В Брюксел одобриха промените в Директивата за командироване на работници


На 11 април 2018 г. посланиците към ЕС одобриха компромисния текст, договорен с Европейския парламент, за преразглеждане на директивата за командироването на работници. Директивата ще бъде окончателно приета на по-късен етап, след като законодателният акт бъде гласуван в Парламента.

Целта на преразгледаната директива е да се улесни трансграничното предоставяне на услуги, като същевременно се гарантира лоялната конкуренция и зачитането на правата на тези работници, които са наети на работа в една държава членка и са изпратени от работодателя си да работят временно в друга (командировани работници).

Директивата има за цел да гарантира справедливо заплащане и равнопоставени условия между командироващите и местните предприятия в приемащата държава, като същевременно се запазва принципът за свободно движение на услуги.

Новата директива предвижда по-специално следното:

  • Възнаграждението ще се прилага от първия ден от командироването, така че командированите работници ще се ползват от същите правила за възнагражденията като местните работници на приемащата държава членка. / В момента се прилагат минималните нива на заплащане на труда в приемащата държава-членка на ЕС./
  • Пояснени са също правилата за надбавките.
  • Въвежда се понятието дългосрочно командироване. То означава, че след 12 месеца работникът ще се счита за дългосрочно командирован (с възможност за удължаване с 6 месеца при обосновано уведомление от доставчика на услуги). След този период спрямо командирования работник ще се прилагат почти всички аспекти на трудовото право на приемащата държава.
  • Повишава се броят на евентуалните колективни трудови договори, които може да се прилагат в държавите членки със система за обявяване на колективни трудови договори или арбитражни решения за общоприложими. Колективни трудови договори могат да се прилагат спрямо командировани работници не само в сектора на строителството, както е до момента, а във всички сектори и отрасли.
  • Агенциите за временна заетост ще гарантират на командированите работници същите ред и условия, които се прилагат спрямо временно наетите работници в държавата членка, в която се извършва работата.
  • Подобрява се сътрудничеството срещу измамите и злоупотребите в контекста на командироването.
  • За сектора на международния автомобилен транспорт, правилата на настоящата директива ще се прилагат от датата на влизане в сила на бъдещо специфично за сектора законодателство.
  • Срокът за транспониране и датата на прилагане ще са 2 години след влизането в сила на директивата.

 

Контекст
Преразглеждането на директивата от 1996 г. беше предприето с цел да се адаптира законодателството към новите условия в икономиката и на пазара на труда. Беше поставен акцент върху въпросите, попадащи в обхвата на регулаторната рамка на ЕС, установена от първоначалната директива от 1996 г. Следователно преразгледаната директива за командироването на работници и директивата за осигуряване на изпълнението се допълват и подсилват взаимно.

'' С постигнатото днес споразумение ЕС прилага важния принцип за равно заплащане за равен труд, като гарантира, че всички работници получават справедливо отношение навсякъде в ЕС. Местните или командированите работници, които работят на едно и също място и извършват една и съща работа, ще се ползват от еднакви условия на труд и заплащане. Споразумението е също така справедливо и балансирано, тъй като допринася за запазването на свободното предоставяне на услуги "

Бисер Петков, министър на труда и социалната политика на България

Командироването в цифри
Въпреки че представляват едва 0,7 % от общата заетост в ЕС, командированите работници поддържат трансграничното предоставяне на услуги в целия вътрешен пазар. Основните сектори са строителството и бизнес услугите.

През 2014 г. е имало 1,9 милиона случая на командироване на работници в ЕС .Данните от 2014 г. показват увеличение с над 40 % в сравнение с данните от 2010 г. 30 % от малките и средните предприятия, до които се е допитала Европейската комисия, съобщават за проблеми с настоящите правила относно командированите работници, като например бюрокрация и разходи

Предложение на Комисията

Източник: www.consilium.europa.eu


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар