[Znamkak.com]Определяне в чия полза е сключен трудовият договор със срок на изпитване

Нормативна уредба

Чл. 70. (1)КТ Когато работата изисква да се провери годността на работника или служителя да я изпълнява, окончателното приемане на работа може да се предшествува от договор със срок за изпитване до 6 месеца. Такъв договор може да се сключи и когато работникът или служителят желае да провери дали работата е подходяща за него.
(2) В договора по ал. 1 се посочва в чия полза е уговорен срокът за изпитване. Ако това не е посочено в договора, приема се, че срокът за изпитване е уговорен в полза и на двете страни.
Чл. 71.(1)КТ До изтичане на срока за изпитване страната, в чиято полза е уговорен, може да прекрати договора без предизвестие.

Когато трудовият договор е сключен във връзка с чл. 70 от КТ, следва да се посочи в чия полза е уговорен срокът на изпитване:
- в полза на работодателя
- в полза на работника или служителя
- в полза и на двете страни по трудовото правоотношение

Когато страните не са уговорили изрично в чия полза е изпитателният срок, се счита че срокът е уговорен в полза на двете страни по трудовото правоотношение

Уговорката в чия полза е срокът на изпитване има важно значение когато трудовият договор се прекратява без предизвестие в срока на изпитване. До изтичането на срока за изпитване страната, в чиято полза е уговорен, може да го прекрати без предизвестие.

Т.е правото за прекратяване на трудовия договор без предизвестие на основание чл. 71 се прилага когато:
- срокът на изпитване не е изтекъл и
- когато инициативата за прекратяване се прави от страната, в чиято полза е уговорен срокът на изпитване

В срока на изпитване страната, в чиято полза не е уговорен срокът на изпитване, може да прекрати трудовия договор като изпрати предизвестие до другата страна.

Срокът на предизвестието зависи от вида на окончателния трудов договор

Целият материал е достъпен за абонати на ZnamKak.com

 логни се  >>>>

Нямаш абонамент ? Направи го - цената е по-малка от половин кафе на ден ! 

 

Влез в ZnamKak.com и получавай  статии, практически процедури и ръководства, написани ясно и конкретно, които можеш да приложиш веднага!

 

 

Business photo created by yanalya - www.freepik.com


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар