Право на данъчен кредит на нает лек автомобил

Първо следва да си отговорим:

Лек ли е лекият автомобил?

Съгласно т. 18 от ДР на ЗДДС "Лек автомобил" е автомобил, в който броят на местата за сядане без мястото на водача не превишава 5.

Не е лек автомобил автомобил, който е предназначен за превоз на товари, или лек автомобил, който има трайно вградено допълнително техническо оборудване за целите на извършваната дейност от регистрираното лице.

Внимание! С корекциите на Закона от 2013 г. отпадна изискването при определяне на броя на седалките в един автомобил да се взимат предвид само тези, които са поставени фабрично от производителя.

Съгласно Становище на НАП 20-00-158 от 28.07.2014 нормите на Закона за движението по пътищата са неприложими при определянето на автомобила като лек или товарен. Като доказателства за определяне автомобила за лек и товарен следва да бъдат приемани свидетелството за регистрация в КАТ и/или сертификатът за съответствие от производител на автомобила, определящ  неговите техническите характеритики

Право на данъчен кредит на нает лек автомобил

Съгласно Чл. 70. (1) от ЗДДС Правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, когато:

 4. е придобит или внесен мотоциклет или лек автомобил;

 5. стоките или услугите са предназначени за поддръжката, ремонта, подобрението и   експлоатацията на мотоциклети и леки автомобили по т. 4, включително за резервни части, комплектовка, горивни и смазочни материали

С изменението на закона в сила от 01.01.2013 е отпаднало ограничението на правото на приспаданена данъчен кредит , когато лекият автомобил е нает. Следователно като аргумент на противното на чл. 70 ал. 1, т. 4 и 5, право на данъчен кредит възниква, както за лекия автомобил, така и за последващите разходи за експлоатация, ако автомобилът се ползва по силата на договор за наем или на договор, предоставящ право за ползване, без автомобилът да става собственост на ползвателя.

Автомобилът трябва да се използва за икономическата дейност на регистрираното лице и то само за целите на извършваните от него облагаеми и възмездни доставки.Фирмата трябва да докаже , че автомобилът се използва за дейността на фирмата, а не за лични нужди.

Това  става чрез пътни листи и вътрешна заповед за служебно използване на автомобилите

Право на данъчен кредит при оперативен лизинг

Съгласно друго становище на НАП № 91-00-88 от 26.06.2013 г., правото на данъчен кредит се определя в зависмост от прехвърлянето на собствеността:

Прави се разграничаване между

оперативен лизинг, където вещта се ползва за определен срок срещу възнаграждение, след което се връща на лизингодателя

 финансов лизинг, който съдържа клауза за прехвърляне собстевността върху лизинговата вещ  в рамките на периода по лизинговия договор или след изтичането му.

Предвид принципа за предимството на съдържанието пред формата, независимо как е именуван един договор между страните, право на приспадане на данъчен кредит ще е налице, когато

-  на получателя не се прехвърлят рисковете и изгодите от собствеността на автомобила

 - стойността на сбора от лизинговите вноски без лихвата трябва да е значително по-ниска от пазарната цена на автомобила.

В тези случаи договорът за оперативен лизинг по същността си се смята за приравнен на договор за наем, т.е. налице е доставка на услуга, а не на стока, и регистрираното по ЗДДС лице може да ползва данъчен кредит както за автомобила, така и за горивото и разходите за експлоатация.

Нает лек автомобил и лични нужди

Ако наетият автомобил се ползва за лични нужди и е ползвано право на данъчен кредит за него, съгласно чл. 9, ал. 3, т. 1 от ЗДДДС , предоставянето му се счита за възмездна доставка на услуга и е редно да се начисли данъкът за нея с протокол по чл. 117, ал. 1, т. 3 от закона. /Протокол за начислен данък Уикенд/

Повече относно проекта за нов  данък върху разходите в натура:

Данъчен кредит при придобиване на лек автомобил с цел отдаване по наем.

 Съгласно чл. 70  (2) от ЗДДС  Алинея 1, т. 4 и 5 не се прилагат, когато:

1. превозните средства по ал. 1, т. 4 се използват единствено за транспортни и охранителни услуги, таксиметрови превози, отдаване под наем, куриерски услуги или подготовка на водачи на моторни превозни средства, включително при последващата им продажба;

2. превозните средства по ал. 1, т. 4 са предназначени единствено за препродажба (търговски наличности);

Следователно при покупката на лек автомобил, който е предназначен за отдаване под наем, фирмата има право на данъчен кредит.

Ако предприятието  извършва повече от една дейност и основната дейност е една от изброените, то може да се ползва данъчен кредит и за другата дейност, която не  е основна, въпреки че не попада в гореизброените.

5. превозните средства по ал. 1, т. 4 и стоките или услугите по ал. 1, т. 5 се използват и за дейности, различни от посочените в т. 1 - 4, в случаите, когато една или повече от изброените в т. 1 - 4 дейности са основна дейност за лицето; в тези случаи правото на приспадане на данъчен кредит е налице от началото на месеца, следващ месеца, за който е изпълнено изискването за основна дейност.

18а. "Основна дейност" по смисъла на чл. 70, ал. 2, т. 5 е дейността на регистрираното лице, когато общата стойност на извършените от лицето доставки по една или повече от изброените в чл. 70, ал. 2, т. 1 - 4 дейности представлява повече от 50 на сто от общата стойност на всички изпълнени от лицето доставки през последните 12 месеца преди текущия месец, независимо дали са изтекли 12 месеца от регистрацията по този закон


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар