Без корекция на ползван данъчен кредит при брак на стоки, последван от облагаема доставка

В проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, внесен в Народното събрание на 07.11.2023  са залегнали промени, касаещи корекцията на ползвания данъчен кредит при бракуване на стоки.

От мотивите за промяна:

В решение на СЕС по дело С-127/22 са постановени правилата за коригиране на първоначално приспаднат данъчен кредит в хипотезата на унищожаване/бракуване на активи, по-конкретно, че корекция на ползван ДДС кредит не следва да се прави при бракуване на стоки, които впоследствие са станали обект на доставка по чл. 163а от ЗДДС (като отпадъци) или са били унищожени и това е надлежно доказано.

 СЕС е приел, че бракуването на стоки, които впоследствие са били предмет на облагаема продажба на отпадък (по чл.163а ЗДДС), не води до задължение за корекция на ползвания данъчен кредит. Доброволното унищожаване на стоки след бракуване според СЕС също не е основание за корекция, ако е надлежно доказано и вече няма никаква полза от стоката за икономическата дейност на лицето.

Предложените изменения на разпоредбите в закона са съобразени с тези правила. 

Уточнени са хипотезите, при които данъчно задължено лице няма да извършва корекция на ползвания данъчен кредит при бракуване на стока, за която лицето е счело, че вече е неизползваема в обичайната му икономическа дейност, последвано от доброволното унищожаване на тази стока.

Няма да се извършва корекция на приспаднат ДДС по получени доставки във връзка с придобиването на стока, когато тя е била бракувана, тъй като данъчно задълженото лице е счело, че вече е неизползваема в обичайната му икономическа дейност, и впоследствие или е била предмет на облагаема с ДДС продажба, или е била унищожена или изхвърлена по начин, който конкретно води до необратимото й изчезване.

В тези случаи унищожаването трябва да е надлежно доказано или потвърдено и вече обективно да няма никаква полза от стоката за икономическата дейност на данъчно задълженото лице. Надлежно доказаното изхвърляне на дадена стока трябва да бъде приравнено на унищожаването й, стига да води конкретно до необратимото изчезване на стоката.

 

Виж повече в Мотиви към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар