ДДС в контекста на Brexit

 

Обединеното кралство напусна ЕС и от 01.02.2020 г. се счита за трета страна. В този контекст, основателно се поставя въпросът какво и как се променя по отношение на ДДС.

В свое становище от 03.02.2020 г., в секцията “Новини”, НАП изложи кратък откъс от “Споразумението за оттегляне от ЕС на Обединеното кралство от 24 януари” (Споразумение), който дава отговор на въпросите по отношение на ДДС. Становището на НАП е публикуван на адрес: https://nap.bg/news?id=4167

Въпросът с ДДС е уреден в чл.51 от Споразумението. Всъщност, чл.51 с още малко допълнителна информация, представлява цялото становище на НАП по въпроса. 

Съгласно Споразумението на 01.02.2020 г. Обединеното кралство прекратява членството си в ЕС. До 31.12.2020 г. започва да тече преходен период. Преходният период може да бъде увеличен еднократно със срок от една или две години, но за целта ЕС и Обединеното кралство трябва да постигнат съгласие за това преди 01.07.2020 г.

По отношение доставката на стоките. Режимът ВОД-ВОП на стоки от/ към ЕС/ Обединеното кралство се прилага единствено за доставките на стоки, чиито транспорт е започнал преди края на преходния период (31.12.2020 г.) и е приключил след това. За целите на ДДС, всички следващи доставки на стоки, започнали след тази дата ще се третират като Внос-Износ.

По отношение на услугите, предвиденият режим с Директива 2006/112/ЕО ще се прилага до 5 години след края на преходния период (31.12.2025 г) по отношение на правата и задълженията на ДЗЛ във връзка със сделки с трансграничен елемент между страните членки на ЕС и Обединеното кралство, които са били осъществени преди края на преходния период (31.12.2020 г.)   

Член 51 на Споразумението предвижда и различни срокове от регламентираните, в случаите на подаване на заявления за възстановяване на ДДС и деклариране на ДДС за услуги, предоставяни в държави членки по потребление. 

С други думи:

До 31.12.2020 г., ако преходният период не бъде удължен, прилагаме механизма на ВОД-ВОП при доставките на стоки. При доставките на услуги прилагаме в рамките на същия период механизма на обратното начисляване.

За периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2025 г., единствено по права и задължения, свързани с доставени стоки и услуги, предоставени преди 31.12.2020 г., продължаваме да прилагаме обратното начисляване. Примери за реализиране на подобни права може да е предявяване на рекламация, удовлетворяване на гаранция и др.подобни.

 

Илюстрация: https://news.sky.com/story/what-happens-now-after-brexit-divorce-deal-defeat-11678167
 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар