[Znamkak.com]Данъчно облагане и деклариране по реда на ЗДДФЛ на доходите от наем - придобити от местни физически лица

гост-автор: Евгения Попова

Доходите, придобити от местни физически лица от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на движимо или недвижимо имущество, се облагат с данък върху общата годишна данъчна основа по реда на ЗДДФЛ.

Облагаемият доход се формира според чл. 31 от закона, като придобитият доход се намалява с 10 на сто разходи. Това са нормативно определени в ЗДДФЛ разходи, приспадането на които не е свързано с прилагане на документи и размерът на тези разходи не зависи от действителния размер на направените такива.

По този ред се облагат, както доходите от наем на движимо или недвижимо имущество, така и доходите от друго възмездно предоставяне за ползване на такова имущество, както и възнаграждения по договори за франчайз, факторинг и други договори за предоставяне за ползване на права и придобити вноски по договори за лизинг, в който не е изрично предвидено прехвърляне правото на собственост на имуществото.

Франчайз е съвкупност от права на индустриална или интелектуална собственост, отнасящи се до търговски марки, търговски имена, фирмени знаци, изработени модели, дизайни, авторско право, ноу-хау или патенти, предоставени срещу възнаграждение, за да се ползват за продажба на стоки и/или за предоставяне на услуги.

Факторингът представлява сделка за прехвърляне на еднократни или периодични парични вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги, независимо дали лицето, придобило вземанията (фактор), поема риска от събирането на тези вземания срещу възнаграждение.

Придобитите доходи могат да бъдат и в натура - например наемателят извършва ремонт на недвижимото имущество за негова сметка, а наемодателят за определен период не получава наем. В този случай, за наемодателят това представлява доход в натура, който се смята за придобит на датата на получаване на престацията. Важно е да се има предвид, че непаричните доходи се остойностяват в български левове към датата на придобиването им по пазарна цена, т.е. в този случай това ще бъде сумата, която наемателят е заплатил за извършването на ремонта, в която се включвацената на материалите и заплатения труд.

Важно е да се има предвид, че когато недвижимо имущество, което се отдава под наем, е съпружеска имуществена общност, то съпрузите имат равни права върху това имущество (освен ако със съдебен акт не е предвидено друго) и доходът следва да се раздели поравно между съпрузите.

ВНИМАНИЕ: Посоченият ред на облагане на доходите от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на движимо или недвижимо имущество се прилага само за местните физически лица, а когато чуждестранни физически лица придобиват доходи от наем се прилага  облагане с окончателен данък по реда на чл. 37 от ЗДДФЛ.

Например придобити доходи от наем от физическо лице - български гражданин.....

 

 

Прочети до края в ZnamKak.com:

1. Какви са правилата за данъчното облагане и деклариране по реда на ЗДДФЛ на доходите от наем, придобити от местни физически лица? Има ли изключения ?

2. Най-важното за авансовото облагане на придобитите от физически лица доходи от отдаване под наем на имущество:

  • на предприятия или самоосигуряващи се лица

  •  на други физически лица


3. Кой какви документи издава и какви са сроковете за деклариране и внасяне на данъка ?

4. Годишно облагане и деклариране на доходите от наем, придобити от местни физически лица

Наш гост-автор е Евгения Попова, данъчен експерт 

 

ВАЖНО е какво е знаеш!  Ако искаш да развиваш своята професионална компетенция в сферата на счетоводството, данъците и ТРЗ и ЛС , влез в ZnamKak.com  и направи абонамент ! Цената е символична! Чети и прилагай, за да знаеш повече! И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар