[Znamkak.com]Възможност на работодателя да поиска от ИТ да даде задължителни за изпълнения предписания

Всички сме наясно, чe:

  • Трудовият договор се сключва между работника или служителя и работодателя преди постъпването на работа. Формата на трудовия договор е писмена, което е условие за действителност. 
  • В Кодекса на труда са регламентирани страните, формата, съдържанието, началото на изпълнението, времетраенето, видовете трудови договори, включително и тези за допълнителен труд, като основни характеристики на трудовото правоотношение.
  • Преди постъпване на работника на работа работодателят или упълномощено от него лице, съгласно чл. 62, ал. 3 КТ, в 3-дневен срок от сключването на трудовия договор, е длъжен да изпрати уведомление за това до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. Данните, които се съдържат в уведомлението, и редът за неговото изпращане се определят с Наредба № 5 от 29.03.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда. Също така при сключването на трудовия договор работодателят запознава работника или служителя с трудовите задължения, които произтичат от заеманата длъжност или изпълняваната работа.
  • При проверка от контролните органи на Инспекцията по труда, работодателят следва да удостовери изпълнението на това свое задължение , включително и момента на изпълнението.
  • Преди постъпване на работника на работа и след сключване и вписване на трудовия договор в ТД на НАП работодателят е длъжен да предостави на работника или служителя екземпляр от сключения трудов договор, подписан двустранно, както и копие от уведомлението по чл. 62, ал. 3 от КТ, заверено от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите. Работодателят няма право да допуска до работа работника или служителя, преди да му предостави тези документи.

В практиката обаче се случва работодатели да установят, че след възникването на трудовото правоотношение и сключването на трудовия договор по някаква причина трудовият договор не е регистриран в НАП. Междувременно работникът или служителят полага труд, получава трудово възнаграждение, работодателят внася дължимите осигуровки.

В други случаи работодателят може да установи, че от негово име са направени регистрации на сключени трудови договори, без негово знание, с лица, които никога не са работили за този конкретен работодател.

Също така работник или служител може да установи, че неизвестен за тях работодател е подал уведомление за сключване на трудов договор с фирма, за която той никога не е работил.

За  всички тези хипотези в Кодекса на труда е създаден специален ред, за да могат работодателите  да регистрират трудови договори след законово определения тридневен срок, както и да заличат подадено вече уведомление по чл. 62, ал. 3 от КТ за несъществуващ трудов договор:

Чл. 404. За предотвратяване и преустановяване на нарушенията на трудовото законодателство, на законодателството, свързано с държавната служба, както и за предотвратяване и отстраняване на вредните последици от тях контролните органи на инспекцията по труда, както и органите по чл. 400 и 401 по своя инициатива или по предложение на синдикалните организации могат да прилагат следните принудителни административни мерки:

................................................................

10. да дават задължителни предписания на работодателите или на упълномощените от тях лица за изпращане на уведомление за сключен трудов договор, когато установят, че не е спазен срокът по чл. 62, ал. 3 за изпращането му;

11.да дават задължителни предписания на работодателите или на упълномощените от тях лица за изпращане на уведомление за заличаване на изпратено преди това уведомление по чл. 62, ал. 3 за сключен трудов договор, ако установят, че няма доказателства за съществуване на трудово правоотношение;

 

Влез в ZnamKak.com и прочети повече за:

Принудителни административни мерки, регламентирани чл.404 ал. 1 т. 10 от КТ.

Принудителни административни мерки, регламентирани чл.404 ал. 1 т. 11 от КТ.

 

Каква възможност има работодателят когато установи, че трудовият договор с работник, когото е приел на работа, не е вписан в регистъра на трудовите договори?
Кога не е приложима процедурата, регламентирана в чл. 404, ал.1, т.10 от Кодекса на труда?
Кога e приложима процедурата, регламентирана в чл. 404, ал.1, т.11 ?

 

 

Чакаме те в ZnamKak.com !

Абонирай се се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход !

За да знаеш повече! И да ти е лесно!

 

Цялата статия е достъпна само за абонати на ZnamKak.com !

Абонирай се се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход !


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар