[Znamkak.com]Третиране за целите на ДДС на придобит при условие на финансовообвързан лизингов договор лек автомобил и “продаден” на румънска лизингова компания

гост-автор: Теодор Тодоров

Фактическа обстановка: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, сключва финансовообвързан лизингов договор и придобива лек автомобил. Плаща авансовата вноска и не ползва данъчен кредит (ДК) за нея. Впоследствие “продава” автомобила на румънско лизингово дружество, регистрирано по ДДС в Румъния.

Казус:  Как следва да се третира по ЗДДС “продажбата” и следва ли да се ползва ДК за придобиването на автомобила ?

Юридическа страна:
Българското дружество по никакъв начин не може да извършва разпоредителни сделки с придобития при условията на финансовообвързан лизингов договор лек автомобил. Това е така, защото собственик на автомобила до момента на прехвърляне на собствеността върху него, ако има предвидена подобна клауза във финансовообвързания лизингов договор, е лизингодателят.

Лизингодателят притежава собствеността върху лекия автомобил. В качеството си на собственик той има три правомощия:

1. Право на владеене – право да упражнява фактическата власт над вещта
2. Право на ползване - включва правото да се използва вещта спрямо нейното предназначение и да се получават добиви от нея
3. Право на разпореждане - възможност да се прехвърли правото на собственост върху друго лице с т. нар. разпоредителни сделки, при които собственикът изгубва своето право на собственост.

При сключване на финансовообвързан лизингов договор, лизингодателят упражнява своето право на ползване т.е. получава доходи от автомобила (получава добиви) като го отдава под наем при определени условия, някое от което може да включва и прехвърляне на собствеността върху автомобила (разпореждане) след заплащане на всичко уговорено с договора за лизинг (наем).

С други думи разпоредителна сделка от страна на лизингополучателя не може да бъде извършена, защото той няма юридическото право да се разпорежда с автомобила, а единствено има правото да се ползва от него, като го използва по предназначение. И ако българското дружество е превишило правата си и действително е продало автомобила, то ЗДДС ще му е най-малкият проблем и по-скоро го очакват проблеми с Наказателния кодекс.

Независимо от това, в голяма част от договорите за финансовообвързан лизингов договор е предвидена клауза, че правата на наемодателя по договора могат да се прехвърлят на трето лице, но след изрично одобрение от страна на наемодателя. В този случай в действителност имаме продажба, чийто предмет  .................

....

Целият материал е достъпен за абонати на ZnamKak.com.  Вече имаш абонамент?  Логни се.

 

Business photo created by freepik - www.freepik.com


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар