[Znamkak.com] Подобрение на наети имоти – данъчно третиране по ЗДДС

гост-автор Валентина Василева

Честа практика е при наем на недвижим имот, наемателят да извърши съответните подобрения, за да може да използва имота за своята икономическа дейност. В някои случаи подобрението е за сметка на наема, но в повечето хипотези подобрението остава за сметка на наемателя (прехвърля се безвъзмездно на наемодателя) и възникват специфични последици от гледна точка на ЗДДС при прекратяване на договора за наем.

В някои случаи наемодателят следва да разруши извършеното подобрение, което представлява брак за целите на ЗДДС и от своя страна е основание за корекция на ползвания данъчен кредит.

В статията ще бъдат разгледани най-честите казуси при подобрение на наети активи. Разходите за ремонт на наети имоти (§1, т. 31 от ДР на ЗДДС ) не са предмет на статията, защото при тях няма специфично данъчно третиране, а възниква право на данъчен кредит към момента на извършването им и не се начислява ДДС при прекратяването на договора.

1. При безвъзмездно прехвърляне на подобрението на наемодателя

Към днешна дата (18.02.2020 г.) не е налице утвърдена практика на НАП след последните законови изменения от 2019 г. и 2020 г. по въпросите с начисляване на ДДС при прекратяване на наемен договор и когато подобрението се предава безвъзмездно на наемодателя.

На основание чл.9, ал.2, т.4, буква „б“ ЗДДС за доставка на услуга се смята извършването на услуга от държател/ползвател за подобрение на нает или предоставен за ползване актив.

Безвъзмездното подобрение на наети активи е безвъзмездна доставка на услуга, приравнена на възмездна по силата на чл.9, ал.3, т.3 ЗДДС. Към момента на извършване на подобрението за наемателя възниква право на данъчен кредит на основание чл.70, ал.3, т.4 ЗДДС.

Съгласно чл.27, ал.2, изречение четвърто ЗДДС, данъчната основа на безвъзмездното подобрение на нает актив, е е сумата от направените преки разходи за извършването му, намалена с разходи за изхабяване предвид обичайния икономически живот на подобрението, а ако не може да се установи сумата на преките разходи, данъчната основа е пазарната цена на подобрението на наетия актив. Чрез определянето по този начин на данъчната основа на безвъзмездното подобрение се отчита обстоятелството, че наемателят го е използвал за своята икономическа дейност за срока на действие на договора за наем.
В чл.20, ал.5 ППЗДДС е регламентирано, че .....

Цялото съдържание на статията може да прочетеш в нашата платформа ZnamKak.com !

Наш гост-автор е Валентина Василева, данъчен консултант в Глобал Такс АД

Искаш ли да знаеш повече ? Чакаме те в  ZnamKak.com !

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход
За да знаеш повече! И да ти е лесно!

 

 

 

Илюстрация: Building photo created by pressfoto - www.freepik.com


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар