Промени в Наредба Н-13 от 01.01.2021 г.

В ДВ бр. Брой: 10, от дата 5.2.2021 г.е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-13 от 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
 

Кои са по-важните промени:
 

1. Уеднаквяват се сроковете за подаване на декларация образец № 6 със срока за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 51, ал. 1 от ЗДДФЛ от лицата, които подават годишната си данъчна декларация до 30 юни на годината, следваща годината на придобиване на дохода.

Чл. 4 (3) Декларация образец № 6 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите:
2. (изм. - ДВ, бр. 10 от 2021 г., в сила от 01.01.2021 г.) от самоосигуряващите се лица - до 30 април, съответно в срока за подаване на годишната данъчна декларация, за:
а) дължимите осигурителни вноски за предходната календарна година;
б) задължителните осигурителни вноски върху осигурителен доход, формиран по реда на чл. 6, ал. 9 от КСО, от получени доходи за извършена дейност през минали години, различни от предходната;

 

2. В резултат на приетите промени в Кодекса на труда относно сумираното изчисляване на работното време се променя допустимата стойност в поле 13 в декларация образец № 1;

Поле 13. Код за сумирано изчисляване на работното време – когато в т. 12 е попълнен код за вид осигурен 16, в двете позиции се попълва:
Позиция 1: от 02 до 12 в съответствие с броя месеци в установения период на сумирано изчисляване на работното време.
Позиция 2: от 01 до 12 според поредността на месеца от периода на сумирано изчисляване на работното време, за който се подават данните.

 

3. Отпада полето на т. 15.1 (Код за прекратяване на осигуряването) от декларация образец № 1;

 

4. Създава се възможност самоосигурващите се лица, по смисъла на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), да подават декларация образец № 7 във всяка териториална дирекция на Националната агенция за приходите;

Чл. 4 (4) Декларация образец № 7 се подава в териториална дирекция на Националната агенция за приходите до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО.

Стар текст Чл.(4) Декларация образец № 7 се подава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО.


5. Прецизира се  разпоредбата на чл. 4, ал. 13 по отношение реда и начина за коригиране и заличаване на данни, подадени от осигурители с прекратена дейност, или от самоосигуряващи се лица, когато след извършена проверка от контролните органи на Националния осигурителен институт се установят несъответствия между документите и данните

Алинея 13 се изменя така:
Чл. 4 (13) Данните по ал. 10, т. 4 и 5 се подават по електронен път в седемдневен срок от влизане в сила на задължителното предписание, съответно от приключване на проверката от контролните органи на Националния осигурителен институт.“

Стар текст (13) Данните по ал. 10, т. 4 и 5 се подават с декларация образец № 1 по електронен път по реда на наредбата.
 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар