Обнародвано е Постановление относно здравното осигуряване на лицата с временна закрила

В Държавен вестник  Брой: 35, от дата 10.5.2022 г. е обнародвано  Постановление № 69 за здравно осигуряване на лицата с временна закрила по чл. 1а, ал. 3 от Закона за убежището и бежанците и на лицата по чл. 39, ал. 6, т. 2 и чл. 40а, ал. 3а от Закона за здравното осигуряване.

В него се определят правилата за здравно осигуряване на лицата с временна закрила по чл. 1а, ал. 3 от Закона за убежището и бежанците и на лицата по чл. 39, ал. 6, т. 2 и чл. 40а, ал. 3а от Закона за здравното осигуряване.

1. задължението за здравно осигуряване възниква:

а) за лицата с временна закрила – от датата на предоставянето на временна закрила;

б) за лицата по чл. 39, ал. 6, т. 2 и чл. 40а, ал. 3а от Закона за здравното осигуряване – от датата на пристигането им в Република България;

в) за лицата по чл. 40а, ал. 3а от Закона за здравното осигуряване не се прилагат разпоредбите на чл. 40а, ал. 1 и 2 от Закона за здравното осигуряване;

2. здравноосигурителните права възникват:

а) за лицата с временна закрила – от датата на предоставянето на временна закрила;

б) за лицата по чл. 39, ал. 6, т. 2 и чл. 40а, ал. 3а от Закона за здравното осигуряване – от датата на пристигането им в Република България;

3. здравноосигурителната вноска:

а) за лицата с временна закрила до 18-годишна възраст и на възраст на и над 63 години за жените и на и над 65 години за мъжете – за сметка на държавния бюджет за срока на временната закрила, освен ако не подлежат на здравно осигуряване на друго основание по чл. 40, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване;

б) за лицата с временна закрила на възраст на и над 18 години и на възраст под 63 години за жените и под 65 години за мъжете – за сметка на държавния бюджет за срок 90 дни от датата на предоставянето на временна закрила, освен ако не подлежат на здравно осигуряване на друго основание по чл. 40, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване и по реда на чл. 40 от Закона за здравното осигуряване – след изтичане на този срок;

в) за сметка на държавния бюджет се внасят до 10-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят;

г) за лицата по чл. 39, ал. 6, т. 2 и чл. 40а, ал. 3а от Закона за здравното осигуряване – по реда на чл. 40 от Закона за здравното осигуряване за срока на пребиваването им в Република България;

4. размерът на здравноосигурителната вноска на лицата с временна закрила, която се заплаща от държавния бюджет, се определя по реда на чл. 40, ал. 4а от Закона за здравното осигуряване, а на лицата по чл. 39, ал. 6, т. 2 и чл. 40а, ал. 3а от Закона за здравното осигуряване – по реда на чл. 40 от Закона за здравното осигуряване;

5. здравноосигурителната вноска на лицата с временна закрила и на лицата по чл. 39, ал. 6, т. 2 и чл. 40а, ал. 3а от Закона за здравното осигуряване се внася по реда на Закона за здравното осигуряване и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;

6. Държавната агенция за бежанците подава данни в Националната агенция за приходите за здравното осигуряване на лицата с временна закрила, които се осигуряват за сметка на държавния бюджет. Данните се подават по начина, реда и в сроковете, предвидени за лицата по чл. 40, ал. 3, т. 7 от Закона за здравното осигуряване в Наредба № Н-13 от 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (ДВ, бр. 1 от 2020 г.).

Чл. 2. За неуредените в това постановление въпроси, свързани със здравното осигуряване, се прилагат Законът за здравното осигуряване и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) Медицинската помощ на лицата с предоставена временна закрила и на лицата по чл. 39, ал. 6, т. 2 и чл. 40а, ал. 3а от Закона за здравното осигуряване, оказана до влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (ДВ, бр. 32 от 2022 г.), се заплаща при условията и по реда, приложими за българските граждани, освен ако не е заплатена или не подлежи на заплащане по друг ред, определен със закон или с друг акт на Министерския съвет.
(2) Средствата за медицинската помощ по ал. 1, която се заплаща от Националната здравноосигурителната каса, се осигуряват чрез трансфер от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на здравеопазването по ред, определен между министъра на здравеопазването и управителя на Националната здравноосигурителна каса.

§ 2. За чужденците с временна закрила от Украйна съгласно Решение № 144 на Министерския съвет от 10 март 2022 г. за предоставяне на временна закрила на разселени лица от Украйна и за изменение на Националния план за действие при временна закрила в Република България (изменено с Решение № 180 на Министерския съвет от 2022 г.) и за лицата по чл. 39, ал. 6, т. 2 и чл. 40а, ал. 3а от Закона за здравното осигуряване, които са пристигнали в Република България до влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (ДВ, бр. 32 от 2022 г.), задължението за здравно осигуряване възниква от датата на влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (ДВ, бр. 32 от 2022 г.).
§ 3. Постановлението се приема на основание чл. 40, ал. 10 от Закона за здравното осигуряване и § 8 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (ДВ, бр. 32 от 2022 г.) и влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

----------------------

Чл. 1а, ал. 3 от Закона за убежището и бежанците

Временна закрила се предоставя в случай на масово навлизане на чужденци, които са принудени да напуснат държавата си по произход, поради въоръжен конфликт, гражданска война, чужда агресия, нарушаване на човешките права или насилие в големи размери на територията на съответната държава или в отделен район от нея и които не могат по тези причини да се завърнат там.

Чл. 39 (6) ЗЗО (Нова - ДВ, бр. 32 от 2022 г., в сила от 26.04.2022 г.) Лицата с двойно българско и чуждо гражданство, които не се осигуряват по реда на този закон, заплащат стойността на оказаната им медицинска помощ, освен ако:
1. за тях е в сила международен договор, по който Република България е страна или
2. пристигат от държава, на чужденците от която е предоставена временна закрила.

Чл. 40а.ЗЗО  (1) Българските граждани, които са длъжни да осигуряват себе си и пребивават в чужбина повече от 183 дни през една календарна година, могат да не заплащат здравноосигурителни вноски до края на съответната календарна година, смятано от датата на напускане на страната, и за всяка следваща календарна година след подадено заявление до Националната агенция за приходите.
(2) Здравноосигурителните права на лицата по ал. 1 след завръщането им в страната се възстановяват след изтичане на 6 последователни месеца, през които лицето е осигурявано по реда на чл. 40.
(3) Извън случаите по ал. 2, здравноосигурителните права на лицата по ал. 1 след завръщането им в страната могат да се възстановят след еднократно заплащане на сума в размер на 12 здравноосигурителни вноски, определени по реда на чл. 29, ал. 3 върху минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване към момента на внасянето на вноските.
(3а) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2022 г., в сила от 26.04.2022 г.) Извън случаите по ал. 1 и 2 здравноосигурителните права на лицата по ал. 1 след завръщането им в страната може да се възстановят при условия и по ред, определени с постановлението на Министерския съвет по чл. 40, ал. 10, когато пристигат от държава, на чужденците от която е предоставена временна закрила.

Чл. 1а, ал. 3 от Закона за убежището и бежанците

Временна закрила се предоставя в случай на масово навлизане на чужденци, които са принудени да напуснат държавата си по произход, поради въоръжен конфликт, гражданска война, чужда агресия, нарушаване на човешките права или насилие в големи размери на територията на съответната държава или в отделен район от нея и които не могат по тези причини да се завърнат там.

Чл. 39 (6) ЗЗО (Нова - ДВ, бр. 32 от 2022 г., в сила от 26.04.2022 г.) Лицата с двойно българско и чуждо гражданство, които не се осигуряват по реда на този закон, заплащат стойността на оказаната им медицинска помощ, освен ако:
1. за тях е в сила международен договор, по който Република България е страна или
2. пристигат от държава, на чужденците от която е предоставена временна закрила.

Чл. 40а.ЗЗО  (1) Българските граждани, които са длъжни да осигуряват себе си и пребивават в чужбина повече от 183 дни през една календарна година, могат да не заплащат здравноосигурителни вноски до края на съответната календарна година, смятано от датата на напускане на страната, и за всяка следваща календарна година след подадено заявление до Националната агенция за приходите.
(2) Здравноосигурителните права на лицата по ал. 1 след завръщането им в страната се възстановяват след изтичане на 6 последователни месеца, през които лицето е осигурявано по реда на чл. 40.
(3) Извън случаите по ал. 2, здравноосигурителните права на лицата по ал. 1 след завръщането им в страната могат да се възстановят след еднократно заплащане на сума в размер на 12 здравноосигурителни вноски, определени по реда на чл. 29, ал. 3 върху минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване към момента на внасянето на вноските.
(3а) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2022 г., в сила от 26.04.2022 г.) Извън случаите по ал. 1 и 2 здравноосигурителните права на лицата по ал. 1 след завръщането им в страната може да се възстановят при условия и по ред, определени с постановлението на Министерския съвет по чл. 40, ал. 10, когато пристигат от държава, на чужденците от която е предоставена временна закрила.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар