Кодът по БУЛСТАТ на физическите лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност става 9-значен

В днешния брой: 94 /03.11.2020 г на Държавен вестник е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ

С него се регламентира промяната от 10 на 9 знака в ЕИК на лицата по чл. 3, ал. 1, т. 9 и 11 от Закона за регистър Булстат и изграждане на софтуер, който да преобразува това автоматично.  Предвидено е, промяната да обхване цялостния процес по вписване на физическите лица.

Кои са лицата по чл. 3, ал. 1, т. 9 и 11:

Чл. 3. (1) В регистър БУЛСТАТ се вписват:
…………….
9. физическите лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност;
11. други физически лица - осигурители.

Стар текст
Чл. 6. (1) Кодът по БУЛСТАТ на лицата по чл. 3, ал. 1, т. 1 - 7 и 10, ал. 2 и ал. 3 е 9-значен.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) Кодът по БУЛСТАТ на лицата по чл. 3, ал. 1, т. 8 е 13-значен, като първите 9 цифри са кодът на юридическото лице.
(3) Кодът по БУЛСТАТ на лицата по чл. 3, ал. 1, т. 9 и 11 е 10-значен и съвпада с единния граждански номер (ЕГН), съответно с личния номер на чужденец (ЛНЧ).

 

Нов текст

§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „и 10“ се заменят с „и 9 – 11“.
2. Алинея 3 се отменя.

§ 9. В 14-месечен срок от обнародването на този закон в „Държавен вестник“ Агенцията по вписванията служебно преобразува ЕИК за физическите лица по чл. 3, ал. 1, т. 9 и 11 от 10-значен на 9-значен код.

§ 10. След влизането в сила на този закон Агенцията по вписванията служебно уведомява и автоматизирано предоставя по реда на Закона за електронното управление информацията за връзката между стар и нов код по § 9 на Националната агенция за приходите и другите заинтересовани институции, които въз основа на закон също обработват тези данни и са заявили желание да ги получават, и осигурява възможност за извършване на справка стар – нов код за субектите по § 9 на официалната интернет страница на регистър БУЛСТАТ.

§ 11. Законът влиза в сила в 14-месечен срок след обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на § 9, който влиза в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник“.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар