Промени в ЗДДС И ЗКПО в ДВ 14/18.02.2022 г.

Днес, в Държавен вестник брой: 14/18.2.2022 г. , са обнародвани

Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност и Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане.

 

Основните нови моменти  в ЗДДС за 2022 г. са:

 • Удължаване срока за прилагането на намалената данъчна ставка от 9 % ДДС. удължаване на срока на прилагане на намалената ставка от 9 на сто, във връзка с продължаваща пандемия от COVID-19 
 • Изменения относно извършване на корекции при грешно данъчно третиране на доставка, при наличие на влязъл в сила ревизионен акт. Създадени са  правила за корекции при установено грешно данъчно третиране на доставка с влязъл сила ревизионен акт в съответствие с правото на ЕС. 
 • Промени в данъчното третиране на ваучерите за храна.  Данъчното третиране по ДДС на ваучерите за храна попада в обхвата на общите правила за облагане на доставяните с такива ваучери стоки и услуги. До сега те бяха изключени от действащите в закона правила, приложими относно ваучер за конкретна цел или многоцелеви ваучер.
   
 • Изменения и допълнения, свързани с прецизиране на разпоредбите в ЗДДС във връзка с прилагането на режим в Съюза, режим извън Съюза и режим внос. С измененията на някои от разпоредбите в закона се цели да бъдат внесени подобрения и опростяване на някои правила в действащата система на ДДС, в контекста на: прилагането на режим извън Съюза, режим в Съюза и режим за дистанционни продажби на стоки, внесени от трети страни или територии, с цел по - голяма яснота по отношение на прилагането им от данъчно задължените лица; 
 • Въвеждане в ЗДДС на Директива (ЕС) 2021/1159 по отношение на временните освобождавания при внос и някои доставки в отговор на пандемията от COVID-19 и Директива 2019/2235 по отношение на отбранителните дейности в рамките на Съюза
 • Други изменения и допълнения.

 

Основните нови моменти  в ЗКПО за 2022 г. са:

 •  Данъчно третиране на обратни несъответствия при хибридни образувания  Транспониране в ЗКПО на разпоредбата на чл. 9а от Директива (ЕС) 2016/1164 на Съвета от 12 юли 2016 г. за установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци,които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар, изменена с Директива (ЕС) 2017/952 на Съвета от 29 май 2017 г. по отношение на несъответствията при хибридни образувания и инструменти, включващи трети държави.
 • Данъчно третиране на договори за продажба с обратен лизинг, класифициран като оперативен лизинг, съгласно Международните счетоводни стандарти, при лизингополучатели – Прецизиране на разпоредбите в ЗКПО относно данъчното третиране на резултата от договорите за продажба с обратен лизинг, отчитани по Международните счетоводни стандарти, при лизингополучатели.
 • Отстраняване на несъответствие свързано с транспонирането в българското национално законодателство на Директива (ЕС) 2016/1164 -  Отстраняване на констатирано от Европейската комисия (ЕК) несъответствие на разпоредби в ЗКПО, въведени в резултат от транспонирането Директива (ЕС) 2016/1164, с чл.1 и чл. 7, пар. 1 от същата.

В преходните и заключителни разпоредби на Закона са направени промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), които са както следва:

 • Подаване на справките за изплатените през годината доходи и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски от наследниците по закон или по завещание, както и от заветниците или от техните законни представители в случаите на починали еднолични търговци или самоосигуряващи се лица 

С тази промяна се постига въвеждане на законодателна възможност за справките, подавани по смисъла на ЗДДФЛ за изплатени доходи и за удържани данъци и задължителни осигурителни вноски от еднолични търговци и самоосигуряващи се лица, които са били платци на доходи и
работодатели и са починали, да бъдат подавани от техните наследници/заветници за периода на последната година на осъществяване на дейност 

Прочети повече в мотивите за промяна на законите:

М О Т И В И към Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност 
М О Т И В И към Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане

 

Последно повикване за онлайн семинара в понеделник 21.02

ЗДДС - Промени 2022. Данъчна практика през 2021 - онлайн семинар с Валентина Василева

Включете се в семинара, за да научите всичко ВАЖНО по промените през 2022 и да коментираме най-често срещаната ДАНЪЧНА ПРАКТИКА през изминалата година.
На прост и разбираем език от обичан лектор !
Повече информация ТУК


 

 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар