[Znamkak.com] Изисквания за доказване на ВОД в сила от 01.01.2020 г. или дойде ли краят на приложението на нулева ставка при ВОД ?

гост-автор: Теодор Тодоров

Между промените в ЗДДС, “по терлици, тихичко и без много шум и разяснения” се промъкна и влезе в сила и една фундаментална промяна. Промяната е в чл. 53 (2) и касае документите, удостоверяващи извършването на ВОД и съответно даващи право на доставчика по ВОД да приложи нулева ставка на данъка.

На пръв поглед, но само на пръв, промяната не е нещо особено. Просто към задължителните документи се добавиха и “документи за изпращането или транспортирането на стоките от територията на страната до територията на друга държава членка, определени с чл. 45а от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1912 на Съвета от 4 декември 2018 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 по отношение на някои освобождавания при вътреобщностни сделки (ОВ, L 311/10 от 7 декември 2018 г.)”. 

Обаче, чл.45а, параграф 3 от Регламента дели документите, които се приемат за доказателства за изпращане или превоз, в две групи.
 

Съгласно буква “а”: това са документи във връзка с изпращането или превоза на стоки, като:

- подписана товарителница

- коносамент

- фактура за въздушен транспорт

- фактура за превоз на стоките.Съгласно буква “б”: други документи, доказващи транспорта като:

- застрахователна полица във връзка с изпращането или превоза на стоките или банкови документи, доказващи заплащането на превоза или изпращането на стоките

- официални документи, издадени от публичен орган, като например нотариус, с които се потвърждава пристигането на стоките в държавата членка на местоназначение

- разписка, издадена от складодържател в държавата членка на местоназначение, с която се потвърждава съхранението на стоките в тази държава членка

За яснота, групата документи по буква “а” ще означим като преки, а тези по група “б” като “непреки”.

И сега започва интересното:

Член 45а, параграф 1, буква “а” регламентира необходимите документи в случай, че транспортът е осъществен от или за сметка на продавача. В този случай продавачът трябва да разполага с:

.................

Целият коментар по тази  въпрос  е достъпен  за абонати на нашата платена платформа ZnamKak.com.

Автор: Теодор Тодоров

Влез в своя профил от бутон Вход! Нямаш абонамент ? Направи го - (цената е по-малка от половин кафе на ден!)

За да знаеш повече! И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар