Промени в Декларация образец № 1 за 2019 г.

В ДВ бр. 9, от дата 29.1.2019 г.е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

На страницата на НАП, Раздел Програмни продукти е публикувана Структура и формат на файловете за подаване на данни в електронен вид за Декларация обр.1 „Данни за осигуреното лице“, отнасящи се за данни с период след 31.12.2018г.

Кои са по-важните промени:

 • Навсякъде в Нардеба Н-8 думите „ЕИК на търговеца“ са заменени с „ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ“ в съответствие с чл. 23 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
 • В чл. 3 ал. 1 точка 5 е направено допълнение – освен за лицата по трудови договори и СОЛ като беше досега, сега и за лицата, работещи по без трудово правоотношение / вид осигурен 14/ да се изискват задължителни предписания от контролните органи на Националния осигурителен институт, когато декларация образец № 1 се подава след 30 април на годината, следваща годината, за която се отнася, и не съдържа данни за осигурителен стаж, зачетен по реда на чл. 9, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, данни само за здравно осигуряване, или данък по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица; Декларация образец № 1 се подава без издаване на задължителни предписания, когато в хода на проверка или ревизия органите по приходите служебно установят обстоятелства по чл. 103, ал. 1 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс или установят, че декларация не е подадена или не е следвало да бъде подадена
 • В чл. 3 ал. 1 създава се т. 7:

„7. декларация образец № 1 за лицата по чл. 4, ал. 3, т. 5 и 6 от Кодекса за социално осигуряване се подава след издадени задължителни предписания от контролните органи на Националния осигурителен институт, когато се отнася за периоди на упражняване на трудова дейност преди предходната календарна година; декларация образец № 1 се подава без издаване на задължителни предписания, когато в хода на проверка или ревизия органите по приходите служебно установят обстоятелства по чл. 103, ал. 1 от Данъчно­осигурителния процесуален кодекс или установят, че декларация не е подадена или не е следвало да бъде подадена

Лицата по чл. 4, ал. 3, т. 5 и 6 са тези,  които полагат труд без трудово правоотношение. Целта е  минимизиране некоректно подаване на данни за осигурителен стаж

 

 

 • Какво се променя в Декларация обр. № 1 и в  попълването ѝ : 


1. Файлът носи наименованието EMPL2019.TXT. Има промяна в структурата на файла

2. отпадат полетата на т. 32 - лични вноски за допълнително доброволно осигуряване и т. 33 - лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховки "Живот";

3.  т. 16.2 и т. 16.3 от декларация обр. №1 се синхронизират с разпоредбите на КСО

Нов текст:

16.2. Дни във временна неработоспособност и/или дни с право на обезщетение по чл. 53в от Кодекса за социално осигуряване – в две позиции се попълват дните във временна неработоспособност поради общо заболяване, гледане на болен член от семейството, бременност и раждане, трудова злополука, професионална болест, санаторно­курортно лечение, карантина, осиновяване на дете до 5­годишна възраст и при настаняване на дете по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето с право на обезщетение. Не се попълват дните, посочени в т. 16.А.

16.3. Дни за отглеждане на дете – в две позиции се попълват дните за отглеждане на дете съгласно чл. 164, 164а, 167, 167а от Кодекса на труда. В тази точка се попълват и дните без право на обезщетение по Кодекса за социално осигуряване: в отпуск за бременност и раждане и/или в отпуск по чл. 164б от Кодекса на труда при осиновяване на дете до 5­годишна възраст и при настаняване на дете по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето. Попълва се и за самоосигуряващи се лица и за лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване, които ползват аналогични права.

Стар текст:

16.2. Дни във временна неработоспособност и/или дни с право на обезщетение по чл. 53а от Кодекса за социално осигуряване - в две позиции се попълват дните във временна неработоспособност поради болест, гледане на болен член на семейството, бременност и раждане, трудова злополука, професионална болест, санаторно-курортно лечение, карантина с право на обезщетение и дните по чл. 53а от Кодекса за социално осигуряване с право на парично обезщетение при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст и при настаняване на дете по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето. Не се попълват дните, посочени в т. 16.А.

16.3. Дни за отглеждане на малко дете - в две позиции се попълват дните за отглеждане на малко дете съгласно чл. 164, 164а, 167, 167а от Кодекса на труда. В тази точка се попълват и дните без право на обезщетение по Кодекса за социално осигуряване: в отпуск за бременност и раждане и/или в отпуск по чл. 164б от Кодекса на труда при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст и при настаняване на дете по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето. Попълва се и за самоосигуряващи се лица и за лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване, които ползват аналогични права.


4. Създава се нова т. 16.5 - дни в неплатен отпуск, зачетени за осигурителен стаж. В тази точка в две позиции ще се попълват дните в неплатен отпуск, който се зачита за осигурителен стаж (до 30 работни дни за една календарна година), като не се включват в дните, посочени в т. 16.4 от декларацията. Целта е точно отчитане на тези дни в неплатен отпуск при зачитане на осигурителния стаж на осигуреното лице.

16.4. Дни без осигурителни вноски, зачетени за осигурителен стаж – в две позиции се попълват работните дни в неплатен отпуск за временна неработоспособност, и други дни в осигуряване без осигурителни вноски. Не се попълват дните, посочени в т. 16.5.

16.5. Дни в неплатен отпуск, зачетени за осигурителен стаж – в две позиции се попълват дните в неплатен отпуск, който се зачита за осигурителен стаж на основание чл. 9, ал. 2, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване (до 30 работни дни за една календарна година).

 • При подаване на декларациите с протокол (приложение № 5 към чл. 6, ал. 7) и заявлението по чл. 2а от наредбата не се поставя печат на задълженото лице.


Наредбата влиза в сила от 1 януари 2019 г. с изключение на § 2, т. 1 и § 3, които влизат в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“

 

-----------------------------

Използвани нормативи
 

Чл. 4 (3) КСО (Обявена за противоконституционна по отношение на работещите пенсионери, включени в кръга на задължително осигурените лица по този законов текст с РКС № 5 от 2000 г. - ДВ, бр. 55 от 2000 г.) Задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са:
1. лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност;
2. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества, физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества и лицата, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица;
3. (обявена за противоконституционна с РКС № 5 от 2000 г. - ДВ, бр. 55 от 2000 г.) докторантите, ако не са осигурени за пенсия на друго основание;
4. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители;
5. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2000 г., доп. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) лицата, които полагат труд без трудово правоотношение и получават месечно възнаграждение, равно или над една минимална работна заплата, след намаляването му с разходите за дейността, ако не са осигурени на друго основание през съответния месец;
6. (нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) лицата, които полагат труд без трудово правоотношение, които са осигурени на друго основание през съответния месец, независимо от размера на полученото възнаграждение.

Наредба Н.8

§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 5 думите „от лицата по т. 1 и 2“ се заменят с „от задължените лица по т. 1, 2 и 3“;

б) създава се т. 7: „7. декларация образец № 1 за лицата по чл. 4, ал. 3, т. 5 и 6 от Кодекса за социално осигуряване се подава след издадени задължителни предписания от контролните органи на Националния осигурителен институт, когато се отнася за периоди на упражняване на трудова дейност преди предходната календарна година; декларация образец № 1 се подава без издаване на задължителни предписания, когато в хода на проверка или ревизия органите по приходите служебно установят обстоятелства по чл. 103, ал. 1 от Данъчно­осигурителния процесуален кодекс или установят, че декларация не е подадена или не е следвало да бъде подадена.“

§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения: 1. В ал. 1, т. 1 думите „чл. 3, ал. 1, т. 5“ се заменят с „чл. 3, ал. 1, т. 5 и 7“.

Алинея 7 се изменя така: „(7) Декларациите по ал. 1, т. 1 – 4 на хартиен или електронен носител се подават с протокол съгласно приложение № 5, подписан от задълженото лице по тази наредба или негов представител, а за самоосигуряващите се лица – подписан от лицето. Когато се подава електронен носител, върху него ясно и четливо се означава ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ. Достоверността на информацията, подадена с електронен носител, се доказва с подписа върху протокола. Протоколът се подава в два екземпляра, единият от които остава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.“


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

2 Коментари

 1. Avatar
  Донко Русев 2019-02-13 09:16:32

  Здравейте,
  И мен ме интересува от къде може да се намери?
  Благодаря предварително.

 2. Avatar
  Маноела Зафирова 2019-01-31 10:48:03

  Извинете къде може да се намери обновлението за обр.1 и обр.6 за 2019 год. в сайта на НАП го няма все още???

Напиши коментар