[Znamkak.com]Данъчно третиране на получен бонус за реализиран оборот съгласно ЗДДС

Дружество А е с предмет на дейност търговия на дребно. Дружество Б e дистрибутор на стоки, чийто производител е Дружество В. Дружество Б доставя тези стоки на Дружество А

За реализирания оборот производителят, Дружество В, доставя стока като бонус на Дружество А. За сделката издава фактура. Тъй като предоставената стока с горецитираната фактура е бонус, същата не следва да се заплаща от страна на дружество А. За целта Дружество А издава фактура на Дружество В за същата стойност и с предмет на доставката - услуга. Плащането и по двете фактури е по банков път като такова реално не се извършва и от двете страни. Страните смятат, че не е необходимо да се извършва плащане, както и не е необходимо да се съставя двустранен протокол за взаимно прихващане между тях, тъй като сумите по задължение и вземане и от двете страни доставчик и клиент са равни.

Правилен ли е този начин на работа ?

В търговската практика се предоставят бонуси с различен характер. Те могат да бъдат т.нар. “прогресиращ бонус”, “мастър бонус”, “финансов бонус” и др. В зависимост от договорените условия и периодичност за предоставянето им те се предоставят като процент от постигнат оборот под формата на отстъпка от цената или количество допълнително предоставяна стока (наричан още “натурален рабат”). Редът за данъчното третиране на бонусите е свързан и с условията, при които е договорено предоставянето им. По своя характер бонусите, предоставени под формата на стока, представляват търговска отстъпка.

В случая става въпрос за бонус, предоставян на дружеството под формата на допълнително количество стока поради достигнат определен оборот, т.е. като натурален рабат от договорената цена на доставките. В резултат на това се променя размерът на данъчната основа, върху която е начислен ДДС за доставките, даващи право на получателя им да получи рабата.

Данъчната основа съгласно чл. 26, ал. 1 и ал. 2 от ЗДДС е стойността, върху която се начислява или не се начислява данъкът, в зависимост от това, дали доставката е облагаема, или освободена, като същата се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон. Не се смятат за възнаграждение по доставка всякакви плащания на неустойки и лихви с обезщетителен характер.

Същевременно изключение от това правило е регламентирано в разпоредбата на чл. 26, ал. 5, т. 1 от ЗДДС. Съгласно цитираната норма, данъчната основа не включва сумата на търговската отстъпка или намаление, ако те се предоставят на получателя на датата на възникване на данъчното събитие. Ако отстъпките се предоставят на получателя след датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа се намалява при предоставянето им.

В чл. 18 от ППЗДДС изчерпателно са изброени условията за извършване на търговска отстъпка или намаления, предоставени на получателя.

Съгласно чл. 18, ал. 1 от ППЗДДС нормата на чл. 26, ал. 5, т. 1 от закона се прилага независимо дали търговската отстъпка или намалението се предоставят под формата на пари, стоки или услуги. Следва да се има предвид разпоредбата на ал. 2, според която не се счита за предоставена търговска отстъпка или намаление предоставянето на стоки или услуги, които не са свързани с предмета на доставката, по повод на която се предоставят.

В текста на чл. 18, ал. 3 от ППЗДДС се дава разяснението, че стоките или услугите са свързани с предмета на доставката по смисъла на ал. 2, ако са от същия вид или са предназначени за реклама, тестване, съпътстват или улесняват употребата на предоставената стока или услуга.


В разглеждания казус  предоставянето на отстъпката е под формата на допълнително количество стока от същия вид като закупената, от което следва, че не е приложима разпоредбата на чл. 18, ал. 2 от ППЗДДС, тъй като стоките са свързани с предмета на доставката.

Когато търговската отстъпка или намалението са предоставени след датата на възникване на данъчното събитие за доставката, на основание чл. 18, ал. 4 от ППЗДДС за изменението на данъчната основа на доставката доставчикът издава кредитно известие към фактурата, издадена за доставката, а когато за доставката са издадени повече от една фактури - с кредитно известие, в което се посочват номерата на всички издадени фактури за доставката. Доколкото в случая отстъпката се предоставя за достигнато определено количество покупки от стоки тя следва да се счита за отстъпка към вече извършените доставки, а не към доставките, които ще се извършат след предоставянето на отстъпката. В този смисъл отстъпката следва да се документира по реда на чл. 115 от ЗДДС.

Кой следва да издаде кредитно известие на Дружество А,

- дружество Б - дистрибуторът, който до момента е издавал фактурите за продажба на стоката, или

- дружество В- производителят на стоката, който дава бонуса под формата на стока ?

 

Искаш ли да провериш дали правилно мислиш по въпроса?  Чакаме те в ZnamKak.com

 

 

-------------------------

Чл. 26.ЗДДС (1) Данъчна основа по смисъла на този закон е стойността, върху която се начислява или не се начислява данъкът в зависимост от това, дали доставката е облагаема, или освободена.
(2) Данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон. Не се смятат за възнаграждение по доставка всякакви плащания на неустойки и лихви с обезщетителен характер 

Чл. 26.ЗДДС (5) Данъчната основа не включва:
1. сумата на търговската отстъпка или намаление, ако те се предоставят на получателя на датата на възникване на данъчното събитие; ако се предоставят на получателя след датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа се намалява при предоставянето им;

Чл. 18. ППЗДДС (1) Член 26, ал. 5, т. 1 от закона се прилага независимо дали търговската отстъпка или намалението се предоставят под формата на пари, стоки или услуги.
(2) Не се счита за предоставена търговска отстъпка или намаление предоставянето на стоки или услуги, които не са свързани с предмета на доставката, по повод на която се предоставят.
(3) Стоките или услугите са свързани с предмета на доставката по смисъла на ал. 2, ако са от същия вид или са предназначени за реклама, тестване, съпътстват или улесняват употребата на предоставената стока или услуга.
(4) Когато търговската отстъпка или намалението са предоставени след датата на възникване на данъчното събитие за доставката, за изменението на данъчната основа на доставката доставчикът издава кредитно известие към фактурата, издадена за доставката, а когато за доставката са издадени повече от една фактури - с кредитно известие, в което се посочват номерата на всички издадени фактури за доставката.

 

Илюстрация : Background photo created by jcomp - www.freepik.com


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар