Данъчен кредит след срока по чл. 72, ал.1 ЗДДС

автор:Мария Янчева

Едно от основните условия при ползване на данъчен кредит по ЗДДС е данъчно задълженото лице (ДЗЛ) да притежава документ в зависимост от вида на доставката - фактура, митническа декларация, протокол по чл.117 и други съгласно чл.71 ЗДДС. В общия случай получателят по доставката следва да разполага с фактура или известие, в които данъкът е посочен на отделен ред и които отговарят на изискванията на чл.114 и чл.115 от ЗДДС.

Регистрираните по ЗДДС лица могат да упражнят правото си на приспадане на данъчен кредит в данъчния период, през който е възникнало това право, или в един от следващите 12 данъчни периода, т.е. има краен срок за реализиране на правото (чл.72, ал.1 ЗДДС). Правото се упражнява чрез включване на данъчния кредит в резултата за данъчния период в справката- декларация и включване в дневника за покупките (чл.72, ал.2 ЗДДС).

Когато издателят на данъчната фактура не начисли ДДС в нея поради погрешно третиране на доставката и тази грешка не бъде коригирана в рамките на срока по чл.72, ал.1 ЗДДС, се създават условия получателят да не може да упражни правото си на данъчен кредит. Такава хипотеза е разгледана в писмо на НАП 96-00-182/ 23.06.2017г.:

ДЗЛ купува земя от регистрирано по ЗДДС лице, но доставчикът неправилно е квалифицирал доставката като освободена. Доставката е облагаема, но погрешното третиране по ЗДДС е установено след изтичане на 12-месечения срок по чл.72, ал.1 ЗДДС. След като е установено е издадена коректна фактура, в която е начислен дължимия ДДС.

Поставя се въпрос дали получателят има право на данъчен кредит.

Становището на данъчна администрация е, че „в случаите, когато получател по една доставка не е упражнил правото на приспадане на данъчен кредит съгласно изискванията на закона поради грешно данъчно третиране на доставката, в резултат на което данъчно задълженото лице не разполага с коректна фактура с начислен данък, наличието на което е основна предпоставка за упражняването му, срокът за упражняване правото на приспадане на данъчен кредит следва да се смята за спазен, независимо от обстоятелството, че коректния данъчен документ е издаден след изтичане на 12 месечния срок“.

Но се поставя едно условие: първоначално издадения грешен документ следва да е бил включен в дневника за покупки на получателя в рамките на срока по чл.72, ал.1 ЗДДС.

-----------------

Мария Янчева е управител на Счетоводна кантора АРКФИН, office@arcfin.org

Илюстрация:Designed by Freepik


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар