[Znamkak.com] Данъчно третиране от ЕТ на доходите от отдаване под наем на апартамент, който е имуществена семейна общност

Фактическа обстановка: Физическо лице, регистрирано като ЕТ, решава да отдава под наем апартамент, който е имуществена семейна общност и който не е включен в активите на предприятието на ЕТ.

Казус: Какво е данъчното третиране на доходите от отдаване под наем.

 

Юридическа страна:
Решението на този казус се крие в разбирането за юридическия статут на ЕТ. Същият е уреден в чл.56 и следващите от ТЗ. Съгласно чл.56:

“Като едноличен търговец може да се регистрира всяко дееспособно физическо лице с местожителство в страната”.

С други думи, ЕТ не е нещо самостоятелно, отделено от физическото лице.

“Съгласно Тълкувателно решение №2 / 27.12.2001 г. на ОС на гражданските колегии на ВКС по т.д. № 2 /2001 г., чрез фигурата на едноличния търговец, физическото лице само разширява правосубективността си чрез вписване на това му качество, но то не губи статута си на физическо лице. В същото време, едноличният търговец не притежава качеството на юридическо лице, каквито са търговските дружества по ТЗ”.
Забележка: Цитатът е от решение №15065/05.12.2018 г. на ВАС

С други думи, ЕТ е самото физическо лице!

 

По отношение на ЗДДС:

Чл.3(1) от ЗДДС предвижда, че:
“Данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея.”
И тъй като ЕТ е самото физическо лице, то данъчно задължено по ЗДДС е физическото лице, като такова.

В конкретния случай обстоятелството, че апартаментът, който ще се отдава под наем от ФЛ не е включен в активите на предприятието на ЕТ, а е имуществена семейна общност, не е от значение за облагането на наема с ДДС. От значение обаче са две други обстоятелства:

1. Самият апартамент е семейна имуществена общност т.е. собственост е на двамата съпрузи. Доходът от наем на апартамента би следвало да се дели по равно между съпрузите. В такъв случай, съпругът който е и ЕТ и е регистриран по ЗДДС ще трябва да ....

 

Това е част от платена публикация в нашата платформа ZnamKak.com

В тази статия на Теодор Тодоров ще прочетеш:

  • Какво е данъчното третиране на доходите от отдаване под наем в този случай ?
  • Трябва ли да се издава фактура и да се начислява ДДС ?
  • Как следва да се документира, удържи и внесе данъкът върху доходите от наем ?

Абонирай се  за ZnamKak.com или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш и да ти лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар