[Znamkak.com]Данъчно третиране по ЗДДС на личното ползване на автомобил 6+1


Дружество притежава лек автомобил с 6+1 места, закупен с начислен ДДС. Автомобилът се ползва както за основната дейност на дружеството, така и за лични цели.

Дружеството има ли право на данъчен кредит за покупката на автомобила и за последващите разходи за експлоатация и поддръжка?

 

Определението за Дълготрайни активи на § 1, т. 83 от допълнителните разпоредби (ДР) на ЗДДС е различно от счетоводното понятие.

Дълготрайни активи по смисъла на ЗДДС са представляващите част от стопанските активи на данъчно задълженото лице:

а) недвижими имоти по т. 82 и превозни средства по т. 49, с изключение на тези по буква „з“, и

б) различни от посочените в буква „а” стоки и услуги, които са или биха били дълготрайни активи по смисъла на ЗКПО облагане с данъчна основа при придобиване, производство или внос, равна на или по-голяма от 5000,00 лв.

С влезлите в сила от 01.01.2017 г. разпоредби на чл. 71а и чл. 71б от ЗДДС се въвежда правилото за приспадане на данъчен кредит, пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност, когато съответните стоки, представляващи дълготрайни активи се използват едновременно както за независима икономическа дейност, така и за личните нужди на данъчно задълженото лице или за нуждите на собственика, на неговите работници и служители, или по-общо за цели, различни от неговата независима икономическа дейност.

Ако в самото начало при придобиването на дълготраен актив данъчно задълженото лице има намерение и му е известно, че съответната стока ще се използва и за лични нужди, то лицето няма право да ползва пълен данъчен кредит. Същото следва да определи, съгласно чл. 71а, ал. 1 - 4 и чл. 71б от ЗДДС, правото си на данъчен кредит съобразно пропорцията на използване за целите на независимата икономическа дейност спрямо общото използване.

Тъй като при придобиване на съответната стока е очевидно невъзможно да се определи точна пропорция, данъчно задълженото лице ще следва да направи прогнозна такава. Пропорцията следва да се основава на критерий за разпределение, който осигурява възможно най-точно определянето на данъка с право на данъчен кредит. Съгласно чл. 61б от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) критерий за разпределяне, който гарантира максимално точно изчисляване на размера на данъка за определяне на пропорцията по чл. 71а, ал. 4 от закона, е всеки разумен времеви или количествен критерий или комбинация от двата, който отчита степента на използване за независима икономическа дейност, съобразно спецификата на съответната стока, по отношение на която ще се прилага.

В случаите по чл. 71а, 71б и 73б от ЗДДС регистрираното лице отразява в приложение № 11 дневник за покупките получените документи, като в колони от 10 до 13 включително се посочват стойностите, съответстващи на използването на стоката или услугата за независима икономическа дейност, а в колона 9 се посочват стойностите, съответстващи на използването на стоката или услугата за личните нужди на данъчно задълженото лице или за нуждите на собственика, работниците и служителите, или по-общо за цели, различни от неговата независима икономическа дейност.

Съответно съгласно чл. 79а и чл. 79б от ЗДДС, ако е налице промяна......

 

Това е част от платена публикация в нашата платформа ZnamKak.com

В нея ще прочетеш отговор на следните въпроси:

  • Има ли право дружеството на данъчен кредит за покупката на автомобила и за последващите разходи за експлоатация и поддръжка ?
  • Какви са правилата, по които се начислява ДДС при ползването на автомобила както за дейността, така и за лични нужди ?
  • Как се отразяват съответните покупни фактури в дневника на покупките?
  • Кога се прави корекция на правото на данъчен кредит в посока увеличение или намаление ?

Чакаме те в ZnamKak.com ! За да знаеш повече! И да ти е лесно!

 

ВАЖНО‼️  Ела на срещата ни в Zoom " Данъчно третиране по ЗДДС на дълготрайните активи за лични нужди", която  ще се проведе в петък 23.10, 
Наш гост ще бъде Валентина Василева и ще говорим за правилата, по които се начислява ДДС при ползването на дълготрайни активи както за дейността, така и за лични нужди.

Участието за всички абонати на ZnamKak.com e БЕЗПЛАТНО!
Ако нямаш абонамент, включи се - таксата за участие е 40 лв.

Повече информация ТУК


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар