[Znamkak.com] Регистриране по ЗДДС при еднородна дейност от свързани лица в един търговски обект

гост-автор: Валентина Василева

Съгласно новата разпоредба на чл. 96, ал.10 ЗДДС в сила от 01.01.2020 г. е налице условие за задължителна регистрация по закона в 7 дневен срок, при надхвърляне на оборота за регистрация при последователното извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано.

В облагаемия оборот на всяко следващо лице се включва оборотът, реализиран в обекта от всички лица, извършвали последователно дейността в съответния обект преди него, за период, не по-дълъг от последните 12 последователни месеца, включително текущия месец, и се счита за оборот, реализиран от съответното лице през първия ден на започване на еднородната дейност в обекта от това лице.

В т. 93 от ДР на ЗДДС е дадено определение за „лица, действащи съгласувано“. Това са лица, в управлението, контрола и/или капитала на които участват свързани по § 1, т. 3, букви „а“, „б“, „в“ и „л“ от допълнителните разпоредби на ДОПК лица, или лица, от взаимоотношенията между които или между всяко от тях и трето лице според съществуващата между тях икономическа, организационна, семейна или друга обвързаност/свързаност може да се направи извод, че действат съгласувано и между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните.

Обръщам внимание, че това е твърде широко определение и в него може да попаднат голям кръг лица.

Дейността се приема, че е еднородна, когато е налице значителна идентичност по отношение на две или повече от следните характеристики:
 предлаганите стоки или услуги,
 ползваните активи,
 персонала,
 търговската марка/наименованието на обекта,
 доставчиците/клиентите.

Пример:
Дружество А осъществява дейността си в ресторант и за периода м.01.2020 – м.03.2020 г. реализира оборот от 45 000 лв. От м.04.2020 г. в магазина започва същата дейност дружество К, съврзано лице с А, и когато К .................................

Целият коментар на Валентина Василева, данъчен консултант в Глобал Такс АД,  по тази спорен въпрос към момента е достъпен  за абонати на нашата платена платформа ZnamKak.com.

Влез в своя профил от бутон Вход! Нямаш абонамент ? Направи го - (цената е по-малка от половин кафе на ден!)

 

ВАЖНО!

На 17.01 ще проведем в Бургас семинар:


Промени в ЗДДС, в сила от 01.01.2020 г. с лектор: Валентина Василева

Сигурни сме, че няма да пропуснете този семинар ! Той е изключително важен и полезен, защото

  • ще говорим за промените в ЗДДС в сила от 01.01.2020 г.;
  • с лектор, който не се нуждае от представяне, защото знаете, че е много добър в това, което прави

        Направете своята регистрация СЕГА! Прочетете повече информация за програмата и условията за записване ТУК 

 

 

Илюстрация: Sale photo created by jcomp - www.freepik.com


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар