Код за прекратяване на осигуряването: 1 или 2

автор: Ваня Иванова

Опитахме се да обобщим различните ситуации при попълването на поле 15.1 Код за прекратяване на осигуряването в Д1. Според указанията, пишем 1 - когато осигуряването е прекратено на основание, извън посочените в чл. 54б, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване и 2 - когато осигуряването е прекратено по някое от основанията, посочени в чл. 54б, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване:

Съгласно чл. 54б, ал. 3  от Кодекса за социално осигуряване, Безработните лица, чиито правоотношения са били прекратени по тяхно желание или с тяхно съгласие, или поради виновното им поведение, на основание чл. 325, т. 1 и 2, чл. 326, 330 и 331 от Кодекса на труда, чл. 103, ал. 1, т. 1, 2 и 5, чл. 105, чл. 107, ал. 1, т. 1 - 4 и чл. 107а от Закона за държавния служител, чл. 162, т. 1 и 6, чл. 163 и чл. 165, т. 2 и 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, чл. 226, ал. 1, т. 4, 6, 8 и 16 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чл. 101, ал. 1, т. 5, 7 и 9 от Закона за Държавна агенция "Разузнаване" и чл. 165, ал. 1, т. 2, 3 и 5 и чл. 271, т. 2, 3 и 5 от Закона за съдебната власт или по други закони получават минималния размер на паричното обезщетение за безработица за срок 4 месеца

Този код не следва да се попълва, когато лицето се преназначава или е неплатен отпуск с прекъсване на осигуряването

                                                                                                                                                                                                                                                                          

Код за прекратяване Основание Нормативна база КТ
  Прекратяване на договора със срок за изпитване
 
1 чл. 71 ал. 1

Чл. 71. (1) До изтичане на срока за изпитване страната, в чиято полза е уговорен, може да прекрати договора без предизвестие

Забележка: чл. 71 ал. 1  не е посочен в изброените основания на чл. 54бКСО

 

Общи основания за прекратяване на трудовия договор

2 чл.325 ал.1 т.1 от КТ  Чл. 325. (1) Трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие:
1. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено. Страната, към която е отправено предложението, е длъжна да вземе отношение по него и да уведоми другата страна в 7-дневен срок от получаването му. Ако тя не направи това, смята се, че предложението не е прието
2 чл.325 ал.1 т.2 от КТ  Чл. 325. (1)  Трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие:                                                                                               2. когато уволнението на работника или служителя бъде признато за незаконно или бъде възстановен на предишната му работа от съда и същият не се яви да я заеме в срока по чл. 345, ал. 1;
1 чл.325 ал.1 т.3 от КТ  Чл. 325. (1)  Трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие:                                                                                               3. с изтичане на уговорения срок;
1 чл.325 ал.1 т.4 от КТ  Чл. 325. (1)  Трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие:                                                                                                  4. със завършване на определената работа;
1 чл.325 ал.1 т.5 от КТ  Чл. 325. (1)   Трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие:                                                                                                 5. със завръщане на замествания на работа;
1 чл.325 ал.1 т.6 от КТ  Чл. 325. (1)   Трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие:                                                                                                 6.  когато длъжността е определена за заемане от бременна или от трудоустроен и се яви кандидат, който има право да я заеме;
1 чл.325 ал.1 т.8 от КТ  Чл. 325. (1)  Трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие:                                                                                                  8.  с постъпване на работа на работника или служителя, който е избран или е спечелил конкурса;
1 чл.325 ал.1 т.9 от КТ  Чл. 325. (1) Трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие:                                                                                                   9. при невъзможност на работника или служителя да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайно намалена работоспособност, или по здравни противопоказания въз основа на заключение на трудово-експертната лекарска комисия.
1 чл.325 ал.1 т.10 от КТ  Чл. 325. (1)   Трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие:                                                                                                 10. със смъртта на лицето, с което работникът или служителят е сключил трудовия договор с оглед на личността му;
1 чл.325 ал.1 т.11 от КТ  Чл. 325. (1)    Трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие:                                                                                                11. със смъртта на работника или служителя;
1 чл.325 ал.1 т.12 от КТ  Чл. 325. (1)   Трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие:                                                                                                 12. поради определянето на длъжността за заемане от държавен служител.
1 чл.325 ал.2 от КТ  Чл. 325.(2)  Трудовият договор по чл. 68, ал. 6 се прекратява с прекратяването на дългосрочната командировка по Закона за дипломатическата служба, без която и да е от страните да дължи предизвестие
 

Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя с предизвестие

2 чл.326 от КТ Чл. 326. (1)  Работникът или служителят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работодателя.
 

Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя без предизвестие

1 чл.327 т.1 от КТ
Чл. 327. (1) Работникът или служителят може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие, когато:
1.  не може да изпълнява възложената му работа поради заболяване и работодателят не му осигури друга подходяща работа съобразно предписанието на здравните органи;
1 чл.327 т.2 от КТ
Чл. 327. (1) Работникът или служителят може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие, когато:
2.работодателят забави изплащането на трудовото възнаграждение или на обезщетение по този кодекс или по общественото осигуряване;
1 чл.327 т.3 от КТ
Чл. 327. (1) Работникът или служителят може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие, когато:
3. работодателят промени мястото или характера на работата или уговореното трудово възнаграждение освен в случаите, когато има право да извърши такива промени, както и когато не изпълни други задължения, уговорени с трудовия договор или с колективния трудов договор, или установени с нормативен акт;
1 чл.327 т.3а от КТ
Чл. 327. (1) Работникът или служителят може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие, когато:
3а. в резултат на извършена промяна по чл. 123, ал. 1 и чл. 123а, ал. 1 значително се влошат условията на труд при новия работодател;
1 чл.327 т.4 от КТ
Чл. 327. (1) Работникът или служителят може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие, когато:
4. преминава на платена изборна работа или постъпва на научна работа въз основа на конкурс;
1 чл.327 т.6 от КТ
Чл. 327. (1) Работникът или служителят може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие, когато:
6.  продължава образованието си в учебно заведение на редовно обучение или постъпва на редовна докторантура;
1 чл.327 т.7 от КТ
Чл. 327. (1) Работникът или служителят може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие, когато:
7.работи на срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 или т. 3 и премине на друга работа за неопределено време;
1 чл.327 т.7а от КТ
Чл. 327. (1) Работникът или служителят може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие, когато:
7а. работи по трудов договор с предприятие, което осигурява временна работа, и сключи трудов договор с друг работодател, който не е предприятие, което осигурява временна работа.
1 чл.327 т.8 от КТ
Чл. 327. (1) Работникът или служителят може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие, когато:
8. е възстановен на работа по съответния ред поради признаване на уволнението за незаконно, за да заеме работата, на която е възстановен;
1 чл.327 т.9 от КТ
Чл. 327. (1) Работникът или служителят може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие, когато:
9.  постъпва на държавна служба;
1 чл.327 т.10 от КТ
Чл. 327. (1) Работникът или служителят може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие, когато:
10. работодателят преустанови дейността си;
1 чл.327 т.11 от КТ
Чл. 327. (1) Работникът или служителят може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие, когато:
11 работодателят е предоставил неплатен отпуск на работника или служителя без негово съгласие;
1 чл.327 т.12 от КТ
Чл. 327. (1) Работникът или служителят може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие, когато:
12. е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.
 
Прекратяване на трудовия договор от работодателя с предизвестие
 
1 чл.328 т.1 от КТ
Чл. 328. (1) Работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 в следните случаи:
1. при закриване на предприятието;
1 чл.328 т.2 от КТ
Чл. 328. (1) Работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 в следните случаи:
2. при закриване на част от предприятието или съкращаване на щата;
1 чл.328 т.3 от КТ
Чл. 328. (1) Работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 в следните случаи:
3. при намаляване на обема на работата;
1 чл.328 т.4 от КТ
Чл. 328. (1) Работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 в следните случаи:
4.  при спиране на работа за повече от 15 работни дни;
1 чл.328 т.5 от КТ
Чл. 328. (1) Работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 в следните случаи:
5. при липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата;
1 чл.328 т.6 от КТ
Чл. 328. (1) Работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 в следните случаи:
6. когато работникът или служителят не притежава необходимото образование или професионална квалификация за изпълняваната работа;
1 чл.328 т.7 от КТ
Чл. 328. (1) Работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 в следните случаи:
7. при отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение, в което работи, когато то се премества в друго населено място или местност;
1 чл.328 т.8 от КТ
Чл. 328. (1) Работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 в следните случаи:
8. когато заеманата от работника или служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност;
1 чл.328 т.10 от КТ
Чл. 328. (1) Работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 в следните случаи:
10. при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, при навършване на 65-годишна възраст - за професори, доценти и доктори на науките, освен в случаите на § 11 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за висшето образование;
1 чл.328 т.10а от КТ
Чл. 328. (1) Работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 в следните случаи:
10а.  когато на работника или служителя е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване
1 чл.328 т.10б от КТ
Чл. 328. (1) Работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 в следните случаи:
10б.  когато трудовото правоотношение е възникнало, след като работникът или служителят е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст;
1 чл.328 т.10в от КТ
Чл. 328. (1) Работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 в следните случаи:
10в когато трудовото правоотношение е възникнало с работник или служител, след като му е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване
1 чл.328 т.11 от КТ
Чл. 328. (1) Работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 в следните случаи:
11. при промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако работникът или служителят не отговаря на тях;
1 чл.328 т.12 от КТ
Чл. 328. (1) Работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 в следните случаи:
12. при обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор.
  Право на подбор
 
1 Работодателят има право на подбор и може в интерес на производството или службата да уволни работници и служители Чл. 329. (1)  При закриване на част от предприятието, както и при съкращаване в щата или намаляване на обема на работата, работодателят има право на подбор и може в интерес на производството или службата да уволни работници и служители, длъжностите на които не се съкращават, за да останат на работа тези, които имат по-висока квалификация и работят по-добре
 

Прекратяване на трудовия договор от работодателя без предизвестие

2 чл.330 ал.1 от КТ Чл. 330. (1) Работодателят може да прекрати трудовия договор без предизвестие, когато работникът или служителят бъде задържан за изпълнение на присъда.
2 чл.330 ал.2 т.1 от КТ Чл. 330.
(2) Работодателят прекратява трудовия договор без предизвестие, когато:
1.  работникът или служителят бъде лишен с присъда или по административен ред от право да упражнява професия или да заема длъжността, на която е назначен;
2 чл.330 ал.2 т.2 от КТ Чл. 330.
(2) Работодателят прекратява трудовия договор без предизвестие, когато:
2.  на работника или служителя бъде отнета научната степен, ако сключването на трудовия договор е станало с оглед на придобитата степен;
2 чл.330 ал.2 т.3 от КТ Чл. 330.
(2) Работодателят прекратява трудовия договор без предизвестие, когато:
3.  служителят е заличен от регистрите на съсловните организации по Закона за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина, от регистъра на съсловната организация на магистър-фармацевтите по Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите или от регистъра на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи по Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти;
2 чл.330 ал.2 т.5 от КТ Чл. 330.
(2) Работодателят прекратява трудовия договор без предизвестие, когато:
5.  работникът или служителят откаже да заеме предложената му подходяща работа при трудоустрояване;
2 чл.330 ал.2 т.6 от КТ Чл. 330.
(2) Работодателят прекратява трудовия договор без предизвестие, когато:
6. работникът или служителят бъде дисциплинарно уволнен;
2 чл.330 ал.2 т.7 от КТ Чл. 330.
(2) Работодателят прекратява трудовия договор без предизвестие, когато:
7.работникът или служителят не изпълни задължението за уведомяване по чл. 126, т. 12;
2 чл.330 ал.2 т.8 от КТ Чл. 330.
(2) Работодателят прекратява трудовия договор без предизвестие, когато:
8.  е налице несъвместимост в случаите по чл. 107а, ал. 1;
2 чл.330 ал.2 т.9 от КТ Чл. 330.
(2) Работодателят прекратява трудовия договор без предизвестие, когато:
9.с влязъл в сила акт е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси;
2 чл.330 ал.2 т.10 от КТ Чл. 330.
(2) Работодателят прекратява трудовия договор без предизвестие, когато:
10. педагогически специалист по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование е осъден за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията.
 

Прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение

2/от 01.01.2018/ чл.331  от КТ Чл. 331.  (1) Работодателят може да предложи по своя инициатива на работника или служителя прекратяване на трудовия договор срещу обезщетение.
 

Прекратяване на трудовия договор за допълнителен труд

1 чл.334  от КТ Чл. 334. Освен в предвидените в този кодекс случаи трудовият договор за допълнителен труд (чл. 110, 111 и 114) и трудовият договор с условие за стажуване по чл. 233б, ал. 1 може да бъде прекратен от работника или служителя или от работодателя и с предизвестие от 15 дни.

Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

11 Коментари

 1. Avatar
  Фиданка Пънтева 2019-01-07 22:31:17

  При освобождаване по чл.190, кой код се пише?

 2. Avatar
  Ваня Иванова 2018-06-22 21:26:25

  Приемам критиката, господин Бацоев! Така е , чл. 71 ал. 1 не е в изброените на чл. 54 б. Отправила съм писмено запитване. Четейки за основание по чл. 71 ал. 1 стигнах до извода, че когато изпитателният срок е в полза на двете страни, тогава инициативата за напускане може да е на която и да е от страните и тогава би трябвало на лицето да се разреши /при изпълнени другите условия/ пълна борса. Когато инициативата е на лицето, но изпитателният срок е в полза на работодателя, тогава основанието няма да е чл. 71 ал. 1. Ще публикувам отговора на НОИ , след като го получа

 3. Avatar
  Светослав Бацоев 2018-06-21 18:04:42

  Не мога да се съглася. При прекратяване по чл. 71, в Д1 т. 15.1 винаги се попълва 1, независимо в чия полза е изпитателния срок, и по чия инициатива е освободен работника. По простата причина че чл. 71 не фигурира в чл. 54б (3) КСО.

 4. Avatar
  accountingnews.bg 2017-08-24 13:24:04

  До Людмила В този случай не бихме посочили код- защото полето 15.1 касае прекратяване на осигуряването и правото на обезщетение от Бюрото по труда

 5. Avatar
  Людмила 2017-08-23 12:08:34

  А когато се прехвърлят ТД по чл. 123 от КТ, кой код се пише?

 6. Avatar
  accouningnews.bg 2017-06-20 22:03:43

  Бихме посочили код 1- защото основанието за уволняване - чл.325 ал.1 т.5 от КТ Чл. 325. (1) не влиза в основанията, посочени в чл. 54б, ал. 3 от КСО

 7. Avatar
  Ани 2017-06-19 09:41:27

  в поле 15.1 кой код да сложа при положение че работника прекратява договора си защото е бил по заместване и титуляра се връща на работа

 8. Avatar
  accouningnews.bg 2017-06-10 14:13:42

  поле 15.1 не следва да се попълва, когато лицето се преназначава или е неплатен отпуск с прекъсване на осигуряването

 9. Avatar
  ВЕСЕЛИНА КОЦЕВА 2017-06-09 11:34:26

  ПРИ ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕ РАБОТНИКА ИМА ПРАВО НА 4 ДНИ БОЛНИЧНИ ОТ НОИ ЗА МЕСЕЦ МАЙ 2017 И ДРУГИТЕ 16 ДНИ СА НЕНПЛАТЕН НЕЗАЧЕТЕН ОТПУСК КАК СА СЕ ПОПЪЛНИ ДЕКЛАРАЦИЯ 1,,,,В ПОЗИЦИЯ 15,1 ДА СЕ ОСВОБОДИ С КОД 1 ЛИ

 10. Avatar
  accouningnews.bg 2017-05-11 19:03:47

  Благодарим за хубавите думи, Госпожо Йорданова!

 11. Avatar
  Гинка Йорданова 2017-05-10 13:20:23

  Благодаря Ви! Уважавам труда Ви.За мен това е направено от хора обичащи работата си.Пожелавам Ви ползотворна работа и хубав ден.

Напиши коментар