаване от български съд.

Кодексът е “синхронизиран” с международното право т.е. по начина, по който са уредени хипотезите в него, по същия начин са уредени и на международно ниво. Без да претендираме за изчерпателност, следва да маркираме и да имаме предвид някои хипотези от КМЧП за конкретния казус.

По отношение на физическите лица: Съгласно чл.48 КМЧП, “отечественото право на лицето е правото на държавата, чиито гражданин е то”. Чл.48 регламентира и хипотези, при които лицето има повече от едно гражданство, включително и когато няма гражданство, когато пребивава или не пребивава в някоя страна. Според различните комбинации от тези фактори, най-общо приложимото право е правото на държавата, в която лицето има местопребиваване или е правото на държавата, с която е в най-тясна връзка.

По отношение на юридическите лица и неперсонифицираните дружества: Юридическите лица са уредени в.....

 

Тази статия е част от ZnamKak.com, нашата платена платформа. Гост-автор е Теодор Тодоров

Искаш ли да знаеш повече и да ти е лесно ?

Чакаме те в ZnamKak.com!

 

 

За да може да прочетеш всички статии , трябва да се абонираш или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход

 

People photo created by jcomp - www.freepik.com


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар