Семейни помощи при бременност и раждане

автор: Ваня Иванова

"Здравейте, от 2 години работя без ТД, здравните осигуровки си ги плащам сама/само тях/,и миналия месец забременях...въпросът ми е само социално майчинство ли ще взимам? И ако да-колко време е то?"

"Здравейте! Снаха ми е бременна във втори месец и е студентка ( редовно ).Няма достатъчно осигурителен стаж и  няма да може да взима майчинство . В такъв случай, на каква помощ има право при бременност и раждане ?"

 

Бъдещата майка няма право на парично обезщетение за бременност и раждане ако не е осигурена за общо заболяване и майчинство и няма 12 месеца осигурителен стаж като осигурена за този риск./Чл. 48а КСО./

В Закона за семейните помощи за деца  са регламентирани няколко вида семейни помощи:

 

 • Еднократна помощ за бременност- 45 дни преди раждането / чл. 5а ал. 1 и 2 от ЗСПД/

Отнася се за бременни жени, които не се осигуряват за общо заболяване и майчинство и живеят постоянно в страната или са осигурени за общо заболяване и майчинство, но не получават обезщетение, защото нямат необходимия осигурителен стаж.

Условие – средномесечният  доход на член от семейството за предходните 12 месеца трябва да е по-нисък  или равен на 400 лв./ размерът се определя в Закона за държавния бюджет на Република България всяка година/

Размерът за 2017 г. е 150 лв.

Когато бременната жена е осигурена за общо заболяване и майчинство, но не получава обезщетение за бременност и раждане, поради това че няма необходимия осигурителен стаж по чл. 48а от КСО, еднократната помощ се изплаща в размер, определен пропорционално на броя на дните от началото на отпуска за бременност и раждане до придобиването на необходимия осигурителен стаж по чл. по чл. 48а от КСО, но за не повече от 45 дни.

 

 • Еднократна помощ при раждане  съгл. чл. 6 ал.1 ЗСПД,  

Условие - помощта се отпуска независимо от доходите на семейството, когато детето не е настанено за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

Размерът за 2017 г. е, както следва:

1. за първо дете - 250 лв.;

2. за второ дете - 600 лв.;

3. за трето дете - 300 лв.;

4. за четвърто и всяко следващо дете - 200 лв.

 

 • Eднократна помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение/Чл. 8в ЗСПД/

- отпуска се независимо от доходите на семейството

Условия:

 1. детето живее постоянно в страната и не е настанено за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;

2. майката (осиновителката) живее постоянно в страната и е студентка в редовна форма на обучение във висше училище, получило акредитация и създадено при условията и по реда на Закона за висшето образование;

 3. майката (осиновителката) е записана като студентка в редовна форма на обучение към датата на раждане на детето;

 4. майката (осиновителката) не е осигурена и не получава обезщетение за бременност, раждане и отглеждане на дете по реда на Кодекса за социално осигуряване.

 

Размер за 2017 г. е 2880 лв

Помощта се изплаща на два пъти, като 50 на сто от нейния размер се изплаща след влизане в сила на заповедта за отпускането й, а остатъкът се изплаща след представяне на уверение/удостоверение за записан следващ семестър или за завършено висше образование, но не по-късно от навършване на една година от детето

 

 • Месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година /чл.8 ЗСПД/

Условие– средномесечният  доход на член от семейството за предходните 12 месеца трябва да е по-нисък  или равен на 400 лв./ размерът се определя в Закона за държавния бюджет на Република България всяка година/

Освен това трябва и

1. майката (осиновителката) да не е осигурена и да не получава обезщетение за бременност, раждане и отглеждане на дете по реда на Кодекса за социално осигуряване;

2. детето да не е настанено за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;

 3.. майката (осиновителката) и детето да живеят постоянно в страната;

 4. детето да има направени всички задължителни имунизации

Размер за 2017 г. е 100 лв.

Когато майката (осиновителката) е осигурена за общо заболяване и майчинство, но не получава обезщетение за бременност и раждане и за отглеждане на малко дете, поради това че няма необходимия осигурителен стаж  тя има право на месечна помощ за отглеждане на дете за времето до придобиване на необходимия осигурителен стаж.

Когато  правото на обезщетение  за майчинство се придобие през месеца, семейната помощ се изчислява пропорционално на дните до датата на придобиване на необходимия осигурителен стаж

 

Съгласно § 1 от Допълнителните разпоредби за Закона за семейните помощи за деца

"Семейството" включва:

а) съпрузите, ненавършилите пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, с изключение на сключилите брак);

б) съвместно живеещи родители без сключен граждански брак, които съжителстват на един настоящ адрес, техните ненавършили пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени и припознати, с изключение на сключилите брак);

в) родителят и неговите/нейните ненавършили пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени, припознати, осиновени, с изключение на сключилите брак).

 

2. "Доход" са всички брутни доходи на семейството, които са облагаеми по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, както и получаваните пенсии, обезщетения, помощи и стипендии, с изключение на добавката за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване, стипендиите на учащите се до завършване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, както и помощите и средствата, получени по този закон и по Закона за закрила на детето и Закона за интеграция на хората с увреждания.

 

Забележка:

Според Чл. 2.  от ЗСПД семейните помощи са еднократни и месечни.

Еднократните семейни помощи са:
1. еднократна помощ при бременност;
2. еднократна помощ при раждане на дете;
3.  еднократна помощ при осиновяване на дете;
4. еднократна помощ за отглеждане на близнаци;
5. еднократна помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение;
6. еднократна помощ за ученици, записани в първи клас;
7. еднократна помощ за безплатно пътуване веднъж в годината с железопътния и автобусния транспорт в страната за многодетни майки.
Месечните семейни помощи са:
1. месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година;
2. месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст;
3.  месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане.
 
 
Повече за характера на неразгледаните семейни помощи може да се намери в Закона за семейните помощи аз деца и Правилника за неговото прилагане

-----------------------

Илюстрация: Designed by Freepik


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

4 Коментари

 1. Avatar
  Анна Благоева 2019-06-07 19:08:10

  Здравейте! Предстои ми да осиновя дете на 8 месеца. Но ще правя и инвитро процедура. За осиновеното дете знам, но за второто нямам представа имам ли право на майчинство

 2. Avatar
  Габрина Йорданова 2018-11-05 18:29:11

  Мога ли да кандидатствам като майка студентка редовна форма на обучение за помоща от 2880 лева пре условие чу съм осигурена но не получавам обещетение за майчинсто и раждане тъй като нямам необходимия осигурителн стаж от 12 месеца

 3. Avatar
  Андреа 2018-08-19 21:45:56

  За второ дете, докато съм студентка редовно обучение, изплаща ли се еднократната помощ от 2880лв.?

 4. Avatar
  Стоянка Иванова 2018-08-03 19:12:26

  Iskam da polucha informaviq kolko trqbva da cholucha predi rajdane

Напиши коментар