Запор върху заплатата на длъжника- обновена

гост-автор:Боряна Георгиева

Стигне ли се до принудително изпълнение, едно от първите неща, които  съдебният изпълнител прави, е да  наложи запор върху заплатата на длъжника.

 

Какво е добре да се знае в такава ситуация?

Първо съдебният изпълнител изпраща запорно съобщение до работодателя на длъжника. В запорното  съобщение до работодателя се съдържа запитване, дали работодателят признава  вземането, върху  което се налага запора, за основателно. В много случаи работодателят или негов представител се обърква от този въпрос и изразява мнение в отговор дали е основателно вземането или не. Всъщност съдебният изпълнител се интересува не от мнението на работодателя. Съдебният изпълнител всъщност пита, дали трудовото възнаграждение на длъжника е над секвестируемия минимум /размера на минималната работна заплата за страната/ и дали вече няма наложени други запори, по които се правят удръжки от получаваното трудово възнаграждение от страна на длъжника.

 

При запорите важи принципът на първия по право т.е удържането на вноски едновременно на 2-3 и повече запори е незаконосъобразно,както и удържането на суми под секвестируемия минимум.

Подобна е хипотезата и при налагане на запор върху пенсията  на длъжника. В  този случай се изпраща запорно съобщение до НОИ.  От  НОИ трябва да дадат отговор, дали пенсията на длъжника е  в размер  над минималната заплата за страната,  в който случай само могат да се правят удръжки по принудителен ред и дали вече няма наложени запори за събиране на вземания на други кредитори.

С новата разпоредба на чл.446а от ГПК законодателят уточнява спорния въпрос дали върху обезщетенията се държи удръжка по силата на ГПК. Съгласно новия норматив, запорното съобщение не поражда действия върху помощите и обезщетенията като цяло, като изключение правят пенсиите, които са несеквестируеми до размера на минималната заплата. При задълженията за издръжка не се взима предвид несеквестируемия доход.

Чл. 446а. (Нов - ДВ, бр. 86 от 2017 г.) (1) Несеквестируемостта на доходите по чл. 446, както и на помощи и обезщетения съгласно друг нормативен акт, се запазва и ако са постъпили по банкова сметка, но не по-рано от един месец преди налагане на запора.

(2) Запорното съобщение не поражда действие по отношение на помощите и обезщетенията по ал. 1 изцяло, както и спрямо пенсията до размера на минималната работна заплата, освен за задължения за издръжка.

(3) Когато от основанието на постъпленията по банковата сметка е видно, че те представляват възнаграждения за работа, банката не изпълнява запора до размера на минималната работна заплата, освен за задължения за издръжка.

(4) Банката превежда по сметката на съдебния изпълнител дължимите суми, като съобщава на съдебния изпълнител в срока и по реда на чл. 508, ал. 1 причините за неизпълнението, съответно че по запорираната сметка на длъжника постъпват доходи от пенсия или възнаграждения за работа.

(5) В едноседмичен срок от получаване на съобщението по ал. 4, съответно от възражението на длъжника за наличието на несеквестируем доход съдебният изпълнител уведомява банката за частта, която следва да се превежда съгласно чл. 446.

 

Работодателят в ЕДНОСЕДМИЧЕН срок от получаване на запорното съобщение,  респективно НОИ, трябва да даде писмен отговор на съдебния изпълнител.  В отговора се съдържа изявление, дали работодателят  има готовност да прави удръжки от трудовото възнаграждение на длъжника и в какъв размер. Ако вече има наложени други запори, работодателят трябва да съобщи тази информация на съдебния изпълнител. В случай, че размерът на заплатата на длъжника не позволява от нея да се правят удръжка, тази информация също трябва да бъде съобщена на съдебния изпълнител от работодателя .

Чл. 508. (1) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2017 г.) В едноседмичен срок от връчването на запорното съобщение третото лице трябва да съобщи на съдебния изпълнител:
1. признава ли за основателно вземането, върху което се налага запорът, и готово ли е да го плати;
2. има ли претенции от други лица върху същото вземане;
3. наложен ли е запор и по други изпълнителни листове върху това вземане и по какви претенции;
4. (нова - ДВ, бр. 86 от 2017 г.) превежда ли суми по банкова сметка на длъжника, банката, в която е открита сметката, както и размера на сумата.
(2) Поканата за даване на тези обяснения се съдържа в самото съобщение за налагане на запора.
(3) Ако третото лице не оспорва своето задължение, то внася дължимата от него сума по сметката на съдебния изпълнител или му предава запорираните вещи.

 

 

Ако работодателят не изпълни разпореждането на съдебния изпълнител и не отговори на запитването му в законоустановения срок, съдебният изпълнител може да му налага  последователно глоби, докато не изпълни разпореждането  му.

 

Кои суми подлежат на запор?

На запор подлежи не само основаното трудово възнаграждение на длъжника, но и всяко друго парично възнаграждение /по договори за управление, по граждански договори, премии/,без обезщетенията и помощите изплащани по силата на нормативен акт или вътрешен акт от работодателя.

 

Каква сума може да бъде удържана?

Начинът, по който се определя какъв размер от трудовото възнаграждение може да бъде удържан по принудителен ред е следният:

1. От трудовото възнаграждение, в това число премии и надбавки, се изваждат дължимите суми за данъците и осигуровките. 

2. От получената чиста сума, се изчислява размерът на сумата, която може да бъде удържана по принудителен начин  чрез запор. В зависимост от нейния размер и обстоятелството, дали длъжникът се грижи за деца или не, частта от заплатата, която може да бъде удържана се изчислява по скала, съгласно чл. 446 ГПК. 

Остатъкът, получен след приспадане на удръжките за осигуровки и данъци, се  сравява с  несеквестируемия минимум –  минималният размер на работната заплата за страната, която към момента е 460 лева.

Чл. 446. (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2017 г.) Ако изпълнението е насочено върху трудовото възнаграждение или върху друго каквото и да е възнаграждение за труд, както и върху пенсия, чиито размери са над минималната работна заплата, може да се удържа само:

1. ако осъденото лице получава месечно възнаграждение в размер между минималната работна заплата и двукратния размер на минималната работна заплата - една трета част, ако е без деца, и една четвърт част, ако е с деца, които издържа;

2. ако осъденото лице получава месечно възнаграждение в размер между двукратния размер на минималната работна заплата и четирикратния размер на минималната работна заплата - една втора част, ако е без деца, и една трета част, ако е с деца, които издържа;

3. ако осъденото лице получава месечно възнаграждение в размер над четирикратния размер на минималната работна заплата - горницата над двукратния размер на минималната работна заплата, ако е без деца, и горницата над два пъти и половина размера на минималната работна заплата, ако е с деца, които издържа.

(2)  Месечното трудово възнаграждение по ал. 1 се определя, след като се приспаднат дължимите върху него данъци и задължителни осигурителни вноски.

(3) Ограниченията по ал. 1 не се отнасят до задължения за издръжка. В тези случаи присъдената сума за издръжка се удържа изцяло, а удръжките по ал. 1 за другите задължения на осъдения и за задължения за издръжка за минало време се правят върху остатъка от всичките му доходи.

(4) Върху вземания за издръжка не се допуска принудително изпълнение. Върху стипендии се допуска принудително изпълнение само за задължения за издръжка.

 

Пример 1

Служителят получава 950 нето след приспадане на осигуровки и данъци. Няма деца, които  да издържа. Според чл.446 ал.1 т.2 му се удържа ½ част. Удръжката е ½ част от цялото нетно възнаграждение, а не ½ част от горницата над 460 лв. Несеквестируемият доход е доход, който не може да удържан,но участва при изчисление сумата на запора
В конкретния случай ½ част от 950 лв е 475 лева и тъй като на лицето се изплаща повече от 460 нето му се удържа цялата сума.

Пример 2

Служителят получава 2000 нето след приспадане на осигуровки и данъци. Няма деца, които издържа.Според чл.446 ал.1 т.3 му се удържа горницата над 920 лева .В случая сумата е 1080 лева

Пример 3

Служителят получава 500 нето след приспадане на осигуровки и данъци. Няма деца,които издържа. Според чл.446 ал.1 т.1 му се удържа 1/3 част. Удръжката е 1/3 част от цялото нетно възнаграждение а не 1/3 част от горницата над 460 лв. Несеквестируемият доход е доход който не може да удържан, но участва при изчисление сумата на запора.
В конкретния случай 1/3 част от 500 лв е 166.67 лева ,но тъй като лицето трябва да получи минималния несеквестируем доход в размер на 460 лв, удръжката която може да се реализира реално е в размер на 40 лева

 

Вземанията за издръжка не се ограничават до секвестеруемия минимум

 

Запор може да бъде наложен и от публичен изпълнител

На основание чл. 198 ал.1 от ДОПК  публичният изпълнител може да наложи няколко вида обезпечения (възбрана, запор на банкови сметки, запор на движими вещи и т.н.) на общата сума до размера на вземането. Обезпечителната мярка се налага с постановление на публичния изпълнител, което трябва да има определени реквизити. Препис от постановлението се изпраща на длъжника и на третите лица, засегнати от действията

Запорът върху трудово възнаграждение се отнася не само за възнаграждението, посочено в запорното съобщение, но и за всяко друго възнаграждение на длъжника, получено срещу същата или друга работа при същия работодател или същото учреждение. Ако длъжникът премине на работа при друг работодател или в друго учреждение, запорното съобщение се препраща там от лицето, което първоначално го е получило, и се смята за изпратено от публичния изпълнител, наложил обезпечението. Третото лице уведомява публичния изпълнител за новото място на работа на длъжника и за размера на сумата, удържана до преминаването на другата работа.

Ограниченията при запор наложен по ДОПК са по-различни от тези по ГПК.Те са описани в чл.213 ал.1 т.5 и ал.2 от ДОПК

На длъжника се удържа сума без оглед на секвестируемия минимум и размера на минималната заплата за страната. Единственото ограничение е записано в чл.213 ал.1 т.5 от ДОПК:

Чл. 213. (1) Принудителното изпълнение се насочва върху цялото имущество на длъжника, с изключение на:

5. трудовото възнаграждение, обезщетението по трудово правоотношение, пенсията или стипендията - в размер до 250 лв. месечно.“

-------------------

Боряна Георгиева е Специалист ТРЗ,основател на Група на практикуващи ТРЗ и ЛС във Фейсбук

Илюстрация:Designed by Freepik


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

78 Коментари

 1. Avatar
  Петрана Тодорова 2023-02-21 01:18:33

  Преди десет дни получих от чси, че дължа сума по изп. дело ие наложен запор и т. н. Платих още същия ден след разговор с чси. Днес отново са ми взели сумата от банковата сметка. Обадих се и казаха, че е ще я.върнат.Много съм притеснена, какво трябва да направя за да си получа парите.

 2. Avatar
  Светла Борисова Панчева 2021-08-03 17:17:22

  Можели да се направи запор на двете брутни заплати които се дават при пенсионирване и ако да цялата сума ли се одържа84

 3. Avatar
  Тихомир иванов 2021-06-20 08:29:16

  Имам да получавам заплата за месец май и платена отпуска за 2021
  Колко трябва да одържа 4си във банката

 4. Avatar
  Станиславс 2021-05-11 14:49:08

  Може ли да се налага запор на двете брутния заплати които се дават при пенсиониране

 5. Avatar
  Вероника 2020-11-20 22:57:59

  Ако задължението е 270 лева колко ще поиска чси и как да се намали или заплати сумата.

 6. Avatar
  Вероника Ячева 2020-10-27 13:34:24

  Здравейте,интересува ме какво трябва да направя за да наложат запор на бившия ми защото ме бави с плащането на издръжката за детето.Нямам възможност да заведа дело и след всяка жалба той плаща някоя издръжка и му се разминава...не е редно детето да чака по няколко месеца баща и да се сети че трябва да плаща.Към момента ми дължи 5 издръжки,подадох жалба за пореден път но ми омръзна да се подиграват...Моля посъветвайте ме какво да правя,предварително благодаря!

 7. Avatar
  ЙОРДАН ЗАШЕВ 2020-09-14 11:28:25

  ГЛЕДАМ БОЛНАТА СИ МАЙКА С 100% АЛСХАМЕР . ЛИЧЕН АСИСТЕНТ СЬМ И ПОЛУЧАВАМ ....460 ЛВ ПОМОЩИ ЗА ТОВА! МОГАТ ЛИ ДА МИ БЬДАТ ЗАПОРИРАНИ ??? БЛАГОДАРЕН ЩЕ СЬМ НА ВСИЧКИ КОИТО МИ ОТГОВОРЯТ !!!

 8. Avatar
  Мариана Исаева 2020-07-28 21:38:24

  Здравейте имам запор на заплата. Към ЧСИ се превеждат 220 лв. Днес опитах да изтегля остатъка но не става. Явно ЧСИ са ваели всичко. Как мога да получа остатъка. Нямам др. доходи.

 9. Avatar
  BCGB 2020-06-09 17:11:15

  ВИЕ ДА НЕ СТЕ ЧСИ ИЛИ ПОМОЩНИК ЧСИ???

  АБСОЛЮТНО НЕВЯРНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА УДРЪЖКИТЕ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ !!!!!

  100 % Несеквестируема сума е МРЗ !!!!
  От останалата част НАД МРЗ се удържат съответните проценти !!!

 10. Avatar
  Виолета иванова 2020-03-31 19:04:15

  В момента съм на 4 ч и взимам 260 лв и ми направиха запор разведена и отглежда дете под 18 г какво трябва да направя

 11. Avatar
  Методи 2020-03-08 09:53:23

  В момента взимам 1200 лв.чисто колко трябва да ми удържат за чси в момента имам два заема райфайзенбанк и експресбанк запора мие към райфайзенбанк заплатата влиза на две места райфайзен влизат 580 лв. ЧСИ ги дърпа и сега наща касиерка ще ми дърпа и от другата сметка там влизат 622 лв.вноскато по кредита ми е 350.45лв.

 12. Avatar
  Пенчо Димов 2020-02-27 20:08:18

  Отивайте да работите в чужбина,вие робили сте да ви вземат и без това мизерните заплати

 13. Avatar
  Д. Петров 2020-02-26 20:04:44

  От години ми удържат поради 3 кредита аз съм на минималната заплата. Но от скоро почват да ми пращат писма и да ме претискат много. Удържат ми по 175лв. и счетоводителя ги разпределят на 3 различни суми

 14. Avatar
  милена запринова петрова 2020-02-02 19:50:52

  С запор сам от дск миналия месец не ми дадоха минималната заплата чси ми иззтегли 280лв имали право.имам запор на сметката и на заплатата .как да живея 220лв ми кажетв

 15. Avatar
  Lyuba belcheva 2019-11-26 20:07:22

  Zdaveite imam zapor na trudovo vaznagrajdenie po bankova smetka no po taxi smetka mi prevedoha pari I ot chujbina kak koga da si girl polucha

 16. Avatar
  таня китова 2019-10-27 10:16:49

  Три месеца ссе прпращат писва чси работодател и аз не получавам издръжка. Какво трябва да направя

 17. Avatar
  СОНЯ КОСТАДИНОВА 2019-10-11 11:42:32

  Здравейте,
  Имам спор с работодателя за удръжана сума по налажен запор
  брутното ми възнаграждение е 926 лв,
  нетното е 718 лв от тях ми е удържана сума по запор 240 лв

 18. Avatar
  Зюлейха Ахмедова 2019-10-03 22:50:27

  Здравейте, им а м 3 запора мисля да почвам работа .Дали стемисе ударжи цялата заплата или част от нея .Разведена сам имам двама сина ,които гледам аз

 19. Avatar
  Г-ца Nikolova 2019-04-26 14:19:27

  Здравейте! Брат ми има 3 запора от различни места и работи на минималната работна заплата (в момента 560лв.)кой е най - добрият вариант на сума за внасяне към ЧСИ?

 20. Avatar
  Мария Наумова 2019-02-22 08:12:41

  За Илияна Тодорова! Може да има 10 годишна окончателна давност във вашия случай. По-добре се консултирайте с адвокат преди да плащате.

 21. Avatar
  Боряна Маринива 2018-12-17 22:30:36

  Здравей, след като съдът е запорирал заплата на бившият ми съпруг за издръжки на дете, аз след колко време бих получила запорираната сума? Процедурата дълга ли е? Благодаря!

 22. Avatar
  Милена Василева 2018-07-10 10:40:51

  Здравейте!
  Имам запор върху трудовото възнаграждение, като изплащам вече 8 месеца. Може ли да внеса определена сума накуп, която да ми се приспадне от задължението, а след месец, два останалата част и да бъде изчистено всичко, съответно махнат запора?

 23. Avatar
  Владимир 2018-06-25 16:05:09

  Преди два месеца чси ми наложи запор, макар че пенсията ми е инвалидна и е 350лв. В банката преди две години представих документи от НОИ и от Социала. От двата документа е видно, че сумата с добавките е 390лв. Въпросът ми е - има ли право чси-то да налага запор върху картовата ми сметка и мога ли да потърся компенсации за събраните такси от банката за разблокиране на сметката, които ми вземат всеки месец?

 24. Avatar
  Христо Минчев 2018-06-20 09:13:46

  Получил съм писмо от съдя изпълнител за запор на заплата .
  Брутно възнаграждение е 566лв като махнем данъците остават чисти 440лв.
  На тези пари какво може да ми се издържа.? Счетоводителката иска да ми одържа 100лв
  Възможно ли е това.?? Нямам деца под 18 г.

 25. Avatar
  Вероника Дучева 2018-04-17 23:22:20

  Може ли да предявя иск срещу ЧСИ, ако съм имала запор на заплатата неправомерно?

 26. Avatar
  Христо Соколарски 2018-04-13 16:08:45

  За съжаление авторът на статията греши за действието на запора по отношение на обезщетенията и помощите. Несеквестируеми са тези обезщетения и помощи, които са определени за такива с друг нормативен акт, различен от ГПК, напр. ДОПК. Чл.446а, ал.1 посочва, че несеквистируемостта се \\\"запазва\\\", тази разпоредба не създава някаква нова несеквистируемост върху обезщетения и помощи, а урежда действието ? в случай, че тези обезщетения и помощи са преведени по банкова сметка на длъжника.
  В противен случай по тази логика би следвало и лихвата, която някой ви дължи за просрочено плащане да е несеквистируема, тъй като съгласно чл.86 от ЗЗД това е \\\"обезщетение в размер на законната лихва\\\".

 27. Avatar
  Emil Petkov 2018-03-06 12:38:01

  zdraveite,imam zaem ot porqdaka na 20000lv i sum go izteglil 2007 raboteh vuv kremikovci no otkakto go zakriha ne sum vnasql osven po 70lv na sudiq izpulnitel prez poslednite 5 godini.minaliqt mesec mi zvunqt ot matrix i mi kazvat che sum prehvu4len k7m tqh i dulja 31000lv.poluchih sporazumenie da vkarvam po 300 lv,no vuv sporazumenieto pishe che trqbva da produlja da vnasqm i na sudiq izpulnitelq do izplashtane na cqlata suma,vzimam 600 lv i neznam kakvo da pravq i zashto kato prez poslednite 5 godini sum vnasqm po 70 lv imam tolkova lihvi kade sa otivali tezi pari.blagodarq

 28. Avatar
  Невена Станоева 2018-03-06 11:43:58

  След като многократно се увеличи минималната работна заплата и съответно размера на необходимия жизнен минимум, не е ли време да се промени и границата от 250лв съгласно чл.213 от ДОПК, който не се е променял вече 10 години.
  250лв е доход, с който в момента не може да се задоволяват жизнените потребности на човек, дори е под жизнения минимум за страната.

 29. Avatar
  Kiki 2018-02-27 21:30:26

  може ли да се запорира цялата заплата на лице дължащо издръжка за дете? Как ще живее това лице при положение,че няма да получава трудово възнаграждение и няма да може да плаща задълженията си за ток, вода, храна и т.н.

 30. Avatar
  krassii78@abv.bg 2018-02-21 00:16:37

  Здравейте,заплатата ми е 560лв.имам наложен запор.В какъв размер ще ми е запора и каква сума,ще получавам,отглеждам сама дете под 18г.

 31. Avatar
  krassii78@abv.bg 2018-02-21 00:16:11

  Здравейте,заплатата ми е 560лв.имам наложен запор.В какъв размер ще ми е запора и каква сума,ще получавам,отглеждам сама дете под 18г.

 32. Avatar
  Боряна Георгиева 2018-02-19 00:02:41

  До Иван Мушанов
  В този случай,не би трябвало да ви удържат суми по запор тъй като дохода ви е несеквестируем

 33. Avatar
  Мария Георгиева 2018-02-18 16:16:07

  Здравейте, имам запор, по който ежемесечно плащам 200 лв., защото заплатата ми е 800 лв. и имам едно дете. Преди 2 месеца пристигна втори запор. Работодателят ми го уведоми, че имам друг запор, аз изпратих молба и извлечение от банковата ми сметка, от което е видно, че получавам трудовото си възнаграждение. ЧСИ-то отказва да вдигне запора от банковата ми сметка и мога да получавам сума в размур на минималната работна заплата. Има ли това право и тези 90 лв. остатък на него ли ще ги превеждат? Благодаря за отговора!

 34. Avatar
  Иван Мушанов 2018-02-17 06:27:35

  Как е запорът след дод и осигуровки на 420 лв чисти пари.

 35. Avatar
  Мария Доминова 2018-02-12 16:45:20

  Здравейте, моя казус е следния: в момента съм отпуск по майчинство за отглеждане на дете за втората му година в размер на 340лв в момента на запора, през декември месец получих коледен бонус от работодателя си в размер на 395лв. нето от които 120лв. бяха преведени на чси . Въпросът ми е следния : тези суми заедно ли се смятат и дали това вземане е законосъобразно?

 36. Avatar
  Миглена 2018-02-02 08:03:57

  Пздравейте запор на заплата при чисто 900 лева заплата с едно дете под 18 години колко трябва да ми одържат

 37. Avatar
  КАТЕРИНКА ИВЧОВА 2018-01-30 16:53:28

  ОТ 06-12-2012 ГОДИНА ПРИСТИГНА ЗАПОРНО СЪОБЩЕНИЕ :БЛОКИРАНЕ НА ВСИЧКИ БАНКОВИ СМЕТКИ.ПОЛУЧЕНИ СА 3-БР.ПИСМА ,НО РАЗНОСВАЧА НА MBM МЕ ПОДПИСАЛ И ТРИТЕ ПЪТИ ,ДАНАЧНИЯ МИ ИЗПРАЩА ЗАПОРНО ПИСМО.ЗА 2017 ГОДИНА ИМАМ ЗАРАБОТКА 4184,00ЛВ , РЕДНО ЛИ Е ДА МИ СПИРАТ ПО БАНКОВ ПЪТ 40% ОТ ДАНЪЧНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ? И ОТ 2006 ГОДИНА СА ВЪРНАЛИ НАЗАТ?

 38. Avatar
  Любослава Вукова 2018-01-15 13:59:38

  Интесуваме ,един въпрос през месец ноември бях за преосвидетелстване, но през това време разбрах, случайно,че имам запор на пенсията която беше в размер на 240лв. Имат ли право да я запорират.

 39. Avatar
  Катя Захариева 2018-01-14 19:18:34

  Бившият ми съпруг има запор за издръжка на 2 си деца 270 лв. на месец и сума от 2 000 лв. за неизплатена задръжка. Усигуряват го на минималната работна заплата, другата част се дава на ръка. Какъв запор мога да получавам аз за издръжката на децата си и парите които ни дължи?

 40. Avatar
  Натали Димитрова 2018-01-09 12:55:51

  Извинете - поправям се , Илиев със съпруга ЧСИ е прав , а примерът на Георги е правилен !

  Моля Боряна Георгиева да коментира коментарите на Илиев , Георги и моя .
  Благодаря предварително .

 41. Avatar
  Натали Димитрова 2018-01-09 12:49:02

  Мисля , че Георги със съпруга ЧСИ е прав :

  Секвестируем и несеквестируем доход.

  След като се определи месечното възнаграждение за съответния месец, следва да се определи секвестируемия и несеквестируемия размер от това възнаграждение.

  Несеквестируемата сума е тази, върху която НЕ МОЖЕ дабъде наложен запор. Запорът НЕ обхваща тази сума. Секвестируемата сума е тази, върху която може да се наложи запор. От нея се прави удръжката по наложения запор.

  Съгласно разпоредбата на чл.446 ГПК и ТР 2/2015г. на ВКС, изцяло несеквестируема е сумата в размер на определената от Министерския съвет минимална работна заплата за страната. Към момента 20.01.2017г. МРЗ е в размер на 460 лв… Това означава, че тази сума е несеквестируема и следва да се изплати в пълен размер на длъжника/служителя. Тя НЕ трябва да се включва в сумите, от които се прави удръжка по запора. От определената база за месечно трудово възнаграждение се изважда несеквестируемата сума и се превежда в пълен размер на служителя.
  Запорът се налага САМО ВЪРХУ СЕКВЕСТИРУЕМАТА част от месечното трудово възнаграждение на служителя. Ако работната заплата за съответния месец е в размер, по-голям от определената за страната минимална работна заплата, то следва да се направи удръжка от сумата, която е НАД размера на МРЗ. Каква част следва да се удържи от тази сума се конкретизира за всеки случай поотделно в зависимост от размера на сумата и от това дали служителят има деца, които издържа.  Пример:

  Месечната работна заплата на служителя след приспадане на дължимите данъци и задължителни осигурителни вноски е в размер на 530 лв.. От тази сума първо отделяме несеквестируемия доход в размер на минималната за страната работна заплата – 460 лв. След приспадане на тази сума остава сумата в размер на 70 лв. Тази сума е секвестируема и върху нея е наложен запорът. Тъй като служителят има 1 дете под 18 г., което издържа, то в случая ще сме в хипотезата на чл.446, ал.1, т.1 ГПК и следва да му бъде удържана 1/5 от секвестируемата сума в размер на 70 лв. т.е. сумата, която следва да бъде преведена по запора ще бъде в размер на 14 лв.


 42. Avatar
  СНЕЖАНКА НИКОЛОВА 2018-01-04 09:56:14

  Заплатата ми е чисто 950лв. При нов размер на мин.раб.заплата 510лв и без деца до 18 год.,колко лева трябва да ми е запора?

 43. Avatar
  Людмила Акова 2017-12-26 07:02:22

  Имам запор на заплатата ,След като ми отдържат запора, отръжките и ми се начисли прослуженото време чисто получавам 320 лв,Може ли запора да бъде свален

 44. Avatar
  Анелия куцева 2017-12-20 12:55:37

  Здравейте искам да попитам колко трябва да ми бъде удържани за запор на трудовото възнаграждение като брутална заплата е 546 лв.Имам и две деца.Предварително Благодаря.

 45. Avatar
  Нели Иванова 2017-12-14 10:53:20

  Здравейте,
  Когато изчисляваме нетото, от което се определя размера на запора, включва ли се сумата за дните болнични от работодател ако има такива?
  Пример: болнични работодател - 78.40
  заплата +клас - 628,72
  осигуровки - 94.34
  ДОД - 53.44
  Нето за определяне на размер на запор :559.34?
  Поздрави!

 46. Avatar
  Боряна Георгиева 2017-12-13 19:12:08

  До Бойка
  Сумата в размер до минималната заплата е несеквестируема

 47. Avatar
  Kiril dragov 2017-12-13 17:39:12

  Imam zapor na trudovo vyznagrazdenie poluchavam netna zaplata mejdu 440 I 480 lv she mi spirat li pari I kolko

 48. Avatar
  Бойка 2017-12-12 16:09:41

  До сега се даваха примери само за чиста сума над минималната, а при чиста сума под 460 например 420 каква ще е ситуацията?

 49. Avatar
  Боряна Георгиева 2017-12-07 16:16:40

  До Нели Иванова

  Съгласно чл.40 ал.5 от КСО

  (5) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2000 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 105 от 2006 г., предишна ал. 4, бр. 100
  от 2010 г., в сила от 1.01.2011 г., изм., бр. 99 от 2012 г., в сила от 1.01.2013 г.) Осигурителят
  изплаща на осигуреното лице за първите три работни дни от временната неработоспособност 70
  на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната
  неработоспособност, но не по-малко от 70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение.

 50. Avatar
  Георги 2017-12-07 16:04:27

  До Боряна Георгиева.
  Моля да коментирате калкулацията на запора в следния пример:
  \\\"Месечната работна заплата на служителя след приспадане на дължимите данъци и задължителни осигурителни вноски е в размер на 530 лв.. От тази сума първо отделяме несеквестируемия доход в размер на минималната за страната работна заплата – 460 лв. След приспадане на тази сума остава сумата в размер на 70 лв. Тази сума е секвестируема и върху нея е наложен запорът. Тъй като служителят има 1 дете под 18 г., което издържа, то в случая ще сме в хипотезата на чл.446, ал.1, т.1 ГПК и следва да му бъде удържана 1/5 от секвестируемата сума в размер на 70 лв. т.е. сумата, която следва да бъде преведена по запора ще бъде в размер на 14 лв\\\"
  Това е публикувано ето тук :
  http://www.sheremetova.com/kak-se-izchislyava-razmeryt-na-udryjkite-po-nalojen-zapor-na-trudovo-vyznagrajdenie/
  и също изглежда логично, въпреки че противоречи на Вашия начин на изчисляване.(1/5 сигурно трябва да е 1/3)

 51. Avatar
  Нели Иванова 2017-12-06 16:49:36

  Първите три дни от работодател включват ли се в начисленията при изчисление на нетната сума т.е сумата за болнични от работодателя възнаграждение ли са или обезщетение.

 52. Avatar
  Илиан Лилов 2017-12-05 23:01:15

  Здравейте от компанията която работя ми преведох ВСК -вътреше заем имам проблем с здравето .имам 2 запора от две различни ЧСИ та единият вече ми одържа от заплатата миналата седмица ми преведоха 1800лв вътреше кредит а другото ЧСИ ми ги взе веднага всички.Има ли право нали важи правото на първия а още и ще имам трайни здравни проблеми след неговата намеса може ли да ми ги върне.

 53. Avatar
  Боряна Георгиева 2017-11-30 16:52:25

  До Николова

  Не е необходимо да правите друго освен на уведомите ЧСИ за нетното което получава лицето

 54. Avatar
  Боряна Георгиева 2017-11-30 16:51:18

  До Десислава
  Запорите трябва да бъдат изчислени в съответствие с новите промени заложени в чл.446 от ГПК

 55. Avatar
  Илиев 2017-11-30 15:08:46

  Госпожата автор на публикацията не е права. Съпругата ми е съдия изпълнител . Сумата за удръжка по запор се изчислява върху разликата между МРЗ и нетното възнаграждание. Това мирише на поръчкова публикация.

 56. Avatar
  Николова 2017-11-30 12:24:19

  Здравейте,
  Работник получава 450.00 лв нетно възнаграждение след приспадане на задължителните осигурителни вноски.Отглежда 1 дете. Не удържам нищо.
  Освен, че трябва да се уведоми ЧСИ, друго трябва ли да се направи?

 57. Avatar
  Десислава 2017-11-30 11:57:19

  Здравейте,
  Удръжките по вече наложени запори, преди промените, трябва ли да се преизчислят и необходимо ли е да се уведомят ЧСИ според Вас?Благодаря!

 58. Avatar
  Боряна Георгиева 2017-11-29 16:16:21

  До Николай

  По този въпрос моля обърнете се за консултация към Адвокат

 59. Avatar
  Боряна Георгиева 2017-11-29 16:15:20

  До Мартина Петрова
  В първия пример подаден от вас запора ще бъде в размер на 466.67 лева а при втория 1080 лв/горницата над 920 лева/

 60. Avatar
  Николай 2017-11-29 16:14:08

  Боряна Георгиева , по какъв начин може да се противодейства на тези своеволия от страна на банките ?
  Нормално ли е без наложен запор да вземат всичко ?

 61. Avatar
  Боряна Георгиева 2017-11-29 16:10:36

  До Николай
  Здравейте,ограниченията по чл.446 от ГПК са приложими само при наложен запор от съдебен изпълнител

 62. Avatar
  Боряна Георгиева 2017-11-29 16:08:51

  При запор за издръжка на дете се спазва чл.446 ал.3 от ГПК а именно

  (3) Ограниченията по ал. 1 не се отнасят до задължения за издръжка. В тези случаи присъдената сума за издръжка се удържа изцяло, а удръжките по ал. 1 за другите задължения на осъдения и за задължения за издръжка за минало време се правят върху остатъка от всичките му доходи.

 63. Avatar
  Мартина Петрова 2017-11-29 15:33:32

  Здравейте,

  не мога да разбера тълкуванието чесно казано, ако лицето е със запор, получава 1400 лева заплата и отглежда деца, каква е сумата която би следвало да се уддържа?
  И ако лицето получава 2000 лева заплата , но не издържа деца каква е сумата която трябва да се уддържа, защото в написаното горе излиза че всичко над 460 лева трябва да му се уддърва, което е противиречие на закона?
  Благодаря за разяснението

 64. Avatar
  accountingnews.bg 2017-11-29 15:14:15

  Госпожо Илиева, благодарим Ви, че ни обърнахте внимание на промяната в чл. 508. Срокът от тридневен е станал едноседмичен

 65. Avatar
  Светла Илиева 2017-11-29 12:05:53

  Срокът, в който Работодателят /третото задължено лице/ е длъжен да уведоми Съдия изпълнителя е ЕДНОМЕСЕЧЕН от връчването на запорното съобщение, а не ТРИДНЕВЕН.
  \\\"Задължения на третото лице
  Чл. 508. (1) (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2017 г.) В едноседмичен срок от връчването на запорното
  съобщение третото лице трябва да съобщи на съдебния изпълнител:...\\\".

 66. Avatar
  IVANOVA 2017-11-29 11:14:47

  Бихте ли разяснили удръжките по ИД преди промените в ГПК -т.е удръжката тогава не беше обвързана с минималната заплата от 460лв и се изчисляваше в/у чистата сума в зависимост от т.1,2,3 и 4 на ГПК
  Пример:
  Възнаграждение 590,00- 129,00 /данъци и осигуровки/= 461,00*1/4/защото лицето е с деца/ = 115,00лв УДРЪЖКА
  ПРАВИЛНО ЛИ Е ИЗЧИСЛЕНИЕТО СПОРЕД ВАС?
  Бихте ли се аргументирали като посочите съответните норм. актове за удръжки по един и повече запори и в случай ,че има такъв и от НАП

 67. Avatar
  Николай 2017-11-29 08:01:38

  При мен казауса е, че поради здравословни проблеми изостанах с пълните вноски по кредита.
  От дълго време банката ми събираше всички плащания без да имам наложен запор. Просто не ми дава и стотинка от заплатата и аванса.
  След дълги спорове започнаха да ми дават по 250 лв само от аванса.
  С тези промени имам ли основание да претендирам да ми се изплаща 460 лв МРЗ ?

 68. Avatar
  Здравейте 2017-11-29 00:19:53

  Мен ме интересува как стои въпросът с издръжката?

 69. Avatar
  Боряна Георгиева 2017-11-14 18:54:21

  До Даниела

  Отново не ме разбрахте.Съгласно новите правила ще превеждате 20 лева за да запазите несеквестируемия доход :)
  Правете разлика между изчисление на запора и ограничение до несеквестируемия доход при удръжката

 70. Avatar
  Даниела 2017-11-14 16:42:57

  В такъв случай да видим един пример: 480 лв. възнаграждение след данъци, майка с дете. Според вас трябва да удържим 1/4 и да платим 360 лв. ли?!? Как в такъв случай спазваме тълкувателното решение?!?

 71. Avatar
  Боряна Георгиева 2017-11-14 15:53:40

  До Даниела

  Здравейте

  Смятам,че не сте разбрали правилно статията.Запора винаги се изчислява на база нетното,което се получава след приспадане на осигуровки и данъци

  \\\"От трудовото възнаграждение, в това число премии и надбавки, се изваждат дължимите суми за данъците и осигуровките. От така получената чиста сума, се изчислява размерът на сумата, която може да бъде удържана по принудителен начин чрез запор. В зависимост от размера на така получената сума и обстоятелството дали длъжникът се грижи за деца или не, частта от заплатата която може да бъде удържана се изчислява по скала, съгласно чл. 446 ГПК. От остатъка, получен след приспадане на удръжките са осигуровки и данъци се приспада и несеквестируемия минимум – минималният размер на работната заплата за страната, която към момента е 460 лева.\\\"

 72. Avatar
  Даниела 2017-11-14 13:42:46

  Боряна Георгиева 2017-11-09 22:22:55

  До Иван Вълев

  Здравейте :)
  Съгласно
  чл.446 от ГПК
  Чл. 446. (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2017 г.) Ако изпълнението е насочено върху трудовото възнаграждение или върху друго каквото и да е възнаграждение за труд, както и върху пенсия, чиито размери са над минималната работна заплата, може да се удържа само:
  2. ако осъденото лице получава месечно възнаграждение в размер между двукратния размер на минималната работна заплата и четирикратния размер на минималната работна заплата - една втора част, ако е без деца, и една трета част, ако е с деца, които издържа;

  В конкретния случай тъй като има деца които издържа удържате 1/3 част от 1000 лева
  т.е 333,33 лв тъй като 1000 - 333.33 = 666,67 т.е има остатък по-голям от несеквестируемия доход\\\"

  Боряна Георгиева, не са ли тези ваши думи в противоречие с написаното по-горе, че се приспада МРЗ и от остатъка се изчислява запора?!?

 73. Avatar
  Боряна Георгиева 2017-11-09 22:22:55

  До Иван Вълев

  Здравейте :)
  Съгласно
  чл.446 от ГПК
  Чл. 446. (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2017 г.) Ако изпълнението е насочено върху трудовото възнаграждение или върху друго каквото и да е възнаграждение за труд, както и върху пенсия, чиито размери са над минималната работна заплата, може да се удържа само:
  2. ако осъденото лице получава месечно възнаграждение в размер между двукратния размер на минималната работна заплата и четирикратния размер на минималната работна заплата - една втора част, ако е без деца, и една трета част, ако е с деца, които издържа;

  В конкретния случай тъй като има деца които издържа удържате 1/3 част от 1000 лева
  т.е 333,33 лв тъй като 1000 - 333.33 = 666,67 т.е има остатък по-голям от несеквестируемия доход

 74. Avatar
  Иван Вълев 2017-11-07 15:55:53

  Здравейте, можете ли да разиграете конкретен пример с чиста сума за получаване (след приспаднати осигуровки и данъци) от 1000 лева за лице, което има деца на своя издръжка?
  За мен има два варианта, като ще ги изложа с молба за конкретен отговор:
  Вариант 1: 1000 (чисто)- 460 (несеквестируем минимум) = 540 / 4 (защото има деца) = удъжка в размер на 135 лева...
  Вариант 2: 1000 (чисто) / 3 (защото има деца) = удръжка в размер на 333,33 лева. Проверката е 1000-333,33=666,67 за полуаване от лицето, което е по-голямо от несеквестеруемия минимум, т.е. не сме в нарушение...

  Та въпросът ми е кой конкретен пример е верният? Или тотално греша и методът на изчисляване е трети?
  Благодаря предварително!

 75. Avatar
  accountingnews.bg 2017-10-25 10:14:48

  Съветваме Ви да се консултирате с адвокат

 76. Avatar
  Илияна Тодорова 2017-10-25 08:17:54

  Здравейте! Може би ще възстановя темата с убийствен въпрос...????
  Имам потребителски кредит от 2008 г. През 2010 г. получих запор на заплатата, който беше незаконосъобразен, над допустимата сума ми удържаха от заплатата. И аз без да търся правата си напуснах компанията, за която работих. Заминах за чужбина и не съм изплащала кредита си, дори не зная дали има изпращани известия до мен на адрес... Преди месец се върнах в България и информативно, без дори да зная, проверих картата си в банкомат! И видях сумата 39 000 с един минус отпред! Имам възможност да се върна на работа в същата компания, в която някога работех... Заплатата ще ми бъде може би 1000 лв. бруто... Каква е процедурата?! Зная, че ЧСИ...пак ще ми \\\"резне\\\" главата! ???? Но въпросът е с колко има право... Имам дете на 14 г. И съм самотна майка... 40 бона... Минали са 7 години, откакто не съм плащала и стотинка по кредита, а сега ще започна отначало и то с лихвите!... Как да постъпя...или да търся друга работа?!.. Благодаря на всеки, който ми отговори и късмет на всички!... Кажете нещо и за така нашумялата 10-годишна давност!...

 77. Avatar
  accountingnews.bg 2017-10-12 19:46:04

  В този случай би следвало да напишете, че заплатата е под секвестеруемия минимум и в този случай удръжка не се прави / освен за издръжка за дете , но втория запор не е такъв, нали/?

 78. Avatar
  Камелия Велкова 2017-10-12 13:20:47

  Здравейте,
  нямам коментар, но имам такъв казус и въпрос: в счетоводството получаваме запорно съобщение за служител, който вече е с друг запор по ИД за издръжка на дете.След приспадане на осигуровките и запора остава нетна сума от 187 лв., която е под секвестируемия минимум, който според мен за 2017г. е 460лв./2 = 230 лв. /човека е на 4-часов работен ден с бруто заплата 300лв./
  Как да изчисля следващия запор по друго ИД?
  Благодаря предварително за вашия коментар.
  С уважение

Напиши коментар