Промени в Кодекса на труда - ДВ бр.102 от 22.12.2017

автор: Ваня Иванова

В ДВ брой 102 от дата 22.12.2017г. беше обнародван Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда.  В Заключителните разпоредби са поместени промени, които касаят  Гражданския процесуален кодекс, Търговския закон,  Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, Закона за обществените поръчки.

Основната цел на направените промени е да се предостави допълнителна защита на правата на работниците и служителите в случаите, когато работодателите не им изплащат трудовите възнаграждения и обезщетения.

 

Кое е най-важното от направените промени:

  • Срок за изплащане на обезщетенията при прекратяване на трудовия договор

Регламентира се  срокът, в който работодателят е задължен да изплати обезщетенията, дължими при прекратяване на трудовото правоотношение, като се дължи и законната лихва при неизпълнение. Досега подобен текст липсваше. В чл. 228 от КТ   се създава ал. 3:

„(3) Обезщетенията по този раздел, дължими при прекратяване на трудовото правоотношение, се изплащат не по-късно от последния ден на месеца, следващ месеца, през който правоотношението е прекратено, освен ако в колективния трудов договор е договорен друг срок. След изтичане на този срок работодателят дължи обезщетението заедно със законната лихва.“

 

Тук трябва да се обърне внимание на текста "дължими при прекратяване на трудовото правоотношение". Тази разпоредба не би следвало да се отнася за обезщетението съгл. чл. 222 ал. 1 за оставане без работа, защото:

- при това обезщетение задължението  за работодателя възниква от момента на предявяване на искането и удостоверяване на обстоятелствата от страна на работника или служителя./Обезщетението се изплаща за времето, през което лицето е останало без работа след уволнението, но за не повече от 1 месец.Следователно  лицето следва да представи декларация, че за изминалия  1 месец след прекратяването на трудовия договор  не е в трудово правоотношение и да приложи трудовата си книжка./

- срокът, за който се изплаща обезщетението за оставане без работа може да бъде по-дълъг от един месец (определен с акт на Министерския съвет, индивидуален или колективен трудов договор).

- в първоначалния вариант на законопроекта, текстът на ал. 3 беше малко по-различен: ''3) Обезщетенията по този раздел се изплащат не по-късно от последния ден на месеца, следващ месеца, през които е прекратено трудовото правоотношение, освен ако в колективния трудов договор не е договорен друг срок. След изтичане на този срок работодателят дължи обезщетението заедно със законната лихва ". Т.е в окончателния вариант текстът е конкретизиран.

Повече за обезщетенията, които се дължат при прекратяване на трудовото правоотношение съгласно Кодекса на труда в друга наша статия

 

  • Засилват се контролните функции на Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда".

На агенцията се предоставят правомощия да извършва проверки по повод изплащането на трудови възнаграждения и обезщетения и след прекратяване на трудовите правоотношения и да  дава задължителни предписания на работодателя и органа по назначаването за изплащане на неизплатени трудови възнаграждения и обезщетения след прекратяване на трудовите правоотношения .. Променят се чл. 399, 404 и 412а от КТ

Измененията в Кодекса на труда водят до изменения и в други закони:

  • Изменение в Гражданския процесуален кодекс

Въвежда възможността работниците и служителите да искат по - бързото издаване на заповед за незабавно изпълнение, въз основа на влезли в сила предписания на Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда“. Така работещите ще бъдат улеснени да търсят съответните начислени и неизплатени възнаграждения и обезщетения, които работодателят им дължи. Освен това няма да се налага да водят съдебни дела за установяване на основанието и размера на дължимите суми. Промяната е отразена в чл. 117

 

  • Изменения в Търговския закон

Промените в Търговския закон целят да се прекрати установената практика да се прехвърлят търговски предприятия, в които има наети работници или служители, или дружествени дялове, без да са платени всичките дължими възнаграждения, обезщетения и осигурителни вноски, на лица, които не разполагат с необходимите средства да изплатят дължимото. В тази връзка се въвежда забрана за прехвърляне на предприятие или дружествен дял, ако има неизплатени трудови възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски на работници или служители, включително и на работниците и служителите, трудовите правоотношения с които са прекратени до З години преди прехвърлянето на предприятието. Задължението е за отчуждителя, но се допуска прехвърлянето на предприятието след изпълнение на това задължение от приобретателя.

 

  •  Изменения в Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя

Предоставят се допълнителни възможности за работещите да получат вземанията си за трудови възнаграждения и обезщетения от Фонда за гарантиране на вземанията на работници и служители. Гарантираните вземания ще бъдат отпускани на работниците и служителите в тримесечен срок от датата на вписване в търговския регистър на съдебното решение за откриване на производството по несъстоятелност. Променените текстове вижте тук

 

  • Изменения в Закона за обществените поръчки

Работодателите, които дължат възнаграждения и обезщетения на работниците си, няма да могат да участват в процедури по обществени поръчки като изпълнители и подизпълнители. Променени са чл. 54, 56 и 58
 


 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар