[Znamkak.com] Особености при облагане на доходите на чуждестранни физически лица от наем и предоставянето на информация за целите на задължителния автоматичен обмен

 

Чуждестранни физически лица са лицата, които не са местни лица по смисъла на чл. 4 от ЗДДФЛ. Според посочената разпоредба местно физическо лице, без оглед на гражданството, е лице:

- което има постоянен адрес в България, или
- което пребивава на територията на България повече от 183 дни през всеки 12-месечен период.

Лицето се смята за местно за годината, през която пребиваването надхвърли 183 дни. Денят на излизане и денят на влизане в страната се смятат поотделно за дни на пребиваване в страната.

Периодът на престой в България единствено с цел обучение или медицинско лечение не се смята за пребиваване в България, или

- което е изпратено в чужбина от българската държава, от нейни органи и/или организации, от български предприятия, и членовете на неговото семейство, или

- чийто център на жизнени интереси се намира в България. Центърът на жизнените интереси се намира в България, когато интересите на лицето са тясно свързани със страната. При тяхното определяне могат да се вземат предвид семейството, собствеността, мястото, от което лицето осъществява трудова, професионална или стопанска дейност, и мястото, от което управлява собствеността си.

Чуждестранните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи само от източници в България, а доходите от използване на недвижимо имущество,намиращо се на територията на страната, са от източник в страната.
 

Много е важно да се има предвид, че не е местно физическо лице лицето, което има постоянен адрес в България, но центърът на жизнените му интереси не се намира в страната. Предвид това, много физически лица – български граждани, които от години живеят в чужбина са станали чуждестранни лица на България за данъчни цели и именно точно такива лица често отдават под наем своите имоти в България.

В тези случаи лицата имат ЕГН, постоянен адрес и са български граждани, поради което се случва предприятията - наематели да не обърнат внимание, че техните наемодатели са чуждестранни физически лица и за тях има различно данъчно третиране спрямо местните физически лица, т.е облагането не е с данък върху общата годишна данъчна основа и не следва да се удържа авансов данък.

На основание разпоредбата на чл. 37, ал. 1 от ЗДДФЛ, доходите, които са от източник в България, начислени или изплатени в полза на чуждестранни физически лица, когато не са реализирани чрез определена база в страната се облагат с окончателен данък........

 

 

Горещо Ви препоръчваме да прочетете тази статия! Тя част от ZnamKak.com, нашата платена платформа.

Особености при облагане на доходите на чуждестранни физически лица от наем и предоставянето на информация за целите на задължителния автоматичен обмен - (znamkak.com)

В нея може да прочетеш:

1. В кои случаи говорим за чужестранни физически лица по смисъла на ЗДДФЛ ?

2. Как се облагат доходите от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на имущество от източник в България, начислени/изплатени в полза на чуждестранни физически лица ?

3. Кой и в какви срокове внася окончателния данък ?

4. Кои са особеностите при попълване на данъчната декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ ?

5. Повече за сроковете относно предоставянето на информация за начислени и/или изплатени доходи в полза на физически лица, местни на друга държава - членка на Европейския съюз (ЕС).

Гост-автор: Евгения Попова- данъчен експерт

Чакаме те в ZnamKak.com ! За да знаеш повече! И да т е лесно!

 

 

 

Илюстрация: People vector created by pch.vector - www.freepik.com


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар