Право на неплатен отпуск

автор: Ваня Иванова

1. Неплатен отпуск с право на трудов и осигурителен стаж

    Работодателят по искане на работника или служителя може да му разреши неплатен отпуск. Неплатеният отпуск до 30 работни дни в една календарна година се признава за трудов стаж, а над 30 работни дни - само ако това е предвидено в кодекса, в друг закон или в акт на Министерския съвет

КТ

Чл. 160. (1) Работодателят по искане на работника или служителя може да му разреши неплатен отпуск независимо от това, дали е ползувал или не платения си годишен отпуск и независимо от продължителността на трудовия му стаж.

 (3) Неплатеният отпуск до 30 работни дни в една календарна година се признава за трудов стаж, а над 30 работни дни - само ако това е предвидено в този кодекс, в друг закон или в акт на Министерския съвет.

Нормативната разпоредба, въз основа на която неплатеният отпуск на работниците и служителите се зачита за осигурителен стаж, е чл. 9, ал. 2, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване. За осигурителен стаж, без да се правят осигурителни вноски, се зачита времето на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година.

КСО

Чл. 9.Осигурителният стаж се изчислява в часове, дни, месеци и години. За осигурителен стаж се зачита:

……

(2) За осигурителен стаж, без да се правят осигурителни вноски, се зачита времето:

……

3. на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година;

…..

2. Вписване в трудовата книжка

В чл. 349, ал. 1, т. 9 КТ е предвидено, че в трудовата книжка се вписва продължителността на времето, което се признава за трудов стаж, както и на времето, което не се признава за трудов стаж.

Чл. 349.  (1) В трудовата книжка се вписват следните данни за работника или служителя:

…..

9. продължителност на времето, което се признава за трудов стаж, както и на времето, което не се признава за трудов стаж;

 (2) Работодателят е длъжен точно и своевременно да вписва в трудовата книжка данните по предходната алинея и настъпилите промени в тях.

 

Според чл. 6, ал. 1 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж, при прекратяване на трудовото правоотношение, продължителността на трудовия стаж, придобит от работника или служителя при работодателя към датата на прекратяване на трудовото правоотношение, се записва с цифри и думи и се подписва от главния счетоводител и от работодателя, като се подпечатва с печата му. Това означава, че при прекратяване на трудовия договор на служителя, придобитият трудов стаж, вкл. зачетеният по чл. 160, ал. 3 КТ, следва да бъде изчислен и вписан в трудовата книжка. Периодите над 30-те работни дни неплатен отпуск за всяка календарна година, които не се зачитат за трудов стаж по Кодекса на труда, също се вписват в трудовата книжка.

3.       Може ли по време на неплатен отпуск по чл. 160, ал. 1 от КТ работник работи по трудов договор при друг работодател. Длъжен ли е основният работодател да му зачете 30 работни дни от неплатения отпуск за трудов стаж?

По време на неплатен отпуск работник или служител  може да работи по трудов договор по чл. 111 от КТ при друг работодател. Това е вид  допълнителен трудов договор, и данни за него не се вписват в трудовата книжка. Трудов стаж се зачита и вписва в трудовата книжка само по основния трудов договор.

Работодателят по трудовия договор за допълнителен труд издава удостоверения по образец УП-2 и УП-3 за удостоверяване на зачетения при него трудов стаж, осигурителен стаж и осигурителен доход.

 

4. Колко дни ще се зачетат за осигурителен стаж, ако лицето е назначено на 4 часа и ползва неплатен отпуск?

   Съгласно чл. 38, ал. 2, т. 5 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, времето на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност, на неплатения отпуск до 30 работни дни в една календарна година и на платените отпуски по Кодекса на труда или по други закони и когато лицето е работило при непълно работно време, се зачитат за осигурителен стаж пропорционално на пълната продължителност на работното време.

Осигурителният стаж се изчислява в зависимост от продължителността на работното време, уговорена в трудовия договор на работниците и служителите, дори и в случаите, в които те ползват неплатен отпуск, който се зачита за осигурителен стаж.

 

Пример:Лице,  назначено на 4 часа /при 8 часа норм. установено време/  излиза в неплатен отпуск за 10 дни  от 01.11.2016 до 14.11.2016 през месец  ноември.  При 22 работни дни за този  месец  лицето ще има:

22 работни дни трудов стаж , от които 10 дни неплатен отпуск

11 работни  дни осигурителен стаж, от които 5 дни неплатен отпуск

/22 работни дни х4 часа=88 отработени часове, 88 :8=11 работни дни осигурителен стаж/

Съгласно чл. 46, ал.4 т.10 времето след 31 декември 2010 г. на неплатен отпуск, който се зачита за осигурителен стаж, или на законна стачка; се зачита за осигурителен стаж, но не се взема предвид при определяне на осигурителния доход

5. Здравно осигуряване:

За лицата в неплатен отпуск, които не подлежат на осигуряване на друго основание, здравноосигурителната вноската се определя върху половината от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване; вноската е изцяло за сметка на осигуреното лице - когато неплатеният отпуск е по негово желание, и за сметка на работодателя - когато неплатеният отпуск е за отглеждане на дете по реда на чл. 165, ал. 1 и чл. 167а от Кодекса на труда или поради производствена необходимост и престой; вноската се внася чрез съответното предприятие или организация до 25-о число на месеца, следващ този, за който се отнася

По горния пример:

здравна осигуровка в размер на 8 % за сметка на лицето ще се бъдат внесени върху 95.45 лв.  (210/22*10=95.45)

6. Попълване на Декларация 1

По горния пример

Когато неплатеният отпуск се зачита за осигурителен стаж- 10 дни

1.        Поле 16:Дни в осигуряване – общо 02284

2.       Поле 16.1 Отработени и други дни с осиг. вноски-12 дни

3.       Поле 16.4 Дни без осиг. вноски, зач. за осиг. стаж – 10 дни

4.       Поле 27 Доход, върху който се дължат вноски само за здр. осиг.: 95.45 лв.

5.       Поле 22 Осиг. доход, върху който се дължат осиг. вноски вкл. сумата по чл.40 ал.5 от КСО, с изкл. на сумата по т.19- съответният осиг. доход за 12 работни дни

 

Когато неплатеният отпуск  не се зачита за осигурителен стаж- 10 дни

/непплатен отпуск 01.11.2016 до 14.11.2016/

 

1.       Поле 14 Ден, от който осигуряването е възникнало/ възобновено /позиция 1/ - 15

2.       Поле 16:Дни в осигуряване – общо 01284

3.       Поле 16.1 Отработени и други дни с осиг. вноски-12 дни

4.       Поле 27 Доход, върху който се дължат вноски само за здр. осиг.: 95.45 лв.

5.       Поле 22 Осиг. доход, върху който се дължат осиг. вноски вкл. сумата по чл.40 ал.5 от КСО, с изкл. на сумата по т.19- съответният осиг. доход за 12 работни дни

 

Илюстрация:Designed by Freepik


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар