[Znamkak.com]Счетоводни и данъчни аспекти при намерение за строителство, извършени проектни разходи и отказ от реализация на проекта

 

 През 2010 г. дружество започва да реализира инвестиционно намерение. Свързаните с това разходи за предпроектни и проектни проучвания, такси за съгласуване, разрешителни и т.н. са отчитани през годините по икономически елементи и са капитализирани в с/ка 613 “Разходи за строителство по стопански начин” (или с/ка 207 “Разходи за придобиване на ДА по стопански начин”).
След много административни спънки, на дружеството е отказано издаването на строително разрешение, а вече издадените други разрешения губят давност. През текущия период, управлението на дружеството взема решение да се откаже от реализацията на инвестиционното си намерение.

Казус: Как се третират натрупаните разходи?
 

По отношение на ЗСч.:
Капитализираните от дружеството разходи са свързани с намерението за създаване на нов актив. Същите се очаква да бъдат включени в стойността на придобиване на актива. 

Строителството е сложен процес и като такъв е регулиран от множество нормативни актове. Основният от тях е Закон за устройство на територията (ЗУТ).
Съгласно чл.157 (1) от ЗУТ: “За начало на строежа съобразно издаденото разрешение за строеж се счита денят на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, а когато такъв не се изисква - датата на заверка на заповедната книга.” 

Съгласно фактическата обстановка, придобиването на актива все още не е започнало т.е. не е дошъл моментът, в който капитализираните ресурси да бъдат материализирани, защото няма как това да се случи преди началото на строежа за който се отнасят.

До настъпването на този момент, те представляват установими нефинансови ресурси, придобити и контролирани от предприятието, които нямат веществена форма (въпреки, че се съдържат във физическа субстанция под формата на съгласувателни решения, проекти и т.н.), от съществено значение са за инвестиционното намерение и от използването им се очаква икономическа изгода.
 

На практика, това е дефиницията на нематериален актив от СС-38 “Нематериални активи”. И тъй като ползата от тези ресурси ще бъде изчерпана еднократно, с факта на получаване на разрешително за строеж, то те не могат да се класифицират като амортизируеми по смисъла на СС-4.
Освен това СС-4, т.1, буква д) изрично определя, че неамортизируеми са всички активи, които са в процес на придобиване.

През периода, предвид трудностите които се оказват непреодолими, управлението на дружеството взема решение да се откаже от проекта. С други думи, начало на строеж няма да има. В момента, в който управлението вземе своето решение, от коментираните по-горе ресурси престава да се очаква икономическа изгода.

Целият материал е достъпен за абонати на ZnamKak.com

 логни се  >>>>

Нямаш абонамент ? Направи го - цената е по-малка от половин кафе на ден ! 

 

Влез в ZnamKak.com и получавай  статии, практически процедури и ръководства, написани ясно и конкретно, които можеш да приложиш веднага!

 

Илюстрация: Building photo created by pressfoto - www.freepik.com

....


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар