[Znamkak.com] Разлики, които в практиката помагат да се разграничат трудовите от гражданските договори

Кои са основните характеристики на трудовите договори и какви са разликите, които в практиката помагат да се разграничат трудовите от гражданските договори ?

 

Съобразяването на работодателите с основните характеристики и включването на необходимите и подходящите клаузи в трудовия договор ще защити правата на страните по трудовото правоотношениe и ще гарантира законосъобразността на възникването, развитието, а дори и прекратяването на трудовото правоотношение.

Трудовият договор е двустранен договор, с който най-общо работодателят наема работната сила на конкретен работник или служител срещу трудово възнаграждение. Това означава, че трудовият договор винаги е двустранен (между конкретни работодател и работник) и възмезден договор, чийто предмет е размяната на човешка работна сила срещу парична престация.

 

В него основно се договарят насрещни задължения на страните, но има и някои задължения, които не са насрещни. Те се изпълняват само от едната страна – работодателят.

- Такова е задължението за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Това е едно от важните едностранни задължения за работодателя, неизпълнението на които води до възможност за търсене на административно наказателна отговорност единствено на работодателя или длъжностно лице – чл. 413, ал. 2 от КТ.

- Друго негово едностранно задължение е да осигури на работника нормални условия за изпълнение на работата по трудовото правоотношение (чл. 127 от КТ), като елементите на нормалната работа са изброени в точките от 1 до 5 на чл. 127 от КТ. И в този случай, при неосигурени нормални условия на труд, от работодателя може да бъде търсена административнонаказателна отговорност.

Работникът има право на обезщетение, при преустановяване на работа, поради възникнала сериозна и непосредствена опасност за живота и здравето му, както и да откаже да изпълнява работа, възложена му вън от допустимите от този Кодекс случаи за едностранна промяна на мястото и характера на работа, а също и ако е възпрепятстван да изпълнява работата си по досегашните условия. Във всички случаи, съгласно чл. 219 от КТ той има право на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което не е работил. Обезщетението може да се претендира по съдебен ред, а не чрез контролните органи на Инспекцията по труда.

 

Работодателят има и някои специфични, предвидени само за него, права:

- право да избере с кого да сключи трудов договор, т.е. право на кадрова политика, което не подлежи на съдебен или административен контрол.

 - право да определи работното място на работника – цех, помещение или стая, както и да ги променя едностранно (чл. 118, ал. 2 от КТ).

- право да изготви длъжностната характеристика и да.................

 

Това е част от платена публикация в нашата платформа ZnamKak.com. Наш гост-автор е Теодора Дичева

В тази статия ще прочетеш:

  • Кои са основните характеристики на трудовите договори ;
  • Какви са разликите, които в практиката помагат да се разграничат трудовите от гражданските договори ;

 

Влез и прочети! За да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар