ДДС „на едно гише“ или идва ли One Stop Shop

гост автори: адв. Стилян Владимиров и адв. Георги Денборов

Изминаха три години, откакто Европейския съюз направи първата крачка към облекчаване на трансграничната търговия откъм ДДС администрация. Първият етап, бе през 2015 г., когато бе въведен т. нар. „mini-One-Stop-Shop“ (MOSS), познат на роден език като „съкратено обслужване на едно гише“. Промяната касаеше всички бизнеси, предоставящи далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно разпространение, както и доставчиците на онлайн услуги, когато клиентите им са крайни потребители в други държави-членки. 

Междувременно MOSS режимът се доказа като успешен модел и в края на 2017 г. на ниво ЕС бяха приети редица промени, развиващи идеята за трансформирането на този модел във почти всеобхватен One Stop Shop режим, който се очаква да обхваща всички услуги, оказвани на крайни потребители, цялата търговия със стоки в рамките на ЕС, както и част от вноса. Новите правила за One Stop Shop следва да бъдат приети още в хода на настоящата година и са част от общата реформа на ДДС, имаща за цел да въведе окончателната система на ДДС (definitive system), базирана на „принципа на облагане при местоназначението“ (destination principle).

Новият One Stop Shop ще навлезе постепенно. Някои от правилата обаче следва да бъдат приложими още от 2019 г. (за тях ще стане дума и по-долу в текста).
 

Какви са промените и ще облекчат ли бизнеса?

Очакванията са положитени.

Доставчиците на стоки в ЕС ще могат да начисляват, отчитат и внасят събрания ДДС в своята страна по установяване (независимо в коя страна от ЕС се случва всъщност потреблението на стоките). Търговците ще могат да фактурират и с ДДС ставките на друга страна от ЕС. Целеният ефект е да отпадне необходимостта от множество ДДС регистрации в различни държави на ЕС при осъществяване на транзгранични сделки. Това е обективен недостатък на сега съществуващата система.

Идеята е бизнесът да може в голяма степен да развива пълноценна търговска дейност само с една единствена ДДС регистрация в една единствена страна от Общността. За търговеца това означава по-малко администрация, по-малко въпроси и неясноти при документирането на доставките, по-малко рискове от некоректно или ненавременно отчитане, по-малко разходи за отчетност и по-малко глоби за неспазване на ДДС правилата.

При прилагане на One-Stop-Shop режима, внесеният данък в страната по установяване на търговеца, ще подлежи на разпределяне от събралата го юрисдикция към останалите страни-членки, съгласно представената ДДС декларация. Обратно, всяка една юрисдикция може да очаква ДДС постъпления събрани от другите страни-членки.
 

Отива ли „самоначисляването“ на ДДС при вътреобщностна търговия със стоки в историята?

Отговорът на този въпрос е отрицателен.

Поне на този първоначален етап на въвеждане на окончателната система на ДДС. Системата на обслужване на едно гише ще касае в голяма част от случаите администрирането на ДДС при продажбата на крайни потребители, които нямат право на ДДС кредит. Когато получателят по вътреобщностна доставка е данъчнозадължено лице с право на данъчен кредит, същият би искал да запази текущия режим на самооблагане, избягвайки ефективно внасяне на данък в бюджета и последващи процедури по възстановяване на същия. За такива лица новият режим не би се явил облекчение, а ненужна тежест.

Съответно комисията предвижда механизъм, осигуряващ прилагането на стария облекчен режим, но за целта учасниците в транзакцията трябва да имат статус на "сертифицирано данъчно задължено лице" (Certified Taxable Person).

Сертифицирано данъчно задължено лице (Certified Taxable Person)

Ето защо такива лица биха предпочели да продължат да прилагат действащия режим със самоначисляване на ДДС и след промените, като за целта следва да получат статут на "сертифицирано данъчно задължено лице" (Certified Taxable Person). Липсата на такъв статут може да затрудни определени участници във вътреобщностния оборот, поради невъзможността да самоначисляват ДДС или просто защото техните партньори предпочитат да търгуват със сертифицирани лица.

Освен предимството да се считат за доверен ДДС партньор, сертифицираните лица ще могат да ползват и допълнителни предимства от пакет от временни решения, които се очаква да влязат в сила още от 2019 г.:

- да държат стоки в запас в други страни от ЕС до поискване от клиента без това да налага ДДС регистрация (call-off stock режим, който и в момента се прилага в някои от страните в ЕС),

- да ползват облекчен режим при поредица от доставки с едно единствено транспортиране на стоките от първия по веригата продавач към последния (chain supplies) 

- да прилагат унифицирани правилата за доказване транспортирането на стоките от една ЕС страна в друга – “задача“, която и до днес тревожи немалко от българските доставчици на стоки в ЕС.

Като изключим познатите от митническото законодателство "одобрени икономически оператори", които вероятно автоматично ще бъдат счетени за сертифицирани лица, останалият бизнес следва да премине регистрационен режим и да докаже, че би бил „надежден партньор в администрирането на ДДС“.

Правилата и критериите за покриване ще са еднакви в целия ЕС и най-общо щe изискват едновременно:

- установеност (или наличие на постоянен обект) в рамките на ЕС (съответно няма да могат да получат този статус търговци неустановени в ЕС, включително в бъдеще тези от Обединеното кралство);

- липса на сериозни или повтарящи се нарушения на данъчните правила или митническото законодателство;

- добро финансово състояние;

- висока степен на "контрол" върху оперативните дейности и потоците от стоки, като на този етап се изтъква несигурността около тълкуването на този последен критерий и тепърва се очакват синхронизирани насоки, които да прилагат страните-членки прилагането му (например, проверка за наличие на вътрешна система, в която се обработват търговските и транспортните документи по всяка трансакция или сертифициран вътрешен одит).

Самата регистрация ще се извършва пред съответния национален данъчен орган, а лицата, придобили статута на сертифицирано лице, ще могат да бъдат проверявани в системата за обмен на информация за ДДС (VIES). Лице, сертифицирано в една страна от ЕС, ще се счита сертифицирано за всички останали членки.

Заключение
С оглед предстоящите промени и разписаните предимства за сертифицираните лица, препоръчително е компаниите, които възнамеряват да кандидатстват за такъв статут, да направят необходимото, така че да отговарят на условията за получаването му.

В същото време промените, които се задават в ДДС на европейско ниво, доказват, че данъчният свят е в период на преосмисляне. И то не само от гледна точка на данък печалба, който в последните години е в обсега на световната политика. И преките, и косвените данъци са обект на непрекъснат анализ, като се търсят решения за постигане на две основни цели: от една страна да се намалят загубите от несъбрани данъци и данъчни измами, а от друга страна да се гарантира бизнес климат, който да стимулира развитието на коректния бизнес и да създаде условия за устойчиво съществуване на малки и средни предприятия.
 

Важно! Очакваме Ви на  2  ноември в Бургас на семинар относно очакваните промени в Директивата за ДДС.

Лектори: Петя Точева - главен експерт по приходите в дирекция ''Централно звено за връзка", ЦУ на НАП, в момента командирован национален експерт в Европейската Комисия, дирекция ''Данъчно облагане и митнически съюз" и адв. Георги Денборов - адвокат на самостоятелна практика с дългогодишен опит в данъчното право.

Следете нашата страница за допълнителна информация


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар