[Znamkak.com] Отстъпено право на строеж – някои счетоводни и данъчни аспекти

 

Дружество, притежава собственост върху земя. Същото дружество учредява право на строеж върху собствената си земя на друго дружество

На основание чл.45 (2) ЗДДС, учредяването или прехвърлянето на право на строеж е освободена доставка до момента на издаването на разрешение за строеж на сградата, за която се учредява или прехвърля правото на строеж.

Сегашният вид на нормата беше редактиран и влезе в сила от 01.01.2012 г. До тогава правото на строеж се третираше като освободена доставка до момента на завършване в груб строеж на сградата, за която се прехвърля или учредява. Също така, имаше добавка, че в правото на строеж не се включват извършените СМР по сградата.

Старият вариант на редакцията следваше плътно юридическата трактовка на правото на строеж – в момента на завършване на сградата в груб строеж, правото на строеж се сливаше с правото на собственост върху новопостроената сграда и двете права ставаха едно цяло.

Причините за редакцията бяха тривиални - в практиката сделките с новопостроени сгради или части от тях се “разделяха на две” точно в момента, преди да се завърши грубия строеж. Строителите прехвърляха право на строеж и отделно фактурираха СМР, като СМР беше оценявано почти по себестойност, а правото на строеж “обираше” разликата до договорената с клиента цена. По този начин строителите плащаха ДДС единствено върху себестойността т.е. ефективно в бюджета постъпваше ДДС върху вложения труд и евентуално почти никаква печалба. За сметка на това, прехвърлянето на правото на строеж поемаше цялата печалба. Разбира се от НАП въобще не бяха щастливи от ситуацията и се постараха да прокарат промяна в закона. В резултат, прехвърлянето или учредяването на право на строеж се превърна в облагаема доставка.

Дали бяха прави от НАП?

Въпрос на гледна точка.

При строителството на две едни и същи сгради, но едната разположена до Морската градина в Бургас с перфектна морска панорама, а другата в някоя забравена махала, някъде из Сакар, себестойността би била една и съща. За целите на примера приемете, че и двете са строени от един и същ строител с едни и същи работници, чийто производствени мощности и ресурси стоят на еднакво разстояние от Бургас и махалата в Сакар. И сега си представете, колко би била продажната цена на сградата в Бургас и колко на сградата в Сакар?

Разликата в цените на двете се определя от местоположението на сградите. Правото на строеж е правото да се строи дадена сграда на конкретно място. Следователно разликата в продажните цени е точно разлика в цената на правото на строеж.

Но това са минали преди повече от 7 години неща.
В момента, тъй като с много редки изключения, никой не би купил право на строеж без да има издадено разрешение за строеж на сграда преди това, учредяването или прехвърлянето на право на строеж е облагаема доставка.

От тази статия  ще научиш повече за това:

- какво представлява учредяване на право на строеж ?
- кога учредителят следва да начисли ДДС ?
- дали учредителят трябва да отпише стойността на земята при учредяването на правото на строеж ?
- как ще се отрази тази сделка при приемателя ?
- какво е третирането съгл. ЗКПО при приемателя и учредителя ?

гост-автор: Теодор Тодоров

Влез в ZnamKak.com и прочети докрай!

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход
 

За да знаеш повече. И да ти е лесно !
Защото човек може толкова, колкото знае!

 

Business photo created by freepik - www.freepik.com


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар