Срокове за представяне на болничния лист

автор: Ваня Иванова

В какъв срок се представя болничният лист пред работодателя? Може ли да се издава болничен за минало време? Какво се прави при късно представен болничен?

Дата на издаване на болничния лист

Болничният лист се издава в деня, в който се установи временната неработоспособност.Не се допуска издаване на болничен лист, в който датата на започването на отпуска е по-късна от датата на издаването му. Изключение се допуска само в случаите, когато временната неработоспособност е констатирана в деня, в който лицето е било на работа, независимо от отработените часове, или след изтичане на работното му време. В тези случаи отпускът, даден за временна неработоспособност, започва задължително от следващия календарен ден,независимо че той може да е неработен за лицето.

Изключение се допуска и в случаите, когато болничният лист е продължение. В тези случаи отпускът, даден за временна неработоспособност, започва задължително от деня, в който лицето е следвало да се яви на работа по предхождащия болничен лист, независимо че той може да е неработен за лицето

 

Кога се уведомява работодателят?

Осигуреният е длъжен да представи болничния лист или да уведоми работодателя/осигурителя до два работни дни от издаването му. / чл. 9 от Наредбата за медицинска експертиза/

Това може да се случи и по телефона, а болничният лист да се предаде по-късно.

Работникът  е длъжен да представи пред своя работодател болничния лист на хартиен носител, независимо че съществува електронен регистър на болнничните листове.

 

Може ли болният да откаже болничния лист?

Не може. В случаите, при които лекуващият лекар или ЛКК са констатирали състояние на неработоспособност, но осигуреният откаже да му се издаде болничен лист, последният задължително се издава и служебно се изпраща на работодателя/осигурителя, където работи осигуреният.

Ако осигуреният желае да ползва платен годишен отпуск за времето, включено в болничния лист, той подава съответната молба до работодателя/осигурителя. Работодателят подава данни за болничния лист в Приложение 9 като попълва  инфорацията, че лицето ползва платен годишен отпуск за периода от  г. до  г., съгласно заповед №  от  г.

 

Болничен лист за минало време

Болничен лист за минало време без предварителен преглед на болния не се издава. Изключение се допуска най-много до два дни в случаи на тежки остри или изострени хронични заболявания, когато при прегледа обективната находка, отразяваща естеството и стадия на даденото заболяване, доказва, че лицето е боледувало и е било в състояние на временна неработоспособност, но прегледът не е могъл да бъде извършен.В тези случаи причините за неизвършения предварително преглед задължително подробно се мотивират в ЛАК и се отбелязват в графа "бележки" на болничния лист. За лица, които поради заболяването си не носят отговорност за действията си, този срок е 10 дни. При издаване на болничния лист денят на прегледа се включва в посочените два, съответно 10 дни.

 

Когато прегледът е бил извършен и временната неработоспособност е била своевременно констатирана, но болничен лист не е бил издаден, той може да се издаде за минало време, ако въз основа на обосноваваща документация на лечебното заведение и ЛАК се прецени, че лицето през това време е било временно неработоспособно. В тези случаи болничен лист за отпуск до 14 дни непрекъснато за едно или повече заболявания се издава от лекуващия лекар/лекаря по дентална медицина, до 6 месеца - от ЛКК, а за повече от 6 месеца - след решение на ТЕЛК. Целият отпуск за минало време се включва в един болничен лист.

 

Срок за представяне пред НОИ от работодателя

Съгласно Наредбата за паричните обезщетения и помощи от ДОО, работодателят трябва да представи пред НОИ Приложение № 9 с данните от болничния лист до 10-о число на месеца, следващ месеца, през който осигуреното лице е представило документите за изплащане на обезщетението на осигурителя;

Съответно за самоосигуряващите се лица  до 10-о число на месеца, следващ месеца, през който е издаден болничният лист , съответно до 10-о число на месеца, следващ месеца, от който се иска изплащане на обезщетението. 

При промяна на обстоятелствата:

В срок до 3 работни дни от промяна на обстоятелствата, свързани с изплащането на паричните обезщетения, включително при промяна на банковата сметка за изплащането им, осигурените лица представят пред своя работодател нова декларация или заявление-декларация и съответните доказателства към нея.

А в срок до 3 работни дни от получаването на декларацията или заявление-декларацията за настъпване на съответните обстоятелства, работодателят следва да ги представи чрез Приложения 9 или 10  за промяна на обстоятелствата пред НОИ

 

Какво се случва, ако работникът не представи болничния до начисляването на заплатите за месеца? 

Ако лицето се води в неплатен отпуск ,  когато болничният бъде представен, се подават коригираща декларация образец № 1 и съответно Декларация образец № 6  с разликата в осигуровките за съответния период.

Достъп до електронния регистър

Би било  добре да се предвиди  работодателят да има достъп до електронния регистър на болничните листове.  Защото има случаи, когато хора в тежко състояние не могат да представят болнични листове и нямат близки, които да ангажират за този процес.
По този начин  лицето пак ще има задължение да уведоми работодателя  си, че е във временна неработоспособност , но вече работодателите ще имат възможност  да  проверят болничния лист и да го подадат навреме.

Още по темата:

Болничен от първия работен ден

Колко дни за сметка на работодателя се дължат при два първични болнични един след друг

Tрябва ли работодателят да плаща първите три работни дни от временната нетрудоспособност, когато лицето няма необходимия 6-месечен осигурителен стаж ?

 

Илюстрация:Designed by Freepik


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

23 Коментари

 1. Avatar
  Тони Атанасова Христова 2023-03-02 14:37:37

  Имам представен болничен на 31.01
  2023г за 30 дни и последващ на 24
  03
  2023г пак за. 30 дни (след смяна на тазобедренна става). И двата болнични не са качени в НОИ (питах по телефона оператор в НОИ). Коя институция са уведомя? Как да си търся правата?

 2. Avatar
  Соня Цонова 2023-01-20 14:21:07

  Здравейте, не зная дали тук е мястото но искам да попитам съпруга ми до като чакаше писмо от телк за продължаване на болнични и група от фирмата го уведомиха устно без документ че са прекратили дейност и е освободен от работа . Има болнични от телк и какво трябва да направим

 3. Avatar
  Сава Христов Савов 2022-08-18 16:15:16

  Здравейте.На 25.07.23г отидох при личния лекар, заради кракът ми даде ми пет дена болнични,но след обяд кракът ми се влоши и се наду много.Вземаха ме веднага в болницата в Банево.След като излязох ми дадоха болнични но пак От25.07 23г.и стана така че първите пет дена се дублират и сега от предприятието където работя не ми го презннават втория болничен . Моля ви ако някой знае какво може да се направи ,да ми помогне и да ми пише.Или да се обърна към някоя институция.Благодаря ви предварително

 4. Avatar
  Виолета 2022-08-02 18:25:20

  Тъй като бях болна, но нямах възможност още от първия ден да отида при личния лекар си пуснах платен отпуск за пет дни, но на втория ден отидох при личния лекар и той ми пусна болничен за пет дни, пратен е в НОИ, но аз не съм го представила на работодателя, тъй като за същия период съм си пуснала платен отпуск. Има ли проблем?

 5. Avatar
  Надя Петкова 2022-07-27 09:24:34

  Здравейте! Имам представен болничен лист за минало време, но за периода на временната неработоспособност НОИ направиха в службата две проверки, при които беше установено , че лицето е упражнило трудова дейност. След проверките идва споменатия болничен за минало време. Въпроса ми е какво да го правя и как да го подам или да го върна на лицето.

 6. Avatar
  Илиева 2021-08-17 12:43:37

  Имам болничен от 14.07.21г., но работодателят ми не го подава, защото е гневен, че това е поредния болничен. Законно установения срок е до 10 число на следващия месец. Какво следва?

 7. Avatar
  Пенка 2021-07-15 15:48:49

  Имам неизплатен болничен за периода 12.05 09.06 21г.Вината е на лкк.Бях на телк и от телка го признаха.Но болничния все още не е пратен в ной.Какво да правя.

 8. Avatar
  Диляна 2021-07-06 14:56:50

  Здравейте, бих искала да попитам , имам издаден болничен с дата 01,07,2021г до кога е срока на подаване,

 9. Avatar
  Виктория Георгиева 2021-04-10 18:58:21

  Към кого да се обърна работодателя ми не ми подава болничните към Ной?Имам неподаден болничен от декември месец.

 10. Avatar
  Добрин Добрев 2021-01-19 20:08:16

  Разболях се от корона вирус с пневмония влязох в болница на същия ден-08.12.20. Веднага уведомих работодателя, че положението ми е много зле и на дали ще успея да връча болничния преди да направят изчисленията за заплатите и осигуровките демек няма да го представя в месец декември той каза добре само се управяй. Така и стана след като ме изписаха на 21.12.20 разбрах, че по закон след като те изпишат от тогава ти започва и 14 дневната карантина, която свърши тази година на 01.03. 21. Мойто предприятие започна на 01.11. 21 и тогава съм предал болничния в счетовото. А и още нещо тия дни които бях в болнични за декември работодателя ги е в писал като неплатен отпуск. Въпроса ми е : Да чакам ли въобще обещете за временна нетрудоспособност за месец декември 2020?

 11. Avatar
  Ангелова 2020-12-22 18:41:38

  Здравейте! Болничният лист не е качен от лекаря в електронния регистър в определения срок. Съответно не се изплаща от НОИ. Какво трябва да се направи в този случай?

 12. Avatar
  Ангелова 2020-12-22 18:40:07

  Здравейте! Болничният лист не е качен от лекаря в електронния регистър в определения срок. Съответно не се изплаща от НОИ. Какво трябва да се направи в този случай?

 13. Avatar
  Ирина Делчева 2019-07-22 21:51:30

  Има ли право работодателя ми да спре болничния ако съм напуснала беза предизвестие преди десето число?

 14. Avatar
  Александра 2018-11-02 12:21:02

  Здравейте бих искала да попитаме дали има право работодателя не ми предаде болничния лист който е от 25.09.2018г. и към днешна дата не е занесен подлежили на наказание работодателя.

 15. Avatar
  Борислав Кирилов 2018-10-03 14:39:50

  към кого да дам възражение ако болничния ми не е предоставен в ной до 10.то число от работодателя ми.

 16. Avatar
  Велина 2018-09-02 11:29:34

  Здравейте дала съм болничен за 45 дни преди раждане на 07.07.2018 до 21.08.2018 родих на 17.08.2018 и подадох болничен 45 дена след раждане но още нямам превод на никакви пари каква може да е причината?

 17. Avatar
  PENKA 2018-05-22 16:50:17

  DETETO MI E RODENO NA 17 DEKEMVRI 2017G OT 8 AVGUST 2017G SAM NA RABOTA NA TRUDOV DOGOVOR,PREZ 2018G.SHTE NATRUPAM NUJNIAT STAJ OT 1G.KAKVO SHTE STANE S BOLNICHNITE I MAICHENSTVOTO!

 18. Avatar
  Иванова 2018-03-19 15:49:29

  Мога ли да пусна болничен с електронен подпис преди изтичането на месеца, тъй като ще отсъстам и до 10-то число няма да се върна на работа. НОИ ще ми го откажат ли.

 19. Avatar
  Велина Вондрачек 2018-01-16 20:00:51

  Имам питане. Ако, болничният ми лист не е представен в ной до 10 число и е задържан в счетоводството, към кого да пусна възражение?

 20. Avatar
  Виолета 2017-10-27 11:38:45

  Служителка до 10.09.2017 г. е представила болнични ллиста за 180 дни. Същите са изплатени. м.Септември са начислени 14 дни за отработени и 5 дни болнични от НОИ. На 26 .10 са и издадени нови три болнични листа от с Решение на ЛКК . един с дата в отпуск от 11.09.2017 г. до 10.10.2017, втори б.л в отпуск от 11.10.2017 до 23.10.2017 г. и трети със съща дата на издаване 26.10 в отпуск от 24.10.2017 до 22.11.2017 г. Как да изправя м. септември след като заплатите са изплатени и осигуровките за м.09.2017 г. са преведени на 10.10.2017 г. Този болничен лист издаден на 26.10 за временна неработоспособност от 11.09.2017 г. как да се представи в НОИ след като е наручено правилото за представяне в срок на болничните листа?.

 21. Avatar
  accouningnews.bg 2017-06-11 23:32:18

  Срокът за представяне в НОИ е до 10-о число на месеца, СЛЕДВАЩ месеца, през който сте представили болничния пред работодателя Имате ли доказателство, че работодателят Ви е получил болничния, а не е представил навреме приложение 9 пред НОИ? Глобата за неподаден болничен навреме е от 500 до 2000 лв

 22. Avatar
  Пенко Пенев 2017-06-11 18:07:43

  Здравейте! Как да процедирам когато работодателят ми умишлено забавя необходимите приложения пред НОИ? Болничният ми е входиран в НОИ месец след като съм им го изпратил.

 23. Avatar
  diqna 2017-01-18 23:10:01

  zdraveite neznam dali tyk e mqstoto no vsepak molq za suvet az sum bremena rabotq v edna firma v momenta sum bolni4en opitax da rabotq i na dr mqsto no sled zapo4vaneto na vtorata rabota vidqx 4e nemoga da se spravq i se otkazax i izlqzox bolni4en predstavix samo bolni4en na 1 rabota neznaex 4e trebva i na dr mqsto da dam mislex 4esa me ot pisali no te nesa i vmomenta nemoga da si vzema bolni4niq ot 1 rabota zaradi 2 roto rabotno mesto kakvo da napravq

Напиши коментар