[Znamkak.com] Концесии – счетоводни и някои данъчни аспекти от гледна точка на концесионера

гост-автор: Теодор Тодоров

Правни аспекти:

Концесиите са форма на публично-частно партньорство в определени области. Правоотношенията възникващи по повод концесиите, са уредени със Закона за концесиите (ЗК).

Според предмета на концесията, чл.6 (2) от ЗК ги класифицира в три вида:

- Концесия за строителство: публичен орган (концедент) възлага на икономически оператор (концесионер) изпълнение на строителство, срещу което концесионерът получава правото да експлоатира строежа при поемане на оперативен риск - чл.7(1) ЗК.

- Концесия за услуги: концедент възлага на концесионер предоставяне и управление на една или няколко услуги, различни от строителство, срещу което концесионера получава правото да получава приходи от извършването на услугите при поемане на оперативен риск – чл. 8 (1) ЗК.

- Концесия за ползване на публична държавна или публична общинска собственост: концедент възлага възмездно на концесионер правото да извършва стопанска дейност с обект, който е публична държавна или публична общинска собственост, без да възлага изпълнение на строителство или предоставяне и управление на услуги. Концесионерът поема задължение за изпълнение на инвестиционна програма, с която осигурява поддържането на обекта в експлоатационна годност – чл. 9 (1) ЗК.

Концесиите се възлагат за определен срок, който не може да е по-дълъг от 35 години при концесиите за строителство и концесиите за услуги. При концесиите за ползване срокът не може да е по-дълъг от 25 години.

Концесиите се възлагат чрез т.нар. “концесионен договор”, който е възмезден – чл.6 (1) ЗК. При концесия за ползване, както и при концесия за услуги, когато обектът на концесията е държавна или общинска собственост, винаги се дължи концесионно възнаграждение – чл. 33 (2) ЗК. При концесия за строителство възнаграждение се дължи, когато обектът на концесията включва съществуващ строеж, който е държавна или общинска собственост.


Счетоводни аспекти:

Договорът за концесия дава правото на концесионера.............

 

 Тази статия е достъпна само за абонати на ZnamKak.com. Ако имаш активен абонамент, влез в   своя профил от бутон Вход. 

А ако все нямаш, ще се радваме да се присъединиш към нашия отбор!  Абонирай се, цената е по-малка от половин кафе на ден !

 

Прочети докрай! За да знаеш повече! И да ти е лесно!

 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар